TEMA B.4. ELS DRETS HUMANS I ELS DRETS CONSTITUCIONALS

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.4. ELS DRETS HUMANS I ELS DRETS CONSTITUCIONALS, created by TONY MOYA VIDAL on 21/09/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
106
0

Resource summary

Question 1

Question
QUIN TÍTOL DEDICA LA CONSTITUCIÓ ALS DRETS I DEURES FONAMENTALS ?
Answer
 • AL TÍTOL III
 • AL TÍTOL I
 • AL TÍTOL II
 • AL TÍTOL PRELIMINAR

Question 2

Question
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS [blank_start]1948[blank_end]
Answer
 • 1948
 • 1984
 • 1878
 • 1945

Question 3

Question
CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS I DE LLIBERTATS FONAMENTALS DE [blank_start]1950[blank_end]
Answer
 • 1948
 • 1946
 • 1950
 • 1971

Question 4

Question
PACTE INTERNACIONAL DE DRETS CIVILS I POLÍTICS DE [blank_start]1966[blank_end]
Answer
 • 1950
 • 1966
 • 1948
 • 1978

Question 5

Question
PACTE INTERNACIONAL DE DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I CULTURALS DEL [blank_start]1966[blank_end]
Answer
 • 1966
 • 1958
 • 1946
 • 1950

Question 6

Question
LA CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA DE [blank_start]2000[blank_end]
Answer
 • 1992
 • 1958
 • 1999
 • 2000

Question 7

Question
A L'ARTICLE 10.2 DE LA CE, S'ESTABLEIX QUE LES NORMES RELATIVES ALS DRETS FONAMENTALS I A LES LLIBERTATS QUE LA CE RECONEIX S'HAN D'INTERPRETAR DE CONFORMITAT AMB LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS I ELS TRACTATS INTERNACIONALS.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
ELS DRETS FONAMENTALS EN SENTIT ESTRICTE SÓN AQUELLS PREVISTOS A...
Answer
 • LA SECCIÓ II DEL CAPÍTOL II D'AQUELL TÍTOL I
 • LA SECCIÓ I DEL CAPÍTOL II D'AQUELL TÍTOL I
 • LA SECCIÓ I DEL CAPÍTOL II D'AQUELL TÍTOL II
 • LA SECCIÓ I DEL CAPÍTOL I D'AQUELL TÍTOL I

Question 9

Question
ELS DRETS FONAMENTALS I LES LLIBERTATS PÚBLIQUES ESTAN PREVISTOS ALS ARTICLES [blank_start]15 AL 29[blank_end] DE LA CE.
Answer
 • 14 AL 29
 • 18 AL 29
 • 15 AL 24
 • 15 AL 29

Question 10

Question
DRET A LA VID AI A LA INTEGRITAT FÍSICA I MORAL [blank_start](ARTICLE 15)[blank_end]
Answer
 • (ARTICLE 14)
 • (ARTICLE 15)
 • (ARTICLE 12)

Question 11

Question
DRET A LA LLIBERTAT D'INFORMACIÓ I A LA LLIBERTAT DE CÀTEDRA, EL DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ [blank_start](ARTICLE. 21)[blank_end]
Answer
 • (ARTICLE. 20)
 • (ARTICLE. 22)
 • (ARTICLE. 21)

Question 12

Question
EL DRET D'ASSOCIACIÓ [blank_start](ART.22)[blank_end]
Answer
 • (ART.20)
 • (ART.21)
 • (ART.22)

Question 13

Question
EL DRET A SUFRAGI ACTIU (DRET A VOTAR) I PASSIU ( DRET A SER ELEGIT) O DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA I EL DRET DE PETICIÓ ALS PODERS PÚBLICS [blank_start]( ART.29.)[blank_end]
Answer
 • ( ART.29.)
 • ( ART.22.)
 • ( ART.20.)

Question 14

Question
DRET A LA LLIBERTAT IDEOLÒGICA I RELIGIOSA [blank_start](ART.16.)[blank_end]
Answer
 • (ART.14.)
 • (ART.16.)
 • (ART.18.)

Question 15

Question
DRET A LA LLIBERTAT [blank_start](ART.17.)[blank_end]
Answer
 • (ART.14.)
 • (ART.16.)
 • (ART.17.)

Question 16

Question
EL DRET A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, EL DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI I EL DRET AL SECRET DE LES COMUNICACIONS [blank_start]( ART.18.)[blank_end]
Answer
 • ( ART.18.)
 • ( ART.19.)
 • ( ART.14.)

Question 17

Question
EL DRET A LA LLIBERTAT DE RESIDÈNCIA I DE CIRCULACIÓ [blank_start](ART.19.)[blank_end]
Answer
 • (ART.17.)
 • (ART.19.)
 • (ART.20.)

Question 18

Question
EL DRET A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ [blank_start]( ART.20.)[blank_end]
Answer
 • ( ART.20.)
 • (ART.19.)
 • (ART.21.)

Question 19

Question
DRET A L'EDUCACIÓ [blank_start](ART.27)[blank_end]
Answer
 • (ART.27)
 • (ART.22.)
 • (ART.28.)

Question 20

Question
DRET AL TREBALL [blank_start](ART.35)[blank_end]
Answer
 • (ART.33)
 • (ART.35.)
 • (ART.19.)

Question 21

Question
DRET A LA VAGA I EL DRET DE SINDICACIÓ [blank_start](ART.28)[blank_end]
Answer
 • (ART.28)
 • (ART.29.)
 • (ART.38.)

Question 22

Question
EL DRET A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA [blank_start](ART.37)[blank_end]
Answer
 • (ART.37)
 • (ART.35)
 • (ART.38)

Question 23

Question
DRET A LA PROPIETAT [blank_start](ART.33)[blank_end]
Answer
 • (ART.32)
 • (ART.33)
 • (ART.37)

Question 24

Question
QUIN ÒRGAN HA ESTAT EL QUE HA ESTABLERT ELS CRITERIS PRINCIPALS EN RELACIÓ A LA TITULARITAT DELS DRETS ?
Answer
 • LA CONSTITUCIÓ
 • LES CORTS GENERALS
 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • EL TRIBUNAL EUROPEU

Question 25

Question
L'ARTICLE 6 DE LA LLEI ORGÀNICA 4/2000, D'11 DE GENER, DE DRETS I LLIBERTATS PÚBLIQUES, SEGONS LA MODIFICACIÓ INTRODUÏDA PER LA LLEI ORGÀNICA 2/2009, D'11 DE DESEMBRE, ELS ESTRANGERS RESIDENTS TENEN DRET AL SUFRAGI A LES ELECCIONS MUNICIPALS.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
NINGÚ NO POT SER PRIVAT DEL SEU DRET A LA LLIBERTAT SI NO ÉS PER CAUSES LEGALMENT PREVISTES I DE MANERA PROPORCIONAL ART 17 DE LA CE
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
LES CAUSES DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT HAN D'ESTAR PREVISTES EN UNA [blank_start]LLEI ORGÀNICA[blank_end] QUE NOMÉS POT PREVEURE LA PRIVACIÓ SI RESULTA PROPORCIONAL AMB LA FINALITAT QUE ES PRETÉN ACONSEGUIR.
Answer
 • LLEI DE BASES
 • LLEI ORDINÀRIA
 • LLEI ORGÀNICA

Question 28

Question
LA DETENCIÓ NO POT DURAR MÉS QUE EL TEMPS ESTRICTAMENT NECESSARI PER FER LES INDAGACIONS PER ACLARIR ELS FETS I , EN CAP CAS, COM A MÀXIM [blank_start]72 HORES[blank_end]. EN AQUEST TERMINI LA PERSONA HA DE SER POSADA EN LLIBERTAT O A DISPOSICIÓ DE L'AUTORITAT JUDICIAL.
Answer
 • 24 HORES
 • 72 HORES
 • 48 HORES

Question 29

Question
PROCEDIMENT D'HABEAS CORPUS
Answer
 • ÉS UN PROCEDIMENT QUE PERMET POSAR IMMEDIATAMENT A DISPOSICIÓ JUDICIAL QUALSEVOL PERSONA DETINGUDA IL·LEGALMENT.
 • QUE LA DETENCIÓ D'NA PERSONA NO POT DURAR MÉS DE 72 HORES EN CAP CAS.
 • ÉS UN PROCEDIMENT SENZILL I ÀGIL QUE TÉ PER FINALITAT QUE EL JUTGE ES PRONUNCIÏ SOBRE SI HI HA O NO UNA SITUACIÓ DE DETENCIÓ IL·LEGAL.
 • LA A I LA C SÓN CERTES

Question 30

Question
SEGONS L'ARTICLE 18.2 DE LA CE QUAN ÉS POT VIOLAR EL DOMICILI
Answer
 • EN SUPÒSITS DE DELICTE FLAGRANT
 • QUAN HI HA EVIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DEL DELICTE, ENTESA L'EVIDÈNCIA COM A PERCEPCIÓ DIRECTA, I HA DE SER URGENT LA INTERVENCIÓ POLICIAL
 • QUAN HI HA MOSTRES D'UNA PRESUMPCIÓ DEL DELICTE
 • SI HI HA UNA AUTORITZACIÓ JUDICIAL.

Question 31

Question
LES PROVES QUE S'OBTINGUIN EN UN ESCORCOLLAMENT VULNERANT EL DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI SÓN [blank_start]INVÀLIDES I NO[blank_end] PODEN SER UTILITZADES EN EL PROCÉS.
Answer
 • INVÀLIDES I NO
 • VÀLIDES I

Question 32

Question
ELS DRETS I LLIBERTATS RECONEGUTS EN EL CAPITOL [blank_start]SEGON[blank_end] DEL [blank_start]TÍTOL I[blank_end] VINCULEN TOTS ELS PODERS PÚBLICS [blank_start](ART.53.1)[blank_end]
Answer
 • SEGON
 • PRIMER
 • TÍTOL II
 • TÍTOL I
 • (ART.53 )
 • (ART.53.1)

Question 33

Question
ELS DRETS RECONEGUTS A LA SECCIÓ PRIMERA DEL CAPÍTOL II (ARTICLES 15 A 29) NOMÉS PODEN SER REGULATS AMB
Answer
 • UNA LLEI ORDINÀRIA
 • UNA LLEI ORGÀNICA
 • UNA LLEI DE BASES
 • UN DECRET LLEI

Question 34

Question
ELS DRETS RECONEGUTS ALS ARTICLES (15 A 29) NOMÉS PODEN SER REFORMATS SEGUINT EL PROCEDIMENT DE L'ARTICLE 168 DEL TEXT CONSTITUCIONAL. AQUEST PROCEDIMENT EXIGEIX L'ACORD DE
Answer
 • 3/5 PARTS DEL CONGRÉS, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .
 • MAJORIA ABSOLUTA EN AMBDUES CAMBRES, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .
 • MAJORIA SIMPLE EN CADASCUNA DE LES CAMBRES, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .
 • 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .

Question 35

Question
QUE SÓN LES GARANTIES INSTITUCIONALS ?
Answer
 • SÓN LES GARANTIES DE QUE TOTHOM TÉ DRET A UN JUDICI JUST
 • SÓN LES GARANTIES ELS DRETS DE INVIOLABILITAT DEL DOMICILI
 • SÓN LES GARANTIES QUE TENEN PER FINALITAT LA DEFENSA DELS DRETS RECONEGUTS A LA CE.
 • SÓN LES GARANTIES QUE TENEN COMA FINALITAT LA TUTELA DELS DRETS DAVANT DE QUALSEVOL VULNERACIÓ PER ELS PODERS PÚBLICS

Question 36

Question
EL DEFENSOR DEL POBLE
Answer
 • ART 54
 • ART 55
 • ART 53
 • ART 52

Question 37

Question
EL DEFENSOR DEL POBLE: ALT COMISSIONAT DE LES CORTS GENERALS, QUI EL DESIGNA ?
Answer
 • DESIGNAT PER EL GOVERN A PROPOSTA DE LES CORTS GENERALS, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.
 • EL REI A PROPOSTA DE LES CORTS GENERALS, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.
 • EL CONGRÉS A PROPOSTA DEL GOVERN, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.
 • DESIGNAT PER LES CORTS GENERALS, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.

Question 38

Question
LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL POBLE ES TROBA REGULADA A LA LLEI [blank_start]ORGÀNICA[blank_end] [blank_start]3/1981, DE 6 D'ABRIL.[blank_end]
Answer
 • ORGÀNICA
 • ORDINÀRIA
 • 6/1981, DE 12 D'ABRIL.
 • 3/1981, DE 6 D'ABRIL.

Question 39

Question
EL DEFENSOR DEL POBLE ÉS ESCOLLIT, PER UN PERÍODE DE [blank_start]5 ANYS PER LES CORTS GENERALS[blank_end], PER LA MAJORIA DE [blank_start]3/5 PARTS AL CONGRÉS[blank_end], I S'HA DE RATIFICAR PER AQUESTA MATEIXA MAJORIA AL SENAT.
Answer
 • 4 ANYS PER LES CORTS GENERALS
 • 5 ANYS PER LES CORTS GENERALS
 • 4 ANYS PER EL CONGRÉS
 • 5 ANYS PER EL CONGRÉS
 • 3/5 PARTS A LES CORTS GENERALS
 • MAJORIA SIMPLE AL CONGRÉS
 • MAJORIA ABSOLUTA AL CONGRÉS
 • 3/5 PARTS AL CONGRÉS

Question 40

Question
FUNCIONS DEL DEFENSOR DEL POBLE :
Answer
 • INTERPOSAR RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT DAVANT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • INTERPOSAR RECURSOS D'EMPARA DAVANT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • DONAR COMPTE AL MINISTERI FISCAL DE LES CONDUCTES QUE PODEN SER CONSTITUTIVES D'UN DELICTE
 • ELEVAR UN INFORME ANUAL DE LA SEVA GESTIÓ A LES CORTS GENERALS

Question 41

Question
DIVISIÓ DE LES GARANTIES JURISDICCIONALS .
Answer
 • RECURS D'EMPARA ORDINARI I RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL .
 • RECURS D'EMPARA ORDINARI, RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL I RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT
 • RECURS D'EMPARA ORDINARI, RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL I RECURS DAVANT EL TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS
 • RECURS D'EMPARA ORDINARI, RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL ,RECURS DAVANT EL TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS I RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT

Question 42

Question
QUALSEVOL CIUTADÀ POT DEMANAR LA TUTELA DE LES LLIBERTATS I ELS DRETS RECONEGUTS A [blank_start]L'ART. 14[blank_end] I A LA SECCIÓ PRIMERA DEL [blank_start]CAPÍTOL 2[blank_end] DEL TÍTOL [blank_start]PRIMER[blank_end]
Answer
 • L'ART. 14
 • L'ART. 14.1
 • L'ART. 14.2
 • CAPÍTOL 1
 • CAPÍTOL 2.1
 • CAPÍTOL 2
 • PRIMER
 • SEGÓN
 • TERCER

Question 43

Question
LA GARANTIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (ARTICLES 114 A 122 DE LA LLEI DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
GARANTIA JURISDICCIONAL CIVIL (ARTICLES 249 I 250 DE LA LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
EN EL CAS EN QUE L'AUTORITAT ADMINISTRATIVA PROHIBEIXI O PROPOSI LA MODIFICACIÓ D'UNA REUNIÓ ELS PROMOTORS DE LA REUNIÓ PODEN INTERPOSAR UN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU EN EL TERMINI DE
Answer
 • 48H , DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 4 DIES
 • 24H , DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 4 DIES
 • 48H ,DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 2 DIES
 • 24H , DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 2 DIES

Question 46

Question
ÉS PREVEU QUE ELS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS S'AL·LEGUI LA VULNERACIÓ DE DRETS HAN DE TENIR TRAMITACIÓ PREFERENT I S'ALLARGUEN ELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
EN LES DEMANDES EN LES QUALS S'AL·LEGUI LA VULNERACIÓ DELS DRETS I LLIBERTAT SINDICAL. LA TRAMITACIÓ HA DE TENIR
Answer
 • CARÀCTER URGENT
 • CARÀCTER URGENT I PREFERENT
 • CARÀCTER PREFERENT
 • ÉS SEGUIRIA EL PROCÉS COM UNA ORDRE JURISDICCIONAL CORRENT

Question 48

Question
L'ARTICLE [blank_start]53.2[blank_end] DE LA CE PREVEU UN RECURS D'EMPARA DAVANT [blank_start]DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL[blank_end] PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS CONSTITUCIONALS QUE PODEN SER OBJECTE DE RECURS D'EMPARA ORDINARI, MÉS L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA, PREVISTA A [blank_start]L'ARTICLE 30.2[blank_end]
Answer
 • 52.2
 • 53.2
 • 54.2
 • DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • DEL TRIBUNAL SUPREM
 • DEL DEFENSOR DEL POBLE
 • DEL PARLAMENT
 • L'ARTICLE 30.1
 • L'ARTICLE 30
 • L'ARTICLE 30.2
 • L'ARTICLE 30.3

Question 49

Question
L'OBJECTE DE L'EMPARA CONSTITUCIONAL ÉS LA TUTELA DELS DRETS DAVANT DE QUALSEVOL VULNERACIÓ REALITZADA PELS PODERS PÚBLICS.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
QUAN S'HAN VIOLAT ELS DRETS PER ALGUN ÒRGAN DEL PODER LEGISLATIU ÉS POT ACUDIR DE FORMA DIRECTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Answer
 • True
 • False

Question 51

Question
QUI ESTÀ LEGITIMAT PER INTERPOSAR UN RECURS D'EMPARA
Answer
 • EL DEFENSOR DEL POBLE
 • 50 DIPUTATS I 50 SENADORS
 • LES PERSONES NATURALS
 • LES PERSONES JURÍDIQUES
 • EL MINISTERI FISCAL

Question 52

Question
L'INTERÈS LEGÍTIM S'IDENTIFICA AMB L'OBTENCIÓ D'UN BENEFICI O DESAPARICIÓ D'UN PERJUDICI EN EL CAS QUE EL RECURS PROSPERI.
Answer
 • True
 • False

Question 53

Question
EN LES VIOLACIONS ORIGINADES PER ÒRGANS LEGISLATIUS COM ARA LES CORTS GENERALS O LES ASSEMBLEES LEGISLATIVES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES EL RECURS D'EMPARA HA D'INTERPOSAR-SE
Answer
 • 2 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA I S'HA D'ESGOTAR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • 2 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA I S'HA D'ACUDIR A LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • 3 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA I NO S'HA D'ACUDIR A LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • 3 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA S'HA D'ESGOTAR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

Question 54

Question
EN LES VIOLACIONS ORIGINADES PER ÒRGANS EXECUTIUS QUE SÓN LES DISPOSICIONS, ELS ACTES JURÍDICS O LA SIMPLE VIA DEL FET DEL GOVERN O DELS ÒRGANS EXECUTIUS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. EL RECURS D'EMPARA HA D'INTERPOSAR-SE
Answer
 • EN EL TERMINI DELS 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • EN EL TERMINI DELS 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • EN EL TERMINI DELS 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • EN EL TERMINI DELS 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

Question 55

Question
EN LES VIOLACIONS ORIGINADES PER ÒRGANS JUDICIALS QUE SÓN ACTES O OMISSIONS D'UN ÒRGAN JUDICIAL, LA VIOLACIÓ HA DE SER IMPUTABLE DE MANERA IMMEDIATA I DIRECTA A UN ACCIÓ O OMISSIÓ DE L'ÒRGAN JUDICIAL; S'HA D'HAVER INVOCAT EN EL PROCÉS EL DRET QUE ES CONSIDERA VULNERAT. EL RECURS D'EMPARA HA D'INTERPOSAR-SE
Answer
 • EN EL TERMINI DE 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • EN EL TERMINI DE 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • EN EL TERMINI DE 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.
 • EN EL TERMINI DE 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

Question 56

Question
EN EL CAS QUE S'ADMETI EL RECURS D'EMPARA LA COMPETÈNCIA PER CONÈIXER-LO CORRESPON...
Answer
 • AL TRIBUNAL SUPREM
 • AL TSJC
 • A LES SALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA

Question 57

Question
EL [blank_start]TÍTOL II[blank_end] DEL CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS [blank_start](ART 19 A 51)[blank_end] PREVEU EL PROCEDIMENT PER ACUDIR AL [blank_start]TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS[blank_end] EN DEFENSA DELS DRETS RECONEGUTS AL CONVENI.
Answer
 • TÍTOL II
 • TÍTOL I
 • TÍTOL III
 • (ART 15 A 51)
 • (ART 19 A 51)
 • TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS
 • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • MINISTERI FISCAL

Question 58

Question
UN COP EXHAURIDES LES VIES INTERNES DE PROTECCIÓ DE DRETS, ÉS POSSIBLE ACUDIR AL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS, SEMPRE QUE EL DRET QUE ES CONSIDERI VULNERAT SIGUI DELS DRETS RECONEGUTS EN EL CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS. HI HA UN TERMINI DE 3 MESOS DES DE LA DATA DE LA DECISIÓ JUDICIAL INTERNA FERMA
Answer
 • True
 • False

Question 59

Question
LA SENTÈNCIA DE LA SALA DEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS ES POT RECÓRRER EN SUPÒSITS EXCEPCIONALS DAVANT LA GRAN SALA EN EL TERMINI DE 3 MESOS.
Answer
 • True
 • False

Question 60

Question
QUIN ARTICLE DE LA CE ESTABLEIX LA POSSIBILITAT QUE, EN DETERMINATS SUPÒSITS, ES DECLARIN ELS ESTATS D'ALARMA, EXCEPCIÓ I SETGE?
Answer
 • ARTICLE 115
 • ARTICLE 116
 • ARTICLE 121
 • ARTICLE 133

Question 61

Question
LA LLEI QUE REGULA ELS ESTATS D'ALARMA, EXCEPCIÓ I SETGE ÉS LA
Answer
 • LLEI ORGÀNICA 4/1985, D'1 DE JUNY
 • LLEI ORGÀNICA 4/1981, D'1 DE JULIOL
 • LLEI ORGÀNICA 4/1981, D'1 DE JUNY
 • LLEI ORGÀNICA 4/1985, D'1 DE JULIOL

Question 62

Question
DURANT L'ESTAT D'ALARMA [blank_start]NO[blank_end] ES POT SUSPENDRE L'EXERCICI DELS DRETS, NOMÉS ES PRODUEIXEN DETERMINADES RESTRICCIONS EN EL SEU EXERCICI. EN CANVI , L'ARTICLE [blank_start]55.1 DE LA CE[blank_end] PREVEU LA SUSPENSIÓ DE L'EXERCICI DE DETERMINATS DRETS CONSTITUCIONALS QUAN ES DECLARI L'ESTAT DE SETGE I D'EXCEPCIÓ
Answer
 • --
 • NO
 • 55 DE LA CE
 • 55.1 DE LA CE
 • 55.2 DE LA CE

Question 63

Question
QUI DECLARA L'ESTAT D'EXCEPCIÓ ?
Answer
 • EL CONGRÉS
 • LES CORTS GENERALS
 • EL TRIBUNAL SUPREM
 • EL GOVERN

Question 64

Question
EL GOVERN QUAN DECLARA UN ESTAT D'EXCEPCIÓ NECESSITA
Answer
 • UN DECRET ACORDAT PER EL CONSELL DE MINISTRES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM
 • UN DECRET ACORDAT PER EL CONSELL DE MINISTRES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
 • UN DECRET ACORDAT PER EL CONSELL DE MINISTRES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • UN DECRET ACORDAT PER EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Question 65

Question
QUINA DURACIÓ TÉ EL ESTAT D'EXCEPCIÓ ?
Answer
 • UN TERMINI MÀXIM DE 20 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI IGUAL, AMB ELS MATEIXOS REQUISITS QUE QUAN EL DEMANES PER PRIMER COP.
 • UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI IGUAL, AMB ELS MATEIXOS REQUISITS QUE QUAN EL DEMANES PER PRIMER COP.
 • UN TERMINI MÀXIM DE 20 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI D'IGUAL DURADA, MITJANÇANT UN DECRET LEGISLATIU SI L'ORDE PÚBLIC ENCARA NO HA ESTAT RESTABLERT
 • UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI D'IGUAL DURADA, MITJANÇANT UN DECRET LEGISLATIU SI L'ORDE PÚBLIC ENCARA NO HA ESTAT RESTABLERT

Question 66

Question
QUINS DRETS CONSTITUCIONALS PODEN SER SUSPESOS EN L'ESTAT D'EXCEPCIÓ?
Answer
 • EL DRET A LA LLIBERTAT (ART. 17)
 • DRETS A LA INFORMACIÓ DE LA SEVA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS
 • EL DRET AL SECRET DE LES COMUNICACIONS (ART.18.3)
 • DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA
 • ELS DRETS A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, A LA PRODUCCIÓ I CREACIÓ LITERÀRIA, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA I TÈCNICA (ARTICLE 20.1.A I B I 20.5)
 • ELS DRETS DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ (ARTICLE 21)
 • ELS DRETS DE VAGA I D'ADOPCIÓ DE MESURES DE CONFLICTE COL·LECTIU (ARTICLES 28.2 I 37.2)
 • EL DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI (ART.18.2)
 • LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ I RESIDÈNCIA (ART.19)

Question 67

Question
DECLARAT L' ESTAT D'EXCEPCIÓ ÉS POT DETENIR UNA PERSONA QUAN HI HA SOSPITES FONAMENTADES QUE PROVOCARÀ ALTERACIONS DE L'ORDRE PÚBLIC. (DRET A LA LLIBERTAT ARTICLE 17).
Answer
 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 5DIES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 24 H
 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 10 DIES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 48 H
 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 10 DIES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 24 H
 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 72 HORES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 24 H

Question 68

Question
DECLARAT L'ESTAT DE EXCEPCIÓ ES PERMETEN INSPECCIONS I ESCORCOLLS DOMICILIARIS, SEMPRE QUE ES CONSIDERIN NECESSARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ORDRE PÚBLIC? ( DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI ARTICLE 18.2)
Answer
 • SI EN TOT CAS
 • S'HA DE COMUNICAR DE FORMA INMEDATA AL JUTGE
 • S'HA D'HAVER REBUT PRIMER UNA ORDRE JUDICIAL
 • HI HA D'HAVER EL CONSENTIMENT PRIMER DE LA POLICÍA JUDICIAL

Question 69

Question
DECLARAT L'ESTAT DE EXCEPCIÓ ÉS POT INTERVENIR LES COMUNICACIONS QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A L'ESCLARIMENT DELS FETS PRESUMPTAMENT DELICTIUS O PER MANTENIR L'ORDRE PÚBLIC
Answer
 • S'HA DE COMUNICAR, MITJANÇANT ESCRIT MOTIVAT, AL JUTGE COMPETENT
 • S'HA DE COMUNICAR DE FORMA IMMEDIATA AL JUTGE
 • SI EN TOT CAS
 • AUTORITZACIÓ JUDICIAL ATORGADA ABANS DEL TERMINI DE 72 HORES

Question 70

Question
L'ESTAT DE SETGE ES POT DECLARAR QUAN ES PRODUEIXI O AMENACI DE PRODUIR-SE UNA INSURRECCIÓ O UN ACTE DE FORÇA CONTRA LA SOBIRANIA O LA INDEPENDÈNCIA DE L'ESTAT ESPANYOL, LA SEVA INTEGRITAT TERRITORIAL O L'ORDENAMENT CONSTITUCIONAL.
Answer
 • True
 • False

Question 71

Question
QUI I DE QUINA MANERA DECLARA L'ESTAT DE SETGE ?
Answer
 • EL DECLARA EL GOVERN , A PROPOSICIÓ DE .LA MAJORIA ABSOLUTA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
 • EL DECLARA, A PROPOSICIÓ DEL GOVERN.
 • EL DECLARA EL REI, A PROPOSICIÓ DEL GOVERN I APROVAT PER LA MAJORIA ABSOLUTA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
 • EL DECLARA LA MAJORIA ABSOLUTA DE LES CORTS GENERALS, A PROPOSICIÓ DEL GOVERN.

Question 72

Question
QUAN ES DECLARA L'ESTAT DE SETGE S'HA DE DETERMINAR DE MANERA EXPRESSA L'ÀMBIT TERRITORIAL, LA DURADA I LES CONDICIONS.
Answer
 • True
 • False

Question 73

Question
EN L'ESTAT DE SETGE
Answer
 • ÉS POT SUSPENDRE ELS DRETS DE LA PERSONA DETINGUDA.: DRET A LA INFORMACIÓ DE LES RAONS DE LA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS I DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA.
 • ÉS POT SUSPENDRE ELS DRETS DE LA PERSONA DETINGUDA.: DRET A LA INFORMACIÓ DE LES RAONS DE LA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS.
 • NO ÉS PODEN SUSPENDRE ELS DRETS DE LA PERSONA DETINGUDA.: DRET A LA INFORMACIÓ DE LES RAONS DE LA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS I DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA.

Question 74

Question
[blank_start]ARTICLE 17.2[blank_end] DURADA DE LA DETENCIÓ
Answer
 • ARTICLE 12.7
 • ARTICLE 17.2

Question 75

Question
L'ARTICLE 55.2 DE LA CE PREVEU LA POSSIBLE SUSPENSIÓ DELS DRETS RECONEGUTS ALS ARTICLES
Answer
 • 17.2 DURADA DE LA DETENCIÓ, EL TERMINI MÀXIM DE DETENCIÓ ES POT PRORROGAR FINS A 5 DIES PRÈVIA AUTORITZACIÓ JUDICIAL ATORGADA ABANS DE 72H
 • 18.2 (INVIOLABILITAT DEL DOMICILI), ES POT PROCEDIR A L'ENTRADA I ESCORCOLL DOMICILIARI SENSE PRÈVIA AUTORITZACIÓ JUDICIAL, PERÒ AQUESTA ACTUACIÓ HA DE SER COMUNICADA AL JUTGE COMPETENT.
 • 18.3 (SECRET DE LES COMUNICACIONS), EL JUTGE POT ACORDAR EN EL TERMINI DE 3 MESOS, PRORROGABLE PER TRES MÉS, A PERSONES SOSPITOSES DE PERTANYER O ESTAR RELACIONATS AMB GRUPS ARMATS. EN SUPÒSITS D'URGÈNCIA, POT ADOPTAR LA MESURA EL MINISTERI D'INTERIOR, O SI NO, EL DIRECTOR DE LA SEGURETAT DE L'ESTAT, I HO HA DE COMUNICAR AL JUTGE, QUE HA DE CONFIRMAR O REVOCAR LA MESURA.
Show full summary Hide full summary

Similar

Business Studies Unit 2
tara.springate
Biology AQA 3.1.5 The Biological basis of Heart Disease
evie.daines
Frankenstein by Mary Shelley
nina.stuer14
Vectors
Andrea Leyden
Biological Psychology - Stress
Gurdev Manchanda
5 Steps to Learning Success
Andrea Leyden
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
hchen8nrd
3.1 Keywords - Marketing
Mr_Lambert_Hungerhil
CST Module 6a
Jane Foltz
Mapa Mental Planificación estratégica
Verny Fernandez
PSBD/PSCOD/ASSD-New
Yuvraj Sunar