TEMA C.2 (D) EL DEPARTAMENT D'INTERIOR

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C.2 (D) EL DEPARTAMENT D'INTERIOR, created by TONY MOYA VIDAL on 16/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
13
0

Resource summary

Question 1

Question
QUIN SERVEI POLICIAL DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DONA SUPORT A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA EN LES RELACIONS PROTOCOL·LÀRIES, I LA DEFINICIÓ DE LES POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ I QUE TAMBÉ COORDINEN ELS SERVEIS DE GALA I HONORS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT CORRESPONEN A
Answer
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • LA COMISSARIA GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS, PREVENCIÓ I MEDIACIÓ
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA

Question 2

Question
QUIN SERVEI POLICIAL DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA COORDINA I SUPERVISA TOTES AQUELLES ACCIONS QUE TENEN RELACIÓ D'UNA BANDA A LA ELABORACIÓ DE MATERIAL DE CAIRE JURÍDIC, I D'ALTRA BANDA A LES RELACIONS AMB ELS ORGANISMES JUDICIALS EN QUE INTERVINGUIN MEMBRES DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT.
Answer
 • EN EL GABINET DEL DIRECTOR
 • EN EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • A LA COMISSARIA GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS, PREVENCIÓ I MEDIACIÓ
 • A LA PREFECTURA DE LA POLICIA

Question 3

Question
QUIN SERVEI POLICIAL DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA S'ENCARREGA DE TOTES LES GESTIONS EN EL MARC DE LES RELACIONS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT AMB LES DIFERENTS INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS. TAMBÉ ÉS LA RESPONSABLE DE LES TASQUES DE MEDIACIÓ I LA RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES SOCIALS ADREÇATS A LA CORRESPONSABILITZACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I S'ENCARREGA DE PROPOSAR INICIATIVES QUE PERMETEN AVANÇAR EN PROCESSOS D'INTERCANVI I EN PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Answer
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • LA COMISSARIA GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS, PREVENCIÓ I MEDIACIÓ.
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA

Question 4

Question
QUIN SERVEI POLICIAL DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA INSPECCIONA ELS DIFERENTS SERVEIS POLICIALS A PARTIR DE L'ELABORACIÓ D'AUDITORIES I TAMBÉ AVALUA ELS SERVEIS I EL PERSONAL DES D'UNA VISIÓ GLOBAL DE L'ORGANITZACIÓ. TAMBÉ PROPOSA MILORES EN LES DIFERENTS METODOLOGIES DE TREBALL, I PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL.
Answer
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA
 • LA DIVISIÓ D'AFERS INTERNS
 • LA DIVISIÓ D'AVALUACIÓ DE SERVEIS

Question 5

Question
QUIN SERVEI POLICIAL DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA S'ENCARREGA DE TOTES AQUELLES FUNCIONS RELACIONADES AMB LES ACTIVITATS PRESUMPTAMENT IL·LÍCITES O CONTRÀRIES A L'ÈTICA PROFESSIONAL QUE PUGUIN COMPORTAR SANCIONS DISCIPLINÀRIES DELS MEMBRES DE LA POLICIA.
Answer
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • LA DIVISIÓ D'AFERS INTERNS
 • LA DIVISIÓ D'AVALUACIÓ DE SERVEIS
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC

Question 6

Question
QUIN SERVEI POLICIAL DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA ÉS L'ENCARREGAT D'EXERCIR LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EL COMANDAMENT OPERATIU DELS MOSSOS ?
Answer
 • LA DIVISIÓ D'AVALUACIÓ DE SERVEIS
 • LA DIVISIÓ D'AFERS INTERNS
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • LA COMISSARIA GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS, PREVENCIÓ I MEDIACIÓ
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA

Question 7

Question
LA PREFECTURA DE LA POLICIA PER EXERCIR LES SEVES FUNCIONS, S'ESTRUCTURA EN ELS ÒRGANS SEGÜENTS:
Answer
 • LA COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ CENTRAL
 • LA COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ TERRITORIAL
 • LA COMISSARIA GENERAL TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT
 • LA SALA CENTRAL DE COMANDAMENT

Question 8

Question
QUINES SÓN LES QUATRE COMISSARIES GENERALS QUE COMPOSEN AL COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ CENTRAL?
Answer
 • LA COMISSARIA GENERAL D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL
 • LA COMISSARIA GENERAL D'INFORMACIÓ
 • LA COMISSARIA GENERAL DE RECURSOS OPERATIUS
 • LA COMISARIA GENERAL DE MOBILITAT

Question 9

Question
EN QUANTES REGIONS POLICIALS S'ORGANITZA LA COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ TERRITORIAL DE LA POLICIA
Answer
 • EN 8
 • EN 9
 • EN 10
 • EN 12

Question 10

Question
EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA, EL TERRITORI DE CATALUNYA S'ORGANITZA EN REGIONS POLICIALS, QUE A LA SEVA VEGADA, ES DIVIDEIXEN EN ÀREES BÀSIQUES POLICIALS. LES NOU REGIONS POLICIALS QUE ENGLOBEN EL MAPA DE SEGURETAT DE CATALUNYA SÓN:
Answer
 • LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA DE BARCELONA, LA REGIÓ DE GIRONA, LA REGIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA, LA REGIÓ DE PONENT, LA REGIÓ CENTRAL, LA REGIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE I LA REGIÓ DEL PIRINEU OCCIDENTAL
 • LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA DE BARCELONA, LA METROPOLITANA NORD, LA METROPOLITANA SUD, LA REGIÓ DE GIRONA, LA REGIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA, LA REGIÓ DE PONENT, LA REGIÓ CENTRAL,I LA REGIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE
 • LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA DE BARCELONA, LA METROPOLITANA NORD, LA METROPOLITANA SUD, LA REGIÓ DE GIRONA, LA REGIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA, LA REGIÓ DE PONENT, LA REGIÓ CENTRAL, LA REGIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE I LA REGIÓ DEL PIRINEU OCCIDENTAL
 • LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD, LA METROPOLITANA SUD, LA REGIÓ DE GIRONA, LA REGIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA, LA REGIÓ DE PONENT, LA REGIÓ CENTRAL, LA REGIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE I LA REGIÓ DEL PIRINEU OCCIDENTAL

Question 11

Question
QUINS ÒRGANS REGIONALS DONEN UN SERVEI CONJUNT A TOTA LA REGIÓ POLICIAL DE FORMA MÉS ESPECIALITZADA ?
Answer
 • L'ÀREA REGIONAL DE TRÀNSIT
 • L'ÀREA REGIONAL DE RECURSOS OPERATIUS
 • LA SALA REGIONAL DE COMANDAMENT
 • LA UNITAT REGIONAL DE POLICIA ADMINISTRATIVA
 • LA UNITAT REGIONAL DE PROXIMITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
 • L'OFICINA DE SUPORT

Question 12

Question
LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA , A MÉS DE L'ÀREREGIONAL DE RESURSOS OPERATIUS, DE LA SALA REGIONAL DE COMANDAMENT DE LA UNITAT REGIONAL DE POLICIA ADMINISTRATIVA, DE LA UNITAT REGIONAL DE PROXIMITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ, DE L'OFICINA DE SUPORT, I DE L'ÀREA REGIONAL DE TRÀNSIT , TÉ EXCEPCIONALMENT DUES ÀREES MÉS QUE EN DEPENEN, L'ÀREA REGIONAL DE SEGURETAT D'EDIFICIS I TRASLLATS I L'ÀREA REGIONAL D'INSTRUCCIÓ D'ATESTATS I CUSTÒDIA DE DETINGUTS, QUE DONEN RESPOSTA A LES PECULIARITATS D'AQUESTA REGIÓ POLICIAL.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
L'ENCARREGAT D'ESTUDIAR, IDENTIFICAR I DEFINIR ELS PROGRAMES, ELS CONTINGUTS I L'ESTRUCTURA DELS PROCESSOS SELECTIUS, LES COMPETÈNCIES, ELS PERFILS PROFESIONALS EXIGIBLES DELS COSSOS DE POLICIA I DEL PERSONAL DE PROTECCIÓ CIVIL I DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENTS EN COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES DIRECTIUS COMPETENTS EN AQUESTA MATÈRIA ÉS ?
Answer
 • L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
 • L'OFICINA DE SUPORT
 • L'ÀREA REGIONAL DE COMANDAMENT
 • LA PREFECTURA DE POLICIA DE LA GENERALITAT

Question 14

Question
QUINA ÉS L'ESTRUCTURA DE L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA?
Answer
 • L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA
 • L'ESCOLA DE BOMBERS I PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA
 • LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I SUPORT ACADÈMIC
 • LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA, RECERCA I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
 • EL SERVEI DE SELECCIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT.

Question 15

Question
LA TRANSFERÈNCIA DE LES FACULTATS D'EXECUCIÓ DE LA LEGISLACIÓ DE L'ESTAT EN MATÈRIA DE TRÀNSIT VA SER UNA REIVINDICACIÓ HISTÒRICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DES DELS INICIS DE L'ACTUAL ETAPA DEMOCRÀTICA FINS AL 1980
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
QUIN ARTICLE DE LA CE VA FER LA TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES EXECUTIVES A LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES I SEGURETAT VIÀRIA
Answer
 • L'ARTICLE 150 DE LA CE
 • L'ARTICLE 151 DE LA CE
 • L'ARTICLE 151.2 DE LA CE
 • L'ARTICLE 150.2 DELA CE

Question 17

Question
EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT ÉS UN ORGANISME AUTÒNOM DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ADSCRIT AL DEPARTAMENT D'INTERIOR, CREAT A L'EMPARA DE LA [blank_start]LLEI 14/1997[blank_end], DE 24 DE DESEMBRE.
Answer
 • LLEI 14/1999
 • LLEI 15/1999
 • LLEI 14/1997

Question 18

Question
EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EXERCEIX ELS COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA VAN SER ATRIBUÏDES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA LLEI ORGÀNICA [blank_start]6/1997[blank_end], DE 15 DE DESEMBRE, DE COMPETÈNCIES EXECUTIVES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA.
Answer
 • 6/1999
 • 6/1997
 • 14/1997

Question 19

Question
CADA QUANTS ANYS EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT IMPULSA L'ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT VIÀRIA I ELS PROGRAMES INCLOSOS EN AQUEST PLA, EN EL MARC DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA,ELS QUALS HAN DE SER APROVATS PEL GOVERN I TRAMESOS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Answer
 • ANUALMENT
 • CADA DOS ANYS
 • CADA 3 ANYS
 • CADA 4 ANYS

Question 20

Question
QUIN OBJECTIU PRIORITARI TÉ EL PLA ESTRATÈGIC DE SEGURETAT VIÀRIA DE CATALUNYA 2014-2020?
Answer
 • LA REDUCCIÓ DEL100% EN EL NOMBRE DE MORTS A LES VIES CATALANES RESPECTE A L'ANY 2010
 • LA REDUCCIÓ DEL 20% EN EL NOMBRE DE MORTS A LES VIES CATALANES RESPECTE A L'ANY 2010
 • LA REDUCCIÓ DEL 50% EN EL NOMBRE DE MORTS A LES VIES CATALANES RESPECTE A L'ANY 2010
 • LA REDUCCIÓ DEL 70% EN EL NOMBRE DE MORTS A LES VIES CATALANES RESPECTE A L'ANY 2010

Question 21

Question
COM S'ESTRUCTURA EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Answer
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DEL TRÀNSIT
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT VIÀRIA
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE VEHICLES A MOTOR

Question 22

Question
QUI EXERCEIX LA DIRECCIÓ DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Answer
 • EL SOTSDIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
 • EL DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT.
 • EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA P OLICIA
 • EL DEPARTAMENT D'INTERIOR

Question 23

Question
EL CENTRE D'ATENCIÓ I GESTIÓ DE TRUCADES D'URGÈNCIA 112 CATALUNYA ÉS UNA ENTITAT DE DRET PÚBLIC DOTADA DE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, PLENA CAPACITAT D'OBRAR PER COMPLIR LES SEVES FUNCIONS I AMB AUTONOMIA DE GESTIÓ PER ASSOLIR LES SEVES FINALITATS: AQUESTA ENTITAT S'ADSCRIU AL DEPARTAMENT D'INTERIOR, COM A ÒRGAN COMPETENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Social Influence
smita089
Geometry Formulas
Selam H
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
FREQUENCY TABLES: MODE, MEDIAN AND MEAN
Elliot O'Leary
Input and Output Devices
Jess Peason
Summary of AS Psychology Unit 1 Memory
Asterisked
GCSE REVISION TIMETABLE
Joana Santos9567
An Inspector Calls- Quotes
ae14bh12
Junior Cert Physics formulas
Sarah Egan
Using GoConqr to learn French
Sarah Egan
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz