TEMA B.7. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.7. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT, created by TONY MOYA VIDAL on 28/09/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
255
0

Resource summary

Question 1

Question
EL PODER D'UN ESTAT ES DISTRIBUEIX EN FUNCIÓ DE LA SEVA ESTRUCTURA TERRITORIAL
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
COM S'ESTRUCTURA TERRITORIALMENT L'ESTAT ESPANYOL?
Answer
 • COMUNITATS AUTÓNOMES
 • MUNICIPIS
 • COMARQUES
 • PROVÍNCIES

Question 3

Question
EN FUNCIÓ DE QUINA SIGUI LA MANERA DE DISTRIBUIR EL PODER EN UN ESTAT A TRAVÉS DEL SEU TERRITORI, PODEM TROBAR ELS MODELS...
Answer
 • PARLAMENTARI
 • UNITARI
 • CENTRALITZAT
 • FEDERAL

Question 4

Question
UN ÚNIC CENTRE DE DECISIÓ POLÍTICA (EL GOVERN) I UN ÚNIC CENTRE PER DICTAR NORMES AMB RANG DE LLEI (EL PARLAMENT) PER A TOT EL TERRITORI DE L'ESTAT.
Answer
 • MODEL D'ESTAT UNITARI
 • MODEL D'ESTAT FEDERAL

Question 5

Question
UNA ÚNICA CONSTITUCIÓ, UNA ÚNICA DIRECCIÓ POLÍTICA I UN ÚNIC ÒRGAN PER DICTAR LES LLEIS PER A TOT EL TERRITORI.
Answer
 • MODEL D'ESTAT FEDERAL
 • MODEL D'ESTAT UNITARI

Question 6

Question
"LA UNITAT" EN UN MODEL D'ESTAT UNITARI VOL DIR?
Answer
 • LA MATEIXA LLEI PER A TOT EL TERRITORI
 • UN SOL ESTAT
 • DIRECCIÓ POLÍTICA I DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA EFECTUADA DESDE EL CENTRE

Question 7

Question
"LA UNIFORMITAT" EN UN MODEL D'ESTAT UNITARI VOL DIR?
Answer
 • UN SOL ESTAT
 • LA MATEIXA LLEI PER A TOT EL TERRITORI
 • DIRECCIÓ POLÍTICA I DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA EFECTUADA DES DEL CENTRE

Question 8

Question
"LA CENTRALITZACIÓ" EN UN MODEL D'ESTAT UNITARI VOL DIR?
Answer
 • UN SOL ESTAT
 • LA MATEIXA LLEI PER A TOT EL TERRITORI
 • DIRECCIÓ POLÍTICA I DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA EFECTUADA DES DEL CENTRE

Question 9

Question
EL MODEL D'ESTAT UNITARI SORGÍ A ITÀLIA AMB LA CAIGUDA DE L'ANTIC RÈGIM (CONSTITUCIÓ DE 1791)
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
EL MODEL D'ESTAT FEDERAL VA SORGIR A EEUU AMB LA CONSTITUCIÓ DE 1787, COM A FORMA D'UNIÓ POLÍTICA MÉS PERFECTA ENTRE LES ANTIGUES COLÒNIES BRITÀNIQUES, CONVERTIDES JA ALESHORES EN ESTATS INDEPENDENTS.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
EN EL MODEL D'ESTAT FEDERAL ELS ESTATS MEMBRES TENEN CADASCUN UNA CONSTITUCIÓ PRÒPIA, D'UNA ORGANITZACIÓ POLÍTICA PRÒPIA I D'UNS PODERS PROPIS QUE EXERCEIXEN NOMÉS EN EL SEU TERRITORI?
Answer
 • SI
 • NO
 • D'UNS PODERS PROPIS NO
 • D'UNA ORGANITZACIÓ POLÍTICA PRÒPIA NO

Question 12

Question
EN QUE ES DIFERÈNCIA DE L'UNITARI L'ESTAT FEDERAL ?
Answer
 • EN TENIR UNA PLURALITAT DE CENTRES DE PODER
 • UNA DIVERSITAT DE NORMES I ORIENTACIÓ POLÍTIQUES
 • UNA DESCENTRALITZACIÓ O DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA CAPACITAT DE DECISIÓ.
 • TENIR UNA ÚNIC ÒRGAN PER DICTAR LLEIS PER A TOT EL TERRITORI.

Question 13

Question
L'ESTAT RECONEIX I GARANTEIX EL DRET A L'AUTONOMIA DE LES NACIONALITATS I REGIONS QUE INTEGREN L'ESTAT ESPANYOL.
Answer
 • ARTICLE 1.1 DE LA CE
 • ARTICLE 2 DE LA CE
 • ARTICLE 3 DE LA CE
 • ARTICLE 4 DE LA CE

Question 14

Question
L'APROVACIÓ EL [blank_start]1979[blank_end] DELS PRIMERS ESTATUTS D'AUTONOMIA VA POSAR EN FUNCIONAMENT UN DETERMINAT TIPUS D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT, PREVIST PERÒ FINS ALESHORES NO CONSTITUÏT, BASAT EN L'EXISTÈNCIA DE COMUNITATS AUTÒNOMES.
Answer
 • 1977
 • 1978
 • 1979

Question 15

Question
LES COMUNITATS AUTÒNOMES SÓN AQUELLES ENTITATS POLÍTIQUES QUE, EN L'EXERCICI DEL DRET A L'AUTONOMIA RECONEGUT A LA CE, GAUDEIXEN DE
Answer
 • PERSONALITAT JURÍDICA
 • POTESTAT D'AUTOGOVERN
 • AUTONOMIA LEGISLATIVA PRÒPIA DINS EL SEU ÀMBIT TERRITORIAL
 • AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

Question 16

Question
L'AUTONOMIA POLÍTICA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES ES CONCRETA NORMATIVAMENT EN L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CADA COMUNITAT AUTÒNOMA, QUE ÉS LA SEVA NORMA INSTITUCIONAL BÀSICA, LA QUE CONSTITUEIX COM A TAL I LA QUE DETERMINA ELS ÒRGANS I LES COMPETÈNCIES.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
LES COMUNITATS AUTÒNOMES NO GAUDEIXEN D'AUTONOMIA FINANCERA PER EXERCIR LES COMPETÈNCIES SINO QUE DEPENEN EXCLUSIVAMENT DE L'ESTAT EN AQUEST SENTIT.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
COM SÓN LES RELACIONS ENTRE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I L'ESTAT ?
Answer
 • JERARQUIQUES
 • COMPETENTS
 • COMPARTIDES
 • EXCLUSIVES

Question 19

Question
EL DRET ESTATAL ÉS [blank_start]SUPLETORI[blank_end] DEL DRET AUTONÒMIC ([blank_start]ARTICLE 149.3[blank_end])
Answer
 • SUPLETORI
 • JERÀRQUIC
 • ARTICLE 149.3
 • ARTICLE 147.3

Question 20

Question
EN QUANTES COMUNITATS AUTÒNOMES ESTÀ DIVIDIT L'ESTAT ESPANYOL ?
Answer
 • EN 17 COMUNITATS AUTÒNOMES
 • EN 19 COMUNITATS AUTÒNOMES I LES DUES CIUTATS AUTÒNOMES ( CEUTA I MELILLA)
 • EN 17 COMUNITATS AUTÒNOMES I LES DUES CIUTATS AUTÒNOMES ( CEUTA I MELILLA)
 • EN 19 COMUNITATS AUTÒNOMES

Question 21

Question
L'ESTAT CLASSIFICA LES COMUNITATS AUTÒNOMES DE DIFERENT TIPUS BASANT-SE EN
Answer
 • CRITERI HISTÒRIC
 • CRITERI COMPETENCIAL
 • PEL PROCEDIMENT D'ACCÉS A L'AUTONOMIA UTILITZAT
 • CRITERI FISCALITZADOR

Question 22

Question
QUINES SÓN LES COMUNITATS QUE NO VAN ACCEDIR A LA AUTONOMIA PER LA VIA DE L'ARTICLE 143
Answer
 • NAVARRA
 • ANDALUSIA
 • CATALUNYA
 • PAÍS BASC
 • GALICIA

Question 23

Question
HI HA COMUNITATS AUTÒNOMES QUE NO DISPOSEN LA POSSIBILITAT D'ACCEDIR INICIALMENT A UN RÈGIM D'AUTONOMIA PLENA. PER EXERCIR EL DRET A L'AUTONOMIA, HAN DE SEGUIR EL PROCEDIMENT GENERAL D'ACCÉS QUE PREVEU L'ARTICLE [blank_start]143[blank_end], TOT I QUE, D'ACORD AMB L'ARTICLE [blank_start]148.2[blank_end], PODEN AMPLIAR SUCCESSIVAMENT LES SEVES COMPETÈNCIES UN COP HAGIN TRANSCORREGUT [blank_start]5 ANYS[blank_end] DES DE L'APROVACIÓ DELS SEUS RESPECTIUS ESTATUTS D'AUTONOMIA.
Answer
 • 143
 • 145
 • 143.2
 • 148.1
 • 148
 • 148.2
 • 5 ANYS
 • 2 ANYS
 • 1 ANY

Question 24

Question
QUINA ÉS LA PRIMERA CARACTERÍSTICA QUE DIFERÈNCIA LES COMUNITATS AUTÒNOMES DELS MUNICIPIS?
Answer
 • LA LLARGA TRADICIÓ D'AQUESTOS
 • EL NIVELL D'AUTONOMIA QUE TENEN
 • LES DOS SÓN CERTES
 • LES DOS SON FALSES

Question 25

Question
ELS AJUNTAMENTS SÓN DEFINITS COM A ÒRGANS DE GOVERN LOCAL PER ALS MUNICIPIS, QUE SÓN ENTITATS TERRITORIALS DE DRET PÚBLIC.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
EL MUNICIPI ÉS LA UNITAT LOCAL BÀSICA DE L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
ELS MUNICIPIS ESTAN REPRESENTATS PER
Answer
 • DIPUTATS, ELEGITS PER SUFRAGI UNIVERSAL .
 • REGIDORS, ELEGITS PER SUFRAGI UNIVERSAL .
 • CONSELLERS ELEGITS PER SUFRAGI UNIVERSAL

Question 28

Question
D'EN QUINA MANERA ÉS ELEGIT L'ALCALDE D'UN MUNICIPI ?
Answer
 • ELEGIT DIRECTAMENT PER ELS MEMBRES DEL PARTIT MÉS VOTAT
 • DIRECTAMENT PER ELS CIUTADANS D'ACORD AMB LES CONDICIONS QUE ESTABLEIX LA LOREG (ARTICLES 196 I SEGÜENTS)
 • ATENENT A CRITERIS DE POBLACIÓ
 • ELEGIT DIRECTAMENT PER ELS REGIDORS

Question 29

Question
ELS MUNICIPIS TENEN POTESTAT DE
Answer
 • AUTONOMIA POLÍTICA
 • AUTOORGANITZACIÓ
 • PRESENTACIÓ D'INICIATIVES LEGISLATIVES
 • AUTONOMIA JURÍDICA

Question 30

Question
EN EL SENTIT DE L'AUTO ORGANITZACIÓ AMB QUE HAN DE COMPTAR COM A MÍNIM UN AJUNTAMENT
Answer
 • UN ALCALDE
 • REGIDORS
 • UN PRESIDENT
 • TINENTS D'ALCALDE
 • UN PLE
 • UN MESA MUNICIPAL
 • UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 • SI TÉ MÉS DE 5000/HAB NECESSÀRIAMENT UNA COMISSIÓ DE GOVERN

Question 31

Question
LA LLEI QUE REGULA LES BASES DE RÈGIM LOCAL ÉS LA [blank_start]LLEI 7/1985 DE LA (LBRL)[blank_end]
Answer
 • LLEI 7/1995 DE LA (LBRL)
 • LLEI 7/1985 DE LA (LBRL)

Question 32

Question
QUE RECONEIX LA LLEI ALS MUNICIPIS?
Answer
 • POTESTATS EXECUTIVES
 • POTESTATS NORMATIVES
 • POTESTATS JURIDIQUES
 • POTESTATS LEGISLATIVES

Question 33

Question
ELS MUNICIPIS TENEN ATRIBUÏDA TAMBÉ LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT A TRAVÉS DE LA CREACIÓ DE TRIBUTS PROPIS I DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE L'ESTAT I DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA QUAL FORMEN PART.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
QUIN ARTICLE ESTABLEIX QUE LA PROVÍNCIA ÉS UNA ENTITAT LOCAL AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, DETERMINADA PER L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS LIMÍTROFES, QUE CONSTITUEIX UNA DIVISIÓ TERRITORIAL PER AL COMPLIMENT DE LES ACTIVITATS DE L'ESTAT.
Answer
 • L'ARTICLE 141.1
 • L'ARTICLE 141
 • L'ARTICLE 140.1

Question 35

Question
A QUI S'ENCOMANA EL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ DE LA PROVÍNCIA ?
Answer
 • ALS CONSELLS COMARCALS
 • A LES DIPUTACIONS
 • A L'AJUNTAMENT DE LA PROVÍNCIA
 • AL PLE DEL MUNICIPI

Question 36

Question
A LES DIPUTACIONS ELS CORRESPON LA COORDINACIÓ I L'ASSISTÈNCIA SUPRAMUNICIPAL A LES CORPORACIONS MUNICIPALS DE SEU ÀMBIT TERRITORIAL.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
LA LBRL PREVEU COMA ATRIBUCIONS ESSENCIALS DE LES DIPUTACIONS...
Answer
 • LA COORDINACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS
 • L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
 • L'ASSISTÈNCIA ECONÒMICA
 • L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
 • LA PRESTACIÓ DE SERVEIS INTERMUNICIPALS
 • EL FOMENT DELS INTERESSOS DE LA PROVÍNCIA
 • ADOPCIÓ DEL PLA ANUAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS MUNICPALS

Question 38

Question
LA PROVÍNCIA TÉ UN CARÀCTER BIFRONT, ÉS A DIR, D'UNA BANDA, GAUDEIX DE LA DOBLE CONDICIÓ DE DIVISIÓ ADMINISTRATIVA PER AL COMPLIMENT DE LES FINALITATS DE L'ESTAT, I DE L'ALTRA, ÉS LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL DETERMINAT PER A L'ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DE CADASCUNA DE LES CAMBRES DE LES CORTS GENERALS.
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
LA CE TÉ CONTEMPLADA LA INSTITUCIÓ COMARCAL
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
QUIN ARTICLE PREVEU LA POSSIBILITAT QUE ÉS CREÏN AGRUPACIONS DE MUNICIPIS A LA PROVÍNCIA, A MÉS D'HABILITAR ELS ESTATUTS D'AUTONOMIA PER ESTABLIR CIRCUMSCRIPCIONS TERRITORIALS PRÒPIES O A TRAVÉS DE L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS LIMÍTROFES QUE GAUDIRAN DE PERSONALITAT JURÍDICA.
Answer
 • L'ARTICLE 141.2
 • L'ARTICLE 141
 • L'ARTICLE 141.3

Question 41

Question
A QUIN ÒRGAN CORRESPON EL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ DE LES COMARQUES ?
Answer
 • A LA DIPUTACIÓ
 • AL CONSELL COMARCAL
 • AL PLE DE LA PROVÍNCIA
 • AL PLE DELS REGIDORS

Question 42

Question
PER QUANTS I QUINS SÓN ELS ÒRGANS AMB ELS QUE ESTÀ CONSTITUÏT EL CONSELL COMARCAL ?
Answer
 • PER TRES ÒRGANS : EL PLE, EL PRESIDENT, EL CONSELLER MAJOR I LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
 • PER TRES ÒRGANS : , EL PRESIDENT, ELS CONSELLERS I LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
 • PER TRES ÒRGANS : EL PLE, EL PRESIDENT, ELS CONSELLERS I LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
 • PER TRES ÒRGANS : EL PLE, EL PRESIDENT I LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Question 43

Question
REGLAMENT JURÍDIC DE LES COMARQUES:
Answer
 • DECRET LEGISLATIU 2/2005, DE 28 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA LA LLEI MUNICIPAL I DE REGIM LOCAL DE CATALUNYA.
 • DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA LA LLEI MUNICIPAL I DE REGIM LOCAL DE CATALUNYA.
 • DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 JUNY, PEL QUAL S'APROVA LA LLEI MUNICIPAL I DE REGIM LOCAL DE CATALUNYA.
 • DECRET LEGISLATIU 2/2005, DE 28 JUNY, PEL QUAL S'APROVA LA LLEI MUNICIPAL I DE REGIM LOCAL DE CATALUNYA.

Question 44

Question
COM ESTÀ CONSTITUÏT EL PLE DEL CONSELL COMARCAL ?
Answer
 • UN PRESIDENT
 • ELS CONSELLERS COMARCALS
 • UN VICEPRESIDENT
 • UN ALCALDE COMARCAL

Question 45

Question
COM ES FA L'ELECCIÓ DELS CONSELLERS PER PERTÀNYER AL CONSELL COMARCAL?
Answer
 • L'ELECCIÓ ÉS DE CARÀCTER INDIRECTE
 • S'ATORGA A CADA FORMACIÓ ELECTORAL QUE HAGI PARTICIPAT EN UNES ELECCIONS MUNICIPALS UN NOMBRE DE CONSELLERS COMARCALS PROPORCIONAL AL PERCENTATGE DE VOTS OBTINGUTS A TOTS ELS MUNICIPIS I AL PERCENTATGE DE REGIDORS OBTINGUTS AL CONJUNT DELS AJUNTAMENTS.
 • LA A I LA B SÓN CERTES
 • S'ELEGEIXEN DE CARÀCTER DIRECTE D'ENTRE ELS REGIDORS DE LA FORÇA QUE HAGI GUANYAT A LES ELECCIONS MUNICIPALS.

Question 46

Question
SEGONS L'ARTICLE [blank_start]90[blank_end] DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA, LA VEGUERIA ÉS L'ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC PER A L'EXERCICI D EL GOVERN INTER MUNICIPAL DE COOPERACIÓ LOCAL, I TÉ PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA.
Answer
 • 91
 • 91.1
 • 90
 • 90.1

Question 47

Question
SEGONS L'ARTICLE [blank_start]91[blank_end] DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA, EL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ AUTÒNOMA DE LA VEGUERIA CORRESPONEN AL CONSELL DE VEGUERIA.
Answer
 • 91
 • 90
 • 91.1

Question 48

Question
COM ESTÀ FORMAT EL CONSELL DE VEGUERIA ?
Answer
 • PRESIDENT
 • REGIDORS
 • CONSELLERS DE VEGUERIA
 • EL PLE DE LA DIPUTACIÓ

Question 49

Question
ELS CONSELLS DE VEGUERIA SUBSTITUEIXEN LES DIPUTACIONS.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
D'EN QUINA MANERA S'ELEGEIX EL PRESIDENT DE LA VEGUERIA ?
Answer
 • PER SUFRAGI UNIVERSAL LLIURE, IGUAL, DIRECTE I SECRET
 • D'ENTRE ELS CONSELLERS I ELEGIT ENTRE ELLS
 • DIRECTAMENT PELS REGIDORS
 • LA A I LA B SÓN CORRECTES

Question 51

Question
LA CREACIÓ, LA MODIFICACIÓ I LA SUPRESSIÓ, COM TAMBÉ EL DESPLEGAMENT DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES VEGUERIES, SÓN REGULATS PER
Answer
 • LLEI DEL PARLAMENT
 • DECRET LLEI DEL PARLAMENT
 • DECRET LEGISLATIU DEL PARLAMENT
 • REGLAMENT DEL PARLAMENT

Question 52

Question
L'ALTERACIÓ DELS LÍMITS PROVINCIALS , SI S'ESCAU, S'HA DE PORTAR A TERME D'ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L'ARTICLE [blank_start]141.1[blank_end] DE LA CE
Answer
 • 141
 • 141.1
 • 141.2
Show full summary Hide full summary

Similar

Basic Physics Concepts
Andrea Leyden
01 Long Term causes of the French Revolution
Holly Lovering
Prueba de Aptitud Académica - Lenguaje
Teresa Nadal
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
Chemistry (C1)
Phobae-Cat Doobi
Germany 1918-39
Cam Burke
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali
2PR101 1.test - 1. část
Nikola Truong
2PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 10.
Nikola Truong
An Inspector Calls - Quotes and Context
James Holder