TEMA C2. (A) EL DEPARTAMENT D'INTERIOR

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C2. (A) EL DEPARTAMENT D'INTERIOR, created by TONY MOYA VIDAL on 09/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
79
0

Resource summary

Question 1

Question
EN QUIN DECRET ES RECULLEN LES FUNCIONS GENÈRIQUES DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ?
Answer
 • DECRET 2/2018, DE 15 DE GENER, DE CREACIÓ, DENOMINACIÓ I DETERMINACIÓ DE L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DELS DEPARTAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.
 • DECRET 2/2016, DE 13 DE GENER, DE CREACIÓ, DENOMINACIÓ I DETERMINACIÓ DE L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DELS DEPARTAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.
 • DECRET 2/2018, DE 13 DE GENER, DE CREACIÓ, DENOMINACIÓ I DETERMINACIÓ DE L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DELS DEPARTAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.
 • DECRET 2/2016, DE 15 DE GENER, DE CREACIÓ, DENOMINACIÓ I DETERMINACIÓ DE L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DELS DEPARTAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.

Question 2

Question
QUINES TASQUES TE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT?
Answer
 • LES FUNCIONS RELACIONADES AMB LA SEGURETAT CIUTADANA
 • EL TRÀNSIT
 • LES EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
 • LA PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT
 • ELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES

Question 3

Question
QUI DIRIGEIX EL DEPARTAMENT D'INTERIOR?
Answer
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL CONSELLER D'INTERIOR
 • EL CAP DE LA DELEGACIÓ D'INTERIOR A CATALUNYA
 • EL MINISTRE DE L'INTERIOR

Question 4

Question
EL CONSELL DE DIRECCIÓ DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR EL FORMEN
Answer
 • PRESIDIT PER EL CONSELLER D'INTERIOR
 • EL FORMEN PART DELS SEUS ÒRGANS DIRECTIUS AMB NIVELL ORGÀNIC DE SECRETARI GENERAL O DE DIRECTOR GENERAL
 • EL CAP DEL GABINET DEL CONSELLER, QUE EXERCEIX DE SECRETARI
 • EL MINISTRE D'INTERIOR

Question 5

Question
EL GABINET DEL CONSELLER ÉS LA UNITAT QUE LI DONA ASSISTÈNCIA I SUPORT AL DEPARTAMENT D'INTERIOR, AQUESTA UNITAT S'ESTRUCTURA EN LES OFICINES SEGÜENTS:
Answer
 • OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
 • OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSELLER
 • OFICINA DE COMUNICACIÓ
 • OFICINA DE PROTOCOL

Question 6

Question
A LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR ESTAN ADSCRITS ELS ORGANISMES
Answer
 • OFICINA DE COMUNICACIÓ
 • INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
 • SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
 • CENTRE D'ATENCIÓ I GESTIÓ DE TRUCADES D'URGÈNCIA 112 CATALUNYA

Question 7

Question
LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR S'ESTRUCTURA EN ELS SEGÜENTS SERVEIS
Answer
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS I RELACIONS LABORALS
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL
 • ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
 • OFICINA DE COORDINACIÓ DE LA XARXA {RESCAT}
 • ÀREA D'EXPLOTACIÓ DE DADES

Question 8

Question
L'ASSESSORIA JURÍDICA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR TÉ NIVELL ORGÀNIC DE SUBDIRECCIÓ GENERAL I ESTÀ SOTMESA A LA NORMATIVA SOBRE ELS SERVEIS JURÍDICS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
QUINA ÉS LA FUNCIÓ PRINCIPAL DE L'ASSESSORIA JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR ?
Answer
 • LA COORDINACIÓ DE LES FUNCIONS ELS SERVEIS I ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS QUE SÓN COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR EN EL SEU ÀMBIT TERRITORIAL RESPECTIU
 • DESENVOLUPAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓ CIVIL A CATALUNYA
 • LA DE COORDINAR ELS ÒRGANS QUE CONFORMEN EL DEPARTAMENT D'INTERIOR PER HOMOGENEÏTZAR LES ACTUACIONS I LA PRESA DE DECISIONS, MILLORAR ELS PROCEDIMENTS I ANALITZAR LES METODOLOGIES.
 • ORGANITZAR I COORDINAR I SUPERVISAR EL CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT)

Question 10

Question
QUIN RANG ORGÀNIC TENEN ELS SERVEIS TERRITORIALS
Answer
 • EL RANG ORGÀNICA DE DIRECCIÓ GENERAL
 • EL RANG ORGÀNIC DE SUBDIRECCIÓ GENERAL
 • LE DOS SÓN CERTES
 • LES DOS SÓN ERRONEES

Question 11

Question
DE QUI DEPEN ORGÀNICAMENT ELS SERVEIS TERRITORIALS D'INTERIOR ?
Answer
 • DELA SECRETARIA D'INTERIOR, I DE LES DIRECCIONS GENERALS CORRESPONENTS EN FUNCIÓ DE L'ÀMBIT COMPETENCIAL RESPECTIU.
 • DE LA SECRETARIA GENERAL I DE LES DIRECCIONS GENERALS CORRESPONENTS EN FUNCIÓ DE L'ÀMBIT COMPETENCIAL RESPECTIU.
 • DE LES DIRECCIONS GENERALS CORRESPONENTS EN FUNCIÓ DE L'ÀMBIT COMPETENCIAL RESPECTIU.
 • LA A I LA B SÓN CERTES

Question 12

Question
A QUI CORRESPON LA COORDINACIÓ DE LES FUNCIONS , ELS SERVEIS I ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS QUE SÓN COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR EN EL SEU ÀMBIT TERRITORIAL RESPECTIU ?
Answer
 • EL PRESIDENT D'INTERIOR
 • EL VICEPRESIDENT TERRITORIAL D'INTERIOR
 • EL DIRECTOR CORRESPONENT DEL SERVEI TERRITORIAL
 • LA SECRETARIA GENERAL

Question 13

Question
LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS S'ESTRUCTURA EN ELS ÒRGANS
Answer
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL OPERATIVA
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL TÈCNICA
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS
 • SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • ÀREA D'AUDITORIA DE SERVEIS
 • ÀREA D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Question 14

Question
QUE CORRESPON A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
Answer
 • EXERCIR EL COMANDAMENT I LA DIRECCIÓ DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • EXERCIR EL COMANDAMENT, LA DIRECCIÓ I LA INSPECCIÓ DE LA POLICIA
 • EXERCIR EL COMANDAMENT, LA DIRECCIÓ I LA INSPECCIÓ DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • LA A I LA B SÓN CORRECTES

Question 15

Question
ASSEGURAR LA CONVIVÈNCIA PACIFICA I LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES I ELS BENS EN TOT EL TERRITORI DE CATALUNYA, AIXÍ COM VETLLAR PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DEL LLIURE EXERCICI DELS DRETS I LES LLIBERTATS I LA SEGURETAT CIUTADANA CORRESPON A
Answer
 • EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA DE CATALUNYA
 • EL MAJOR DELS MOSSOS D'ESQUADRA
 • AL TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DE CATALUNYA

Question 16

Question
LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA S'ORGANITZA EN 2 PARTS DIFERENCIADES. PER UNA BANDA
Answer
 • TÉ UNA ESTRUCTURA JERÀRQUICA
 • TÉ UNA ESTRUCTURA DEDICADA A LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA
 • TÉ UNA ESTRUCTURA DEDICADA A LA FUNCIÓ POLICIAL
 • TÉ UNA ESTRUCTURA ORGÀNICA

Question 17

Question
L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA QUE DÓNA SUPORT A LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS
Answer
 • GABINET DEL DIRECTOR
 • SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • ÀREA D'AUDITORIA DE SERVEIS
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS
 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS

Question 18

Question
L'ÒRGAN ENCARREGAR DE DONAR SUPORT A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA I ALS MÀXIMS COMANDAMENTS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT EN L'EXERCICI DE LES RELACIONS PROTOCOL·LÀRIES QUE ES MANTENEN AMB LES INSTITUCIONS DEL SISTEMA DE SEGURETAT.
Answer
 • LA JUNTA DE SEGURETAT CIUTADANA
 • EL PARLAMENT DE LA GENERALITAT
 • LA JUNTA LOCAL DE POLICIA
 • EL GABINET DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

Question 19

Question
L'ÒRGAN ENCARREGAR DE DONAR SUPORT A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA I ALS MÀXIMS COMANDAMENTS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT EN L'EXERCICI DE LA PREPARACIÓ D'INTERVENCIONS PÚBLIQUES, REUNIONS O ALTRES ACTIVITATS DERIVADES DE LA SEVA RESPONSABILITAT.
Answer
 • LA JUNTA DE SEGURETAT CATALANA
 • LA JUNTA LOCAL DE POLICIES
 • EL GABINET DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
 • LA A I LA B SÓN CORRECTES

Question 20

Question
TÉ LA FUNCIÓ D'ASSESSORAR JURÍDICAMENT ELS ÒRGANS DE LA DIRECCIÓ GENERAL I REALITZAR ESTUDIS I INFORMES JURÍDICS I COL·LABORAR AMB L'ASSESSORIA JURÍDICA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR EN L'ELABORACIÓ D'AVANTPROJECTES DE LLEI I PROJECTES DE DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL, COM TAMBÉ REVISAR LES PROPOSTES DE DISPOSICIONS NORMATIVES QUE EFECTUÏN LA RESTA D'UNITATS ORGÀNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL.
Answer
 • LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ DE SEGURETAT

Question 21

Question
QUINS ÒRGANS DEPENEN DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ?
Answer
 • EL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA I LOGÍSTICA
 • EL SERVEI D'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIÓ
 • ELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE LES REGIONS POLICIALS
 • EL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE LES UNITATS CENTRALS
Show full summary Hide full summary

Similar

A-Level History: Nazi Germany
cian.buckley+1
3. The Bolshevik's Seizure of Power
ShreyaDas
Chemistry Regents - Bonding Theories and Polar Bonds Notes
Ali Kane
NEW: ExamTime's Mind Map Maker
Andrea Leyden
GCSE AQA Physics - Unit 1
James Jolliffe
Biology B2.1
Jade Allatt
Organic Chemistry
Megan Tarbuck
Cells And Cell Techniques - Flashcards (AQA AS-Level Biology)
Henry Kitchen
Introduction to the Atom
Derek Cumberbatch
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
SFDC App Builder 1 (26-50)
Connie Woolard