TEMA C5. EL CODI DEONTOLÒGIC POLICIAL

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C5. EL CODI DEONTOLÒGIC POLICIAL, created by TONY MOYA VIDAL on 19/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
87
0

Resource summary

Question 1

Question
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL ÉS EL CONJUNT DE PRINCIPIS I REGLES ÈTIQUES QUE REGULEN I GUIEN UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL. AQUESTES NORMES DETERMINEN ELS DEURES MINIMAMENT EXIGIBLES ALS PROFESSIONALS EN L'ACOMPLIMENT DE LA SEVA ACTIVITAT.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
UN CODI DE DEONTOLOGIA POLICIAL ÉS UN ENUNCIAT DE PRINCIPIS I IDEALS ALS QUALS ELS AGENTS D'UN SERVEI DE POLICIA ES COMPROMETEN.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
LA POLICIA TÉ UNA DEONTOLOGIA PARTICULAR.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
EN UN ESTAT DEMOCRÀTIC, LA POLICIA HA DE VETLLAR PER ....
Answer
 • LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS DE TOTES LES PERSONES
 • HA DE COMPLIR I FER COMPLIR LA LLEI
 • ENTENDRE I ACCEPTAR LES REGLES
 • MOSTRAR RESPECTE CAP ALS DRETS DE LES PERSONES

Question 5

Question
EN UN ESTAT DEMOCRÀTIC, L'ESTAT I LA POLICIA NOMÉS HAN DE RESPECTAR ELS DRETS HUMANS.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
QUI RECOMANA ALS GOVERNS DELS ESTATS MEMBRES QUE BASIN LA SEVA LEGISLACIÓ, LES PRÀCTIQUES INTERNES I ELS SEUS CODIS DE CONDUCTA EN MATÈRIA DE POLICIA EN ELS PRINCIPIS RECOLLITS EN EL CODI EUROPEU D'ÈTICA DE LA POLICIA ?
Answer
 • LA INTERPOL
 • EL CONSELL DE MINISTRES DEL CONSELL D'EUROPA, EN LA RECOMANACIÓ REC(2001)10
 • L'EUROPOL
 • L'ACORD DE SCHENGEN

Question 7

Question
EL CODI EUROPEU D'ÈTICA DE LA POLICIA ES BASA EN EL PRINCIPI DE LA PROTECCIÓ DE L'ESTAT DE DRET COM A BASE DE QUALSEVOL DEMOCRÀCIA VERITABLE, I EN LA CONSIDERACIÓ QUE LA POLICIA, JUNTAMENT AMB EL SISTEMA PENAL, TENEN UN PAPER DETERMINANT EN AQUESTA PROTECCIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
MITJANÇANT QUINA RESOLUCIÓ ES VA APROVAR LA INCORPORACIÓ I APLICACIÓ DEL CODI EUROPEU D'ÈTICA DE LA POLICIA EN RELACIÓ AMB L'ACTUACIÓ I LA INTERVENCIÓ DELS MOSSOS ?
Answer
 • MITJANÇANT LA RESOLUCIÓ INT/1828/2009, DE 14 DE JUNY
 • MITJANÇANT LA RESOLUCIÓ INT/1828/2004, DE 14 DE JUNY
 • MITJANÇANT DECRET LEGISLATIU 1828/2004, DE 14 DE JUNY
 • MITJANÇANT LA LLEI ORGÀNICA 1828/2004, DE 14 DE JUNY

Question 9

Question
QUAN ÉS VA CREAR EL COMITÉ D'ÈTICA DE LA POLICIA DE CATALUNYA?
Answer
 • 2000
 • 2005
 • 2001
 • 2007

Question 10

Question
PER QUIN ACORD EL GOVERN APROVA EL CODI D'ÈTICA DE LA POLICIA DE CATALUNYA ?
Answer
 • PER L'ACORD GOV/25/2015, DE 24 DE FEBRER
 • PER L'ACORD GOV/25/2016, DE 24 DE FEBRER
 • PER L'ACORD GOV/25/2015, DE 24 DE DESEMBRE

Question 11

Question
EL CODI GOV/25/2015, DE 24 DE FEBRER NO ENTRA A REGLAMENTAR PRÀCTIQUES POLICIALS CONCRETES, SINÒFF
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Shapes of molecules and intermolecular forces
eimearkelly3
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
A-level Sociology Quiz
Chuck Amobi
GCSE Statistics
Andrea Leyden
Physics P2
Phoebe Drew
An Inspector Calls: Sheila Birling
Rattan Bhorjee
Checking out me History by John Agard
Eleanor Simmonds
AQA Physics: A2 Unit 4
Michael Priest
Atomic numbers and mass numbers quiz
Sarah Egan
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
Theory of Knowledge Essay Preparation
Derek Cumberbatch