TEMA C1. LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT.

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C1. LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT., created by TONY MOYA VIDAL on 08/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
189
0

Resource summary

Question 1

Question
A QUE FA REFERÈNCIA EL TÍTOL VIII DE LA CONSTITUCIÓ?
Answer
 • A LA CORONA
 • AL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ
 • A L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT
 • DE LES RELACIONS ENTRE EL GOVERN I LES CORTS GENERALS

Question 2

Question
EN EL CAMP DEL DRET PÚBLIC , QUAN S'UTILITZA L'EXPRESSIÓ COMPETÈNCIA?
Answer
 • PER FER REFERÈNCIA AL MANAMENT D'UNA LLEI
 • PER DESIGNAR UNA IDEA CONCRETA.
 • PER ENUMERAR LES NORMES D'UNA LLEI
 • EL CONJUNT DE FUNCIONS QUE L'ORDENAMENT JURÍDIC ATRIBUEIX A UN SUBJECTE PÚBLIC EN UNA DETERMINADA MATÈRIA.

Question 3

Question
EL CAPÍTOL III DEL TÍTOL VIII FA REFERÈNCIA A
Answer
 • LES MATÈRIES QUE PODEN SER ASSUMIDES PER LES COMUNITATS AUTÒNOMES
 • LES MATÈRIES QUE SÓN EXCLUSIVES DE L'ESTAT.
 • LES MATÈRIES QUE SÓN RELLEVANTS
 • LES MATÈRIES QUE SÓN ASSUMIDES PER LA CORONA

Question 4

Question
EN QUIN ARTICLE DE LA CONSTITUCIÓ SURT UN LLISTAT DE COMPETÈNCIES QUE SÓN ATRIBUÏDES A L'ESTAT ?
Answer
 • 149.9 CE
 • 135.2 CE
 • 141.4 CE
 • 149.1 CE

Question 5

Question
QUINA ÉS LA NORMA ATRIBUTIVA DE COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • L'ESTATUT D'AUTONOMIA I LALLEI ORGÀNICA 425/2005
 • L'ESTATUT D'AUTONOMIA
 • L'ESTATUT D'AUTONOMIA, ENCARA QUE EXCEPCIONALMENT PODRIA SER UNA LLEI ESTATAL (ART.150.1 I 2 CE)
 • L'ARTICLE 150.1 I 2 DE LA CONSTITUCIÓ

Question 6

Question
L'ESTAT TÉ COMPETÈNCIA EXCLUSIVA SOBRE LA SEGURETAT PÚBLICA, SENS PERJUDICI QUE LES COMUNITATS AUTÒNOMES PUGUIN CREAR POLICIES EN LA FORMA QUE ELS RESPECTIUS ESTATUTS ESTABLEIXIN DINS EL MARC QUE DISPOSI UNA LLEI ORGÀNICA.
Answer
 • ART 149.1 DE LA CE
 • ART 149.1.29 DE LA CE
 • ART 149 DE LA CE
 • ART 149.1.9 DE LA CE

Question 7

Question
LA LLEI ORGÀNICA 2/1986 FA REFERÈNCIA A LA POLICIA AUTÒNOMA DE CATALUNYA A LA DISPOSICIÓ
Answer
 • PRIMERA , QUE ES REDACTA EN VIRTUT DE L'EXECUCIÓ DEL MANDAT CONSTITUCIONAL DE L'ARTICLE 150 DE LA CE PEL QUE FA A LA SEGURETAT.
 • SEGONA, QUE ES REDACTA EN VIRTUT DE L'EXECUCIÓ DEL MANDAT CONSTITUCIONAL DE L'ARTICLE 150 DE LA CE PEL QUE FA A LA SEGURETAT.
 • FINAL SEGONA, QUE ES REDACTA EN VIRTUT DE L'EXECUCIÓ DEL MANDAT CONSTITUCIONAL DE L'ARTICLE 150 DE LA CE PEL QUE FA A LA SEGURETAT.
 • FINAL PRIMERA, QUE ES REDACTA EN VIRTUT DE L'EXECUCIÓ DEL MANDAT CONSTITUCIONAL DE L'ARTICLE 150 DE LA CE PEL QUE FA A LA SEGURETAT.

Question 8

Question
EN MATÈRIA DE SEGURETAT LA DISPOSICIÓ FINAL SEGONA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986 ATORGA O DELEGA A L'ESTATUT
Answer
 • LES COMPETÈNCIES EXECUTIVES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR.
 • LES NORMES QUE DESPLEGUIN LA CAPACITAT PER REGULAR L'ÀMBIT
 • RECONEIX LA TRANSFERÈNCIA O DELEGACIÓ DE MATÈRIES DE TITULARITAT ESTATAL A LES COMUNITATS AUTÒNOMES
 • LA CREACIÓ I L'ORGANITZACIÓ DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT

Question 9

Question
A QUIN ORGANISME CORRESPON LA COMPETÈNCIA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL, SALVAMENT MARÍTIM ?
Answer
 • A L'ESTAT
 • A L'ESTAT JUNTAMENT AMB LA GENERALITAT
 • A LA GENERALITAT
 • EXCLUSIVA DE LA GENERALITAT LA PROTECCIÓ CIVIL I EXECUTIVA EN MATÈRIA DE SALVAMENT MARÍTIM,EN ELS TERMES QUE DETERMINI LA LEGISLACIÓ DE L'ESTAT

Question 10

Question
LA PLANIFICACIÓ I LA REGULACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA I L'ORDENACIÓ DE LES POLICIES LOCALS, LA CREACIÓ I L'ORGANITZACIÓ DELS MOSSOS I EL CONTROL I LA VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT
Answer
 • ARTICLE 145 DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
 • ARTICLE 164 DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
 • ARTICLE 223 DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
 • ARTICLE 145.2 DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA

Question 11

Question
A QUI CORRESPON EL COMANDAMENT SUPREM DELS MOSSOS D'ESQUADRA I LA COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS EN EL MARC DE LA LEGISLACIÓ ESTATAL SOBRE SEGURETAT ?
Answer
 • AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • AL MAJOR DELS MOSSOS D'ESQUADRA
 • A LA JUNTA DE SEGURETAT
 • A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Question 12

Question
COM ESTÀ FORMADA LA JUNTA DE SEGURETAT ?
Answer
 • PER LES POLICIES AUTONÒMIQUES I LOCALS PARITÀRIA EN ELS SEUS MEMBRES
 • COMPOSICIÓ PARITÀRIA ENTRE LA GENERALITAT I L'ESTAT I PRESIDIDA PER EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT.
 • COMPOSICIÓ PARITÀRIA ENTRE LA POLICIA AUTONÓMICA I LES POLICIES DE L'ESTAT
 • PER DOS VICEPRESIDENTS I QUATRE DIRECTIUS

Question 13

Question
LA GENERALITAT D'ACORD AMB L'ESTAT , HA D'ÉSSER PRESENT EN ELS GRUPS DE TREBALL DE COL·LABORACIÓ AMB LES POLICIES D'ALTRES PAÏSOS EN QUÈ PARTICIPI L'ESTAT.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
EL BESCANVI D'INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT INTERNACIONAL I EN LES RELACIONS DE COL·LABORACIÓ I AUXILI AMB LES AUTORITATS POLICÍAQUES D'ALTRES PAÏSOS S'HA DE GESTIONAR DESDE
Answer
 • LA JUNTA DE SEGURETAT
 • LA POLICIA JUDICIAL
 • LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • EL DELEGAT DEL GOVERN EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA

Question 15

Question
EL MOSSO TÉ COM A ÀMBIT D'ACTUACIÓ EL CONJUNT DEL TERRITORI DE CATALUNYA I EXERCEIX TOTES LES FUNCIONS PRÒPIES D'UN COS DE POLICIA EN
Answer
 • LA SEGURETAT CIUTADANA I L'ORDRE PÚBLIC
 • LA POLICIA ADMINISTRATIVA, QUE INCLOU LA QUE DERIVA DE LA NORMALITAT ESTATAL
 • LA POLICIA JUDICIAL I LA INVESTIGACIÓ CRIMINAL, QUE INCLOU LA INVESTIGACIÓ DE LES DIVERSES FORMES DE CRIM ORGANITZAT I TERRORISME
 • L'ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES I BENS DEL TERRITORI

Question 16

Question
LA COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE SEGURETAT IJ DE L'ACTIVITAT DELS COSSOS POLICÍACS DE L'ESTAT I DE CATALUNYA CORRESPON A
Answer
 • LA GENERALITAT
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • LA JUNTA DE SEGURETAT
 • EL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

Question 17

Question
L'ARTICLE 12.1 SISÈ DE LA LLEI 10/1994, DE 11 DE JULIOL, DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT,ESTABLEIX QUE CORRESPONEN AL COS DELS MOSSOS D'ESQUADRA ELS FUNCIONS QUE SIGUIN TRANSFERIDES O DELEGADES PER LA VIA DE L'ARTICLE 155.2 DE LA CE.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
MITJANÇANT QUINA LLEI L'ESTAT VA TRANSFERIR A LA GENERALITAT LES COMPETÈNCIES EXECUTIVES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA.
Answer
 • LLEI ORGÀNICA 6/1997, DE 10 DE DESEMBRE
 • LLEI ORGÀNICA 6/1997, DE 15 DE SETEMBRE
 • LLEI ORGÀNICA 6/1992, DE 15 DE DESEMBRE
 • LLEI ORGÀNICA 6/1997, DE 15 DE DESEMBRE

Question 19

Question
LA LLEI 6/1997, DE 15 DE DESEMBRE TRANSFEREIX A LA GENERALITAT LES COMPETÈNCIES EXECUTIVES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT LLEVAT
Answer
 • LLEVAT DE L'EXAMEN PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUIR
 • LLEVAT DEL QUE FA REFERÈNCIA A PERMISOS I LLICENCIES DE CONDUIR
 • TOTES SÓN FALSES
 • LLEVAT DE L'EXPEDICIÓ DE PERMISOS O LLICÈNCIES DE CIRCULACIÓ

Question 20

Question
MITJANÇANT QUINA LLEI ES VA CREAR UN ORGANISME AUTÒNOM DENOMINAT SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT ?
Answer
 • MITJANÇANT LA LLEI 14/1992, DE 24 DE DESEMBRE
 • MITJANÇANT LA LLEI 24/1997, DE 24 DE DESEMBRE
 • MITJANÇANT LA LLEI 14/1992, DE 26 DE DESEMBRE
 • MITJANÇANT LA LLEI 14/1997, DE 24 DE DESEMBRE

Question 21

Question
D'ACORD AMB QUIN ARTICLE DE L'ESTATUT DISPOSA QUE EL CONTROL I LA VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT SÓN COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA GENERALITAT, I DEIXEN DE SER COMPETÈNCIES DELEGADES.
Answer
 • ARTICLE 164
 • ARTICLE 164.1
 • ARTICLE 164.2
 • ARTICLE 164.3

Question 22

Question
QUIN ORGANISME ÉS L'ENCARREGAT DE MANTENIR LA COHESIÓ TERRITORIAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT, EQUILIBRANT LES DEMANDES I LES NECESSITATS LOCALS I REGIONALS QUAN PUGUIN ENTRAR EN CONFLICTE.
Answer
 • L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
 • LA JUNTA DE SEGURETAT
 • LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • EL CAP DE LES POLICIES DE CATALUNYA
Show full summary Hide full summary

Similar

Constitutional Law
jesusreyes88
A-level Sociology Quiz
Chuck Amobi
MCAT Study Plan
Alice McClean
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Biological Psychology - Stress
Gurdev Manchanda
OCR GCSE History-Paper Two: The Liberal Reforms 1906-14 Poverty to Welfare State NEW FOR 2015!!!
I Turner
untitled 2
lola_smily
SalesForce ADM 201 Study Quiz
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
Rossetti Links
Mrs Peacock
General Pathoanatomy Final MCQs (401-519)- 3rd Year- PMU
Med Student