TEMA B.2. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA (A)

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.2. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA (A), created by TONY MOYA VIDAL on 19/09/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
12
0

Resource summary

Question 1

Question
L'ARTICLE 57.9 DE L'EAC DELEGA AL REGLAMENT DEL PARLAMENT L'ESTABLIMENT DE MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L'EXERCICI DE FUNCIONS PARLAMENTÀRIES I LA REGULACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LES PETICIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES DIRIGIDES AL PARLAMENT.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
A QUI CORRESPON EL PODER EXECUTIU A CATALUNYA?
Answer
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES
 • PARLAMENT
 • EL GOVERN

Question 3

Question
LA REGULACIÓ ESTATUTÀRIA I EL DESPLEGAMENT LEGAL SOBRE EL PODER EXECUTIU ES TROBA, FONAMENTALMENT A LES LLEIS 3/1982 I 13/1989.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
QUI OSTENTA LA MÉS ALTA REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • EL PARLAMENT
 • EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
 • EL CONSELLER PRIMER
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Question 5

Question
COM ÉS ELEGIT EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • PER EL CONGRÉS D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES, PER MAJORIA ABSOLUTA EN PRIMERA VOTACIÓ, O PER MAJORIA ABSOLUTA AL CAP DE 48 HORES.
 • PER EL PARLAMENT D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES, PER MAJORIA ABSOLUTA EN PRIMERA VOTACIÓ, O PER MAJORIA SIMPLE AL CAP DE 48 HORES.
 • PER EL PARLAMENT D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES, PER MAJORIA ABSOLUTA EN PRIMERA VOTACIÓ, O PER MAJORIA SIMPLE AL CAP DE 72 HORES.
 • PER EL PARLAMENT D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES, PER MAJORIA 3/5 PARTS EN PRIMERA VOTACIÓ, O PER MAJORIA SIMPLE AL CAP DE 48 HORES.

Question 6

Question
QUI NOMENA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT?
Answer
 • EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
 • EL GOVERN
 • LA DIPUTACIÓ PERMANENT
 • EL REI

Question 7

Question
QUI NOMENA ELS MEMBRES DEL GOVERN?
Answer
 • EL MATEIX GOVERN
 • EL PARLAMENT
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • CAP ÉS CORRECTA

Question 8

Question
LA LLEI [blank_start]3/1982[blank_end] VA REFORÇAR LA POSICIÓ DEL PRESIDENT EN ESTABLIR QUE , ENTRE ALTRS FUNCIONS, LI CORRESPON NOMENAR I CESSAR LLIUREMENT ELS CONSELLERS I PRESIDIR EL GOVERN.
Answer
 • 3/1982
 • 13/1989

Question 9

Question
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT TÉ UNA TRIPLE VESSANT: [blank_start]ÉS EL CAP DE GOVERN[blank_end] , [blank_start]EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA[blank_end] I EL [blank_start]REPRESENTANT ORDINARI DE L'ESTAT[blank_end] A CATALUNYA.
Answer
 • ÉS EL CAP DE GOVERN
 • EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
 • REPRESENTANT ORDINARI DE L'ESTAT

Question 10

Question
QUI NOMENA AL VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT?
Answer
 • EL CONSELLER MAJOR
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
 • EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Question 11

Question
QUI NO MENA ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT QUE LES LLEIS DETERMININ ?
Answer
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
 • EL VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL SÍNDIC DE GREUGES

Question 12

Question
EN EL SUPÒSIT DE QUE NO HAGUÉS REI, LI CORRESPON AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT PROMULGAR EN NOM DEL REI, LES LLEIS, ELS DECRETS LLEI, ELS DECRETS LEGISLATIUS DE CATALUNYA, ELS NOMENAMENTS DELS CÀRRECS INSTITUCIONALS DE L'ESTAT A CATALUNYA I ORDENAR-NE LA PUBLICACIÓ, I DEMANAR LA COL·LABORACIÓ DE LES AUTORITATS DE L'ESTAT QUE EXERCEIXEN FUNCIONS PUBLIQUES A CATALUNYA.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
EL PRESIDENT EN EL MOMENT DE LA SEVA ELECCIÓ HA DE TENIR LA CONDICIÓ DE DIPUTAT?
Answer
 • SI
 • NO

Question 14

Question
QUIN ARTICLE DEL EAC DEFINEIX EL GOVERN COM A ÒRGAN SUPERIOR COL·LEGIAT QUE DIRIGEIX L'ACCIÓ POLÍTICA I L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EXERCEIX LA FUNCIÓ EXECUTIVA I LA POTESTAT REGLAMENTARIA?
Answer
 • ARTICLE 53
 • ARTICLE 68
 • ARTICLE 54
 • ARTICLE 86

Question 15

Question
A QUIN ÒRGAN CORRESPON LA FACULTAT D'APROVAR NORMES JURÍDIQUES SUBORDINADES A LA LLEI D'ACORD AMB L'EAC ?
Answer
 • AL PARLAMENT
 • A LA MESA
 • AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • AL GOVERN

Question 16

Question
COM ÉS COMPON EL GOVERN DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT, VICEPRESIDENT, CONSELLER PRIMER I ELS CONSELLERS
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT, 2 VICEPRESIDENT, 4 CONSELLERS PRIMERS I ELS CONSELLERS
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT, VICEPRESIDENT, 2 CONSELLERS PRIMERS I ELS CONSELLERS
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT, 2 VICEPRESIDENTS, CONSELLER PRIMER I ELS CONSELLERS

Question 17

Question
QUE DIU L'ARTICLE 69 DEL EAC ?
Answer
 • EL PRESIDENT PER LLEI POT O NOMENAR O SEPARAR UN CONSELLER PRIMER I DONAR COMPTE AL PARLAMENT EN CAS DE REALITZAR AQUESTA GESTIÓ.
 • EL PRESIDENT PER DECRET POT NOMENAR O SEPARAR UN CONSELLER PRIMER SENSE DONAR COMPTE AL PARLAMENT EN CAS DE REALITZAR AQUESTA GESTIÓ.
 • EL PRESIDENT PER DECRET POT NOMENAR O SEPARAR UN CONSELLER PRIMER I DONAR COMPTE AL PARLAMENT EN CAS DE REALITZAR AQUESTA GESTIÓ.
 • EL PRESIDENT PER DECRET POT NOMENAR O SEPARAR UN CONSELLER PRIMER I DONAR COMPTE AL GOVERN EN CAS DE REALITZAR AQUESTA GESTIÓ.

Question 18

Question
LLEI DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT I DEL GOVERN
Answer
 • LLEI 31/2008 DEL 5 DE SETEMBRE
 • LLEI 31/2008 DEL 5 DE NOVEMBRE
 • LLEI 13/2009 DEL 5 DE NOVEMBRE
 • LLEI 13/2008 DEL 5 DE NOVEMBRE

Question 19

Question
QUI POT SUBSTITUIR I EN QUINS CASOS AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • EL VICEPRESIDENT, EN CAS D'ABSÈNCIA O IMPEDIMENT
 • EL CONSELLER DE LA VICEPRESIDÈNCIA, EN CAS D'ABSÈNCIA O IMPEDIMENT
 • EL CONSELLER PRIMER, EN CAS D'ABSÈNCIA O IMPEDIMENT
 • HAURIEN DE CONVOCAR NOVES ELECCIONS, EN CAS D'ABSÈNCIA O IMPEDIMENT

Question 20

Question
L'ARTICLE [blank_start]70[blank_end] DE L'EAC, SOBRE L'ESTATUT PERSONAL DELS MEMBRES DEL GOVERN, ESTABLEIX QUE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I ELS CONSELLERS, DURANT ELS MANDATS, GAUDEIXEN DE DUES PRERROGATIVES: LA IMMUNITAT I EL FUR ESPECIAL, EN ELS MATEIXOS TERMES QUE HEM VIST PER ELS DIPUTATS DEL PARLAMENT.
Answer
 • 69
 • 68
 • 70
 • 72

Question 21

Question
A MÉS DE TENIR INICIATIVA LEGISLATIVA EL GOVERN POT DICTAR
Answer
 • NORMES AMB RANG DE LLEI (DECRETS LEGISLATIUS)
 • LLEIS
 • REGLAMENTS
 • MANAMENTS

Question 22

Question
EL GOVERN POT DICTAR NORMES AMB RANG DE LLEI (DECRETS LEGISLATIUS)
Answer
 • ARTICLE 64 EAC
 • ARTICLE 65 EAC
 • ARTICLE 63 EAC
 • ARTICLE 68 EAC

Question 23

Question
PER QUE UN DECRET LEGISLATIU DICTAT PER EL GOVERN TINGUI VALIDESA HA DE
Answer
 • TENIR LA DELEGACIÓ PRÈVIA OTORGADA PER EL PARLAMENT
 • NO LI CAL RES
 • HA DE SER EXAMINAT PER EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES
 • HA DE SER APROVAT PERLES CORTES GNERALES

Question 24

Question
EN VIRTUT DEL ARTICLE [blank_start]64[blank_end] POT DICTAR, EN CAS DE NECESSITAT EXTRAORDINÀRIA I URGENT, DISPOSICIONS LEGISLATIVES PROVISIONALS SOTA LA FORMA DE [blank_start]DECRET LLEI.[blank_end]
Answer
 • 63
 • 64
 • 65
 • DECRET LLEI.
 • DECRET LEGISLATIU

Question 25

Question
QUE ÉS SUFICIENT PER QUE UN DECRET DICTAT PER EL GOVERN TINGUI EFICÀCIA I ENTRADA EN VIGOR ?
Answer
 • QUE EL PARLAMENT HO APROVI
 • QUE EL REI LA PROMULGUI
 • LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL DOGC
 • QUE EL PRESIDENT LA PROMULGUI

Question 26

Question
L'ARTICLE [blank_start]74[blank_end] RECULL LA RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I ELS CONSELLERS DAVANT DEL PARLAMENT, SENS PREJUDICI DE LA RESPONSABILITAT DIRECTA DE CADASCUN.
Answer
 • 47
 • 74
 • 68
 • 64

Question 27

Question
EL GOVERN TÉ UN DOBLE CARÀCTER :
Answer
 • ÒRGAN DE DIRECCIÓ POLÍTICA (SOTA L'IMPULS DE LA DIRECCIÓ DEL PRESIDENT)
 • ÒRGAN DE DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA (CADA DEPARTAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ DIRIGIT PER UN CONSELLER)
 • ÒRGAN DE DIRECCIÓ MILITAR (CADA DEPARTAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ DIRIGIT PER UN CONSELLER)
 • TOTES SÓN CORRECTES

Question 28

Question
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT ÉS L'ORGANITZACIÓ QUE EXERCEIX LES FUNCIONS EXECUTIVES ATRIBUÏDES A LA GENERALITAT. SERVEIX AMB OBJECTIVITAT ELS INTERESSOS GENERALS I ACTUA AMB SUBMISSIÓ PLENA A LES LLEIS I AL DRET
Answer
 • ARTICLE 71 EAC
 • ARTICLE 74 EAC
 • ARTICLE 70 EAC
 • ARTICLE 75 EAC

Question 29

Question
PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Answer
 • COORDINACIÓ I JERARQUIA ESTATUTÀRIA
 • COORDINACIÓ I DESCENTRALITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA
 • DESCENTRALITZACIÓ I JERARQUIA ESTATUTÀRIA
 • COORDINACIÓ, TRANSVERSALITAT I TRANSPARÈNCIA

Question 30

Question
L'ESTATUT INDICA QUE LA ADMINISTRACIÓ EXERCEIX LES SEVES FUNCIONS AL TERRITORI D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS DE :
Answer
 • COORDINACIÓ
 • DESCONCENTRACIÓ
 • TRANSVERSALITAT
 • DESCENTRALITZACIÓ

Question 31

Question
EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES ESTÀ REGULAT EN EL EAC ALS ARTICLES [blank_start]76 I 77[blank_end] , ÉS UN ORGANISME CONSULTIU QUE DICTAMINA, SENSE PREJUDICI DEL CONTROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE L'ADEQUACIÓ DE L'EAC I AL CONSTITUCIÓ DE LES DISPOSICIONS DE LA GENERALITAT.
Answer
 • 76 I 77
 • 74 I 75

Question 32

Question
EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES TÉ AUTONOMIA ORGÀNICA, FUNCIONAL I PRESSUPOSTÀRIA
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
QUI NOMENA ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES ?
Answer
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
 • EL GOVERN
 • EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Question 34

Question
ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES ?
Answer
 • JURISTES DE RECONEGUDA COMPETÈNCIA
 • JURISTES I MAGISTRATS AMB MÉS DE 15 ANYS D'EXPERIÈNCIA
 • MAGISTRATS DE RECONEGUDA COMPETÈNCIA
 • LA A I LA B SÓN CORRECTES

Question 35

Question
ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES ?
Answer
 • ELEGITS 2/3 PARTS DELS QUALS PROPOSA EL PARLAMENT, PER MAJORIA DE 3/5 PARTS DELS DIPUTATS, I UNA TERCERA PART A PROPOSTA DEL GOVERN.
 • ELEGITS 3/5 PARTS DELS QUALS PROPOSA EL PARLAMENT, PER MAJORIA DE 3/5 PARTS DELS DIPUTATS, I UNA TERCERA PART A PROPOSTA DEL GOVERN.
 • ELEGITS 2/3 PARTS DELS QUALS PROPOSA EL PRESIDENT, PER MAJORIA DE 3/5 PARTS DELS DIPUTATS, I UNA TERCERA PART A PROPOSTA DEL GOVERN.

Question 36

Question
ARTICLE 78 EAC
Answer
 • LA SINDICATURA DE COMPTES
 • EL GOVERN
 • EL SÍNDIC DE GREUGES
 • EL CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Question 37

Question
PROTEGIR I DEFENSAR ELS DRETS FONAMENTALS I LES LLIBERTATS PUBLIQUES DE LA CIUTADANIA QUE RECONEIX EL EAC I LA CE SÓN FUNCIONS DE
Answer
 • EL PARLAMENT
 • EL SÍNDIC DE GREUGES
 • LA SINDICATURA DE COMPTES
 • EL GOVERN

Question 38

Question
QUIN ÒRGAN SUPERVISA L'ACTIVITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA I LA DELS ORGANISMES PÚBLICS O PRIVATS VINCULATS QUE EN DEPENEN ?
Answer
 • LA SINDICATURA DE COMPTES
 • EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL SÍNDIC DE GREUGES

Question 39

Question
COM ÉS ELEGIT EL SÍNDIC DE GREUGES ?
Answer
 • PER EL PLE DEL PARLAMENT AMB UNA MAJORIA DE 3/5 PARTS D'ENTRE ELS CANDIDATS PRESENTATS PER UNA COMISSIÓ DEL PARLAMENT. (ARTICLE 78 DEL EAC)
 • PER EL PLE DEL PARLAMENT AMB UNA MAJORIA DE 2/3 PARTS D'ENTRE ELS CANDIDATS PRESENTATS PER UNA COMISSIÓ DEL PARLAMENT. (ARTICLE 78 DEL EAC)
 • PER EL PLE DEL PARLAMENT AMB UNA MAJORIA DE 2/3PARTS D'ENTRE ELS CANDIDATS PRESENTATS PER UNA COMISSIÓ DEL PARLAMENT. (ARTICLE 79 DEL EAC)
 • PER EL PLE DEL PARLAMENT AMB UNA MAJORIA DE 3/5 PARTS D'ENTRE ELS CANDIDATS PRESENTATS PER UNA COMISSIÓ DEL PARLAMENT. (ARTICLE 79 DEL EAC)

Question 40

Question
EL SÍNDIC DE GREUGES: SI CAP CANDIDAT NO ASSOLEIX LA MAJORIA INDICADA ES TORNA A INICIAR EL MATEIX PROCEDIMENT, O SIGUI EL PARLAMENT AMB UNA MAJORIA DE 3/5 PARTS ELEGEIX D'ENTRE UN CANDIDAT PRESENTAT PER UNA COMISSIÓ DEL PARLAMENT. SI TRANSCORREGUTS 3 MESOS , CAP DELS CANDIDATS PROPOSATS NO OBTÉ LA MAJORIA ESTABLERTA, EN LA VOTACIÓ SUBSEGÜENT, N'HI HA PROU AMB LA MAJORIA ABSOLUTA.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
EL MANDAT DEL SÍNDIC DE GREUGES ÉS DE
Answer
 • 3 ANYS
 • 4 ANYS
 • 9 ANYS
 • 5 ANYS

Question 42

Question
EL MANDAT DE SÍNDIC DE GREUGES DURA 9 ANYS PRO POT SER SEPARAT DEL CÀRREC ANTICIPADAMENT PER MAJORIA [blank_start]DE 3/5 PARTS[blank_end] DEL PARLAMENT, EN CAS DE NEGLIGÈNCIA NOTÒRIA EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC.
Answer
 • DE 3/5 PARTS
 • 2/3 PARTS
 • MAJORIA SIMPLE
 • MAJORIA ABSOLUTA

Question 43

Question
EL SÍNDIC DE GREUGES HA DE PRESENTAR AL PARLAMENT UN INFORME MENSUAL DE LA SEVA ACTIVITAT
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
LA SINDICATURA DE COMPTES ÉS L'ÒRGAN DE FISCALITZACIÓ EXTERN DELS COMPTES, DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I DEL CONTROL D'EFICIÈNCIA DE LA GENERALITAT, DELS ENS LOCALS I DE LA RESTA DEL SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA. SEGONS L'ARTICLE [blank_start]80.1[blank_end] DEL EAC.
Answer
 • 80
 • 80.1
 • 80.2

Question 45

Question
DE QUI DEPÈN ORGÀNICAMENT LA SINDICATURA DE COMPTES ?
Answer
 • DEL GOVERN
 • DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • DEL PARLAMENT
 • EL SÍNDIC DE GREUGES

Question 46

Question
LA SINDICATURA DE COMPTES DEPÈN ORGÀNICAMENT DEL PARLAMENT PERÒ NO EN EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS, HA D'ACTUAR AMB SUBMISSIÓ A L'ORDENAMENT JURÍDIC I AMB TOTAL INDEPENDÈNCIA RESPECTE DELS ÒRGANS I ELS ENS PÚBLICS QUE SÓN SUBJECTES A LA SEVA FISCALITZACIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
LA SINDICATURA DE COMPTES HA DE PRESENTAR UNA MEMÒRIA MENSUAL DE LA SEVA ACTUACIÓ AL GOVERN
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
EL PLE DE LA SINDICATURA DE COMPTES ESTÀ INTEGRAT PER [blank_start]7[blank_end] SÍNDICS DESIGNATS PEL PARLAMENT PER MAJORIA [blank_start]DE 3/5 PARTS[blank_end] I NOMENATS PER UN PERÍODE DE [blank_start]6 ANYS.[blank_end]
Answer
 • 7
 • 9
 • DE 2/3 PARTS
 • MAJORIA ABSOLUTA
 • DE 3/5 PARTS
 • MAJORIA SIMPLE
 • 3 ANYS.
 • 4 ANYS
 • 5 ANYS
 • 6 ANYS

Question 49

Question
EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA ACTUA AMB PLENA INDEPENDÈNCIA DE LA GENERALITAT EN L'EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA TÉ POTESTAT REGLAMENTÀRIA, POTESTAT SANCIONADORA I POTESTAT INSPECTORA
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Algebra
Alex Maraio
Cell Structure
daniel.praecox
AS Unit 2 Physics Flashcard Deck
Callum McClintock
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
AQA - English Language Unit 1
Alice Love
Science Additional B3 - Animal and Plant Cells Flashcards
Stirling v
Language Techniques
Anna Wolski
PSBD TEST 1
amrik.sachdeva
2PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Muscles- Physiology MCQs PMU- 2nd Year
Med Student