TEMA B.3. L'ORDENAMANET JURÍDIC DE L'ESTAT

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.3. L'ORDENAMANET JURÍDIC DE L'ESTAT, created by TONY MOYA VIDAL on 14/08/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL over 6 years ago
79
0

Resource summary

Question 1

Question
QUINA ÉS UNA CARACTERÍSTICA DE L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL?
Answer
 • UNITAT
 • COHERÈNCIA I PLENITUD
 • DINAMISME I PLURALITAT
 • TOTES SÓN CORRECTES

Question 2

Question
EN EL RANG DE JERARQUIA:
Answer
 • LA CONSTITUCIÓ, LES LLEIS I LES DISPOSICÓNS NORMATIVES AMB RANG DE LLEI, EL REGLAMENT
 • LA CONSTITUCIÓ, ELS REGLAMENTS, LES LLEIS
 • LES LLEIS, LA CONSTITUCIÓ , ELS TRACTATS INTERNACIONALS
 • CAP ÉS CORRECTA

Question 3

Question
QUE VOL DIR PRINCIPI DE TEMPORALITAT?
Answer
 • QUE LES NORMES TENEN UN TEMPS DE VIGÈNCIA
 • QUE LES NORMES NO ACTUEN FINS QUE NO HA PASSAT UN TEMPS
 • QUE S'ESTABLEIX UNA PREFERÈNCIA EN L'APLICACIÓ SOBRE LA NORMA ESPECIAL I CONCRETA SOBRE LA GENERAL I ABSTACTA
 • QUE LA NORMA ANTERIOR EN EL TEMPS DEROGA L'ANTIGA

Question 4

Question
ON ES POT APLICAR EL PRINCIPI DE TEMPORALITAT
Answer
 • Entre normes de diferent rang
 • entre lleis orgàniques
 • entre reglaments del mateix rang
 • entre normes d'un mateix rang

Question 5

Question
El principi d'especialitat s'estableix una preferència en l'aplicació d'aquella norma especial i concreta sobre la general i abstracta
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
PRINCÍPI DE COMPETÉNCIA:
Answer
 • La norma posterior en el temps deroga l'antiga
 • Preferència entre general i concreta i general i abstracta
 • Totes són certes
 • Perque una norma sigui vàlida dins l'ordenament jurídic ha d'haver estat aprovada per l'organ competent i d'acord amb el procediment establert en una norma de rang superior

Question 7

Question
TRIA LA INCORRECTA. COM ÉS UN ORDENAMENT JURÍDIC?
Answer
 • És un sistema obert el qual és pot modificar fàcilment
 • És un sistema tancat que està format per diverses subestructures regides per el principi de competéncia entre ordenaments.
 • per solulucionar-lo és tenen dues regles previstes en l'article 149.3 de la CE.
 • per sol·lucionar-ho hi ha dues regles: La clausula de supletorietat i la clausula de prevalença

Question 8

Question
PODEM DIR QUE EL DRET ADMINISTRATIU CONSISTEIX EN UN ORDENAMENT JURÍDIC?
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
FONTS DIRECTES PRIMÀRIES DEL DRET ADMINISTRATIU
Answer
 • LA CONSTITUCIÓ
 • LA LLEI I LES DISPOSICIONS NORMATIVES AMB RANG DE LLEI
 • EL REGLAMENT
 • EL COSTUM
 • ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET
 • EL COSTUM I ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET SÓN FONTS DIRECTES PERO SÓN SUBSIDIÀRIES

Question 10

Question
FONTS INDIRECTES DEL DRET ADMINISTRATIU?
Answer
 • EL COSTUM
 • LA CONSTITUCIÓ, LA LLEI I ELS REGLAMENTS
 • ELS TRACTATS INTERNACIONALS, LA DOCTRINA CIENTÍFICA
 • ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET
 • LA JURISPRUDÈNCIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREM.
 • LES RESPOSTES C I E SÓN CORRECTES

Question 11

Question
PRINCÍPI DE JERARQUIA NORMATIVA CE: CAP NORMA NO POT CONTRADIR LES DISPOSICIONS D'UNA NORMA DE RANG SUPERIOR
Answer
 • ARTICLE 9
 • ARTICLE 9.1
 • ARTICLE 9.2
 • ARTICLE 9.3

Question 12

Question
LA FORMA NORMATIVA MÉS CARACTERÍSTICA DEL DRET ADMINISTRATIU SÓN ELS REGLAMENTS?
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
QUIN ÓRGAN GARANTEIX EL CONTROL DE CONSTITUCIONALITAT MITJANÇANT NORMES AMB RANG DE LLEI?
Answer
 • El Govern
 • Les Corts Generals
 • El Tribunal Constitucional
 • El Tribunal Suprem

Question 14

Question
QUIN DIA VA SER APROVADA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Answer
 • 6 DE DESEMBRE DEL 78
 • 31 D'OCTUBRE DEL 78
 • 29 DE DESEMBRE DEL 78
 • 27 DE DESEMBRE DEL 78

Question 15

Question
QUIN SÓN ELS VALORS JURÍDICS I ELS PRINCIPIS BÀSICS DE L'ORDRE POLÍTIC
Answer
 • LA LLIBERTAT
 • LA JUSTÍCIA
 • LA IGUALTAT
 • EL PLURALISME POLÍTIC
 • TOTES SÓN CERTES

Question 16

Question
EL TÍTOL PRELIMINAR ESTÀ INCLÓS EN LA PART DOGMÀTICA DE LA CE I FA REFERÈNCIA ALS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS?
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
LA PART FINAL DE LA CONSTITUCIÓ CONTÉ
Answer
 • 4 disposicions transitòries i 9 disposicions finals
 • 9 disposicions adicionals i 4 de transitòries
 • 4 disposicions adicionals 9 disposicions transitòries
 • 1 disposició derogatòria i 1 de final
 • les respostes c i d són certes

Question 18

Question
L'ARTICLE 53.1 ÉS EL SUPÒSIT MÉS CLAR DE RESERVA DE LLEI QUE ESTABLEIX LA CE, EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DELS DRETS FONAMENTALS
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
DAVANT DE QUIN ÒRGAN ÉS PRESENTA EL RECURS I LA QÜESTIÓ DE CONSTITUCIONALITAT?
Answer
 • El Tribunal Suprem
 • Les Corts Generals reunides en Ple
 • L'Audiència Nacional
 • El Tribunal Constitucional

Question 20

Question
SEGONS L'ARTICLE 87 DE LA CE TENEN INICIATIVA LEGISLATIVA
Answer
 • El Govern, mitjançant un projecte de llei
 • El Congrés i el Senat
 • Els Parlaments autonòmics
 • Els ciutadans, mitjançant la iniciativa lesgislativa popular
 • totes són certes

Question 21

Question
L'APROVACIÓ FINAL D'UNA LLEI ORDINÀRIA CORRESPÓN AL CONGRÉS MITJANÇANT LA
Answer
 • Majoria Simple
 • 2/3 del Congrés
 • 3/5 del Congrés
 • Majoria Absoluta

Question 22

Question
EL REI REFERENT A LES LLEIS
Answer
 • Les aprova
 • Les ratifica
 • les sanciona
 • les promulga
 • La C i la D

Question 23

Question
QUINA CLASE DE LLEI APROVA UN ESTATUT D'AUTONOMIA
Answer
 • Reglament del Parlament autonòmic de la comunitat autònoma
 • llei de transferència i delegació
 • llei ordinària
 • llei orgànica

Question 24

Question
MAJORIA ABSOLUTA DEL CONGRÉS REFERENT A LES LLEIS ORGÀNIQUES PER:
Answer
 • aprovar-les
 • Modificar-les
 • derogar-les
 • la A i la C
 • totes són correctes

Question 25

Question
RELACIÓ DE JERARQUÍA ENTRE LLEI ORGÀNICA I LLEI ORDINÀRIA
Answer
 • principi de jerarquia normativa
 • principi de legalitat
 • cap resposta és correcta
 • principi de competència procedimental

Question 26

Question
QUE ÉS UN DECRET LLEI?
Answer
 • una disposició legislativa provisional
 • una Llei que fa el Congrés dels diputats de manera extraordinària
 • una llei que fa el Govern en cas de necessitat extrema i urgent
 • la B és incorrecta

Question 27

Question
QUÉ ÉS UN DECRET LEGISLATIU
Answer
 • és igual que un decret llei
 • una norma amb rang de llei
 • una llei comunitària aprovada per un parlament autonòmic
 • cap resposta és certa

Question 28

Question
SI EL PARLAMENT ENCARREGA AL GOVERN L'ELABORACIÓ D'UN TEXT ARTICULAT LA DELEGACIÓ S'HA DE FER MITJANÇANT UNA LLEI DE BASES?
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
SI EL PARLAMENT ENCARREGA AL GOVERN L'ELABORACIÓ D'UN TEXT REFÓS, QUE UNIFIQUI I HARMONITZI DIFERENTS DISPOSICIONS NORMATIVES VIGENTS, LA DELEGACIÓ S'HA DE FER MITJANÇANT L'APROVACIÓ D'UNA LLEI ORDINÀRIA?
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
QUE ÉS UN REGLAMENT?
Answer
 • El més baix esglaó de la jerarquia piramidal de les lleis formals
 • És una disposició escrita que dicta l'Administració pública en virtud d'una competència própia
 • És quan el parlament delega la potestat al Govern per dictar una llei
 • La resposta C és falsa

Question 31

Question
QUIN ARTICLE ATRIBUEIX AL GOVERN LA POTESTAD REGLAMENTÀRIA
Answer
 • 97.1
 • 87
 • 87.1
 • 97

Question 32

Question
PEL SEU CONTINGUT MATERIAL ELS REGLAMENTS PODEN SER:
Answer
 • Jurídics si afcten als interessos i els drets dels ciutadans
 • Organitzatius quan estableixen normes internes de l'Administració
 • Executius, si despleguen una llei prèvia
 • Totes són certes
 • la A i l B

Question 33

Question
PER LA RELACIÓ QUE TENEN AMB LA LLEI , ELS REGLAMENTS PODEN SER:
Answer
 • jurídics, regulació dels drets dls ciutadans
 • Organitzatius, normes internes de l'administració
 • executius, si despleguen o executen una llei prèvia
 • independents quan no portin causa d'una llei preexistent
 • la B i la C

Question 34

Question
SEGONS EL TITULAR DE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA ELS REGLAMENTS PODEN SER:
Answer
 • Estatals
 • Autonòmics
 • Locals
 • Comarcals

Question 35

Question
QUIN ÓRGAN CONTOLA LA POTESTAD REGLAMENTÀRIA I LA LEGALITAT DE L'ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA?
Answer
 • El Tribunal Constitucional
 • El Govern
 • Les Assamblees Legislatives
 • Els Tribunals ordinàris

Question 36

Question
QUI AUTORITZA AL REPRESENTANT DE L'ESTAT PER SIGNAR UN TRACTAT INTERNACIONAL?
Answer
 • El President del Govern
 • El defensor del Poble
 • El Consell de Ministres
 • El President del Tribunal Constitucional

Question 37

Question
L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL GARANTEIX LA SUPREMÀCIA DE LA CE FINS I TOT PER SOBRE DELS TRACTATS INTERNACIONALS
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
ELS TRACTATS INTERNACIONALS ESTÁN PER SOBRE JERÀRQUICAMENT DE TOTES LES LLEIS FORMALS Y MATERIALS DE L'ESTAT ESPANYOL (ART. 95 CE)
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

TOEFL Practice
aliking
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
Maths GCSE - What to revise!
sallen
An Inspector Calls
Georgia 27
Marriage and Family Life - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
Organic Chemistry
Megan Tarbuck
Teaching Methods Every Educator Should Know
Micheal Heffernan
FV modules 1-4 infinitives- ENTER SPANISH
Pamela Dentler
Groups Starter Pack
Micheal Heffernan
Historical Context of The Handmaid's Tale
Summer Pearce
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong