La plaça del diamant- literatura

Resource summary

Question Answer
ELEMENTS DE LA REALITAT (PERSONES, NOMS DE LLOCS, ESDEVENIMENTS, OBJECTES...) ESTAN RELACIONATS AMB EL MARC ESPACIOTEMPORAL GENERAL DE L'OBRA. TEMPS: L'obra comença abans de que es proclama la Segona República , passa per la Guerra Civil i acaba amb la Postguerra . Ens situem en aquest gracias a elements , objectes i fets que es veuen en la narració. ESPAI: L'obra es ubicada en Barcelona i es veu gracies a llocs que es nombren com la plaça del diamant, Parc Güell , etc. PERSONATGES: Ens trobem a Natalia que al principi de l'obra es una joveneta inocent i vaig evoluciuonant durant l'obra, veiem com representa a totes les dones d'aquella época que no tenian veu ni vot i que primer la seua vida era del seu pare i despres del seu marit denunciant la submissió de la dona al home i el masclisme de l'época.
DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES DE LA VEU NARRATIVA. RELACIONA-LES AMB LES QUE PUGUES TROBAR AL FRAGMENT. En l'obra de La plaça de diamant de Merce Rodorera ens trobem que es troba escrita des de una narración de 1a persona , es a dir, es narrada per la protagonista Natália mediant un recurs molt expressiu anomenat escriptura parlada que ens dona la sensació de que la senyora Natàlia ens compte la seua historia des de la seua inocencia amb el nom de Colometa i la sea submissio al Quimet i finalment com evolucione . Aquest pareix que s'el compte a un lector intern . Tambe altre recursos que utilitza molt és el monleg internt propi de la novel.la psicològica i el estil directe lliure que es veu al voltant de tota l'obra que son dialegs directes sense guionets. (posar exemples de la narració de Natàlia , del monòleg interior, de la escriptura parlada i del estil directe lliure.)
EN QUIN CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL SE SITUA L'ESCRIPTURA D'AQUESTA OBRA: POSTGUERRA Ens trobem que s'acabat la Guerra Civil i comença la Dictadura Franquista amb una repressió molt gran on el valencià e prohibe per que es una amenaça per a l'unitat de Espanya. Al prohibir la llengua i amb la censura ,molts intelectuals es anan de exili , però haura una resistència cultural amb reunions clandestines. A finals de la Segona Guerra Mundial la dictadura no es te tanta repressió i es fan representacions en valencià fins i tot es faràn cursos de llengua i literatura i tonara l'us literari i es faran editorial i premis . Els escriptors exiliats van fer una literatura continuista influenciant les avanguardies i el simbolisme i gracies al lliberament de la dictadutra els moviments literaris d'Europa van entrar a Espanya com l'existialisme.
SITUA AQUESTA OBRA EN LA TRAJECTÒRIA DE L'AUTORA EN ETAPES I DIGUES ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DE 'ETAPA O DIFERÈNCIES RESPECTE A LES ALTRES ETAPES La trajèctoria de l'autora es sol dividir en tres etapes, la primera etapa es els anys d'aprenentatge on l'autora es hjove i escriu la primera versió de Aloma . Una novel.la pessimista , psicol.lògica i simbolista on veiem a una adolescent somniadora que perd la pubertad i sobreviu en un mon de adults. Ocorre en una etpa de preguerra i es veu influencia de novel.istes modernistes y la descripcio dinamica de Barcelona en present. En la segona etapa es de maduresa, etapa de postguerra , publicarà : La plaça del diamant i El carrer de les Camelies . Segueix amb la novel.la psicol.logica protagonitazdes per dones que son reprimides, que tenen relacions amoroses i perdua de la infantesa on es pot manifestar la perdua de joventud de l'autora . Finalment tenim la vellesa con ultinma etapa on publicará El mirall trencat que es reflexara la mort i vellesa de l'autora i veien una familia tragica i una narració en omniscient.
QUINES CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESENTA EL GÈNERE ( NARRATIVA) EN EL CONTEXT DE L'ESCRIPTURA DE L'OBRA? (CARACTERÍSTIQUES DE LA NARRATIVA DE POSTGUERRA) La plaça de diamant escrita en 1960 quan molts escriptors crescuts durant la guerra i postguerra publican obres als 50 i 60 tenim molt impacte en la literatura. 4 corrents diferents: -Novel.la fantàstica on podem veure una línia estètica on pretend evadir-se de la realitat -- Jordi Sardanedas -MITES -Novel.la realista on es veu les dificultats de la vida en la postguerra -- Maria Aurelia Capmany - EL LLOC ENTRE ELS MORTS -Novel.la psicol.lògica on es narra amb monolegs interiors i estil directe el mon interior, les pespectivas y pensament del personaje i tenim dos autors : - Merce Rodorera amb LA PLAÇA DEL DIAMANT - Llorenç Villalonga amb BEARN O LA SALA DE LES NINES . - Novel.la catòlica on tenim a Joan Sales amb INCERTA GLORIA.
QUINS ALTRES AUTORS (mínim dos autors) DESTAQUEN EN EL CONTEXT D'ESCRIPTURA DE L'OBRA DINS DEL GÈNERE. APORTA ALGUNES DADES SOBRE L'ESCRIPTURA D'AQUESTS ALTRES AUTORS (títols i CARACTERÍSTIQUES bàsiques). AUTORS, OBRES, CARACTERÍSTIQUES DE LA NARRATIVA PSICOL.LÒGICA DE POSTGUERRA. A principis del segle XX, Marce Proust o James Joyce i les teories del psicoanàlisi de Freud va naixer la Novel.la psicol.lògica on es veia un interes per el mon interior del personatge i l' us del monòleg interior en estil directe. Autors como : Virginia Woolf que apartir dels pensaments dels seus personatges reflexava el seu. Carles Soldevila amb l' obra FANNY I VALENTINA. Llorenç Villalonga amb les obres LA SALA DE LES NINES i BEARN on veiem multiplicitat de perspectives d'un fet.
QUINS ALTRES CORRENTS TROBEM EN EL CONTEXT DE L'OBRA ( dins del GÈNERE) ? EXPLICA LES SEUES DIFERENTES CORRENTS EN QUE S'INSCRIU L'OBRA. LA PLAÇA DEL DIAMANT es trobe dins de la Novel.la psicol.lògica , però apart d'aquesta observem tambe la corrent del realisme . Observem que tota l'obra segueix la línia temporal d'esdeveniments que ocorren en Espanya i fins i tot vem un paral·lelisme entre la vida de Natàlia i els fets que ocorren en la història . En altre cas , no observem influència de la novel·la catòlica o la entreguerres americana perque en cap moment Natàlia es planteja les seues creences i no mira mes enllà que no siga la postguerra en Barcelona.
COM EVOLUCIONA EL GÈNERE (NARRATIVA) AMB POSTERIORITAT AL CONTEXT D'ESCRIPTURA D'AQUESTA NOVEL.LA ? QUINES CARACTERÍSTIQUES PRESENTA? LA PLAZA DE DIAMANT es publicà després de la postguerra als anys 60. Als anys 70 es canvia de corrents i començan a evadir-se de la realitat , tenen llibertat creativa tant de escriptors com de persona i neixen dos corrents : -Subversio del model tradicional: obres minoritàries de poc interes econòmic sense ser captivador però simplement volen fer de la literatura catalana una literatura més normal. - Renovament del model narratiu: preten modernizar la tematica i tecnica de la narrativa , renovar el temps i el acte narratiu deixan de ser cronologic i amb monoleg dramàtic gràcies a les tecnique cinematogràfiques. Deixara de estar de moda en una decada. En el postfranquisme parlem de novel.les testimonials on conten memories , autobiografies, etc. I predomina la Novel.la historica nacionalista.
SITUA EL CONTINGUT DEL FRAGMENT EN L'ARGUMENT DE L'OBRA . ( Estructura/ parts) LA PLAÇA DEL DIAMANT té una estructura tradicional amb una narració lineal, però dins te una estructura més complexa, es divideix en tres parts: - La primera part que es de capitol 1 al 13 on es abans de la República i el plantejament es quan en situen en lloc i temps i ens mostren quan la Natàlia perd la seua identitat per ser sotmesa al seu marit amb el nom de Colometa, veiem com es casen i com tenen dos fills. Aquesta època sera de maldecaps petits - La segunda part es divideix en dues subparts. - Capítols 14-24 , la República on comença els coloms i com evadeixen la casa i Natàlia culmina un proces de alineació. - Capitols 25-35 Guerra civil on comença una revolta personal de Natàlia fent que acaben amb els coloms, desperta la seua conciencia i evoluciona al mateix temps que els fets historics , veiem temes con la mort, la miseria , fam i fin i tot Natàlia esta apunt de matar als seus fills i suicidar-se. - la tercera part capitols 36-49 on esta la Postguerra , Quimet a mort i Natàlia renaix amb el adroguer Antoni que la fa feliç i ella pasa de Colometa a la Senyora Natàlia.
QUINES CARACTERÍSTIQUES PRESENTA EL PERSONATGE? EVOLUCIONA AQUEST PERSONATGE AL LLARG DE L'OBRA? Natàlia té una evolució interior. En la primera part vem a Natàlia co una noia inocent e ingènua que es casa amb Quimet i tenen dos fills. Ella perd la identitat al canviar-li el nom a Colometa per Quimet . Durant aquesta part vem com l'opressió a Natàlia fins que es rebel.le i comença la seua etapa de maduresa on Natàlia es casa amb l'Antoni després de morir Quimet i restablece la seua identitat perdua passant anomenar-se: Senyora Natàlia. L'evolució de Natàlia és paral.lela als fets historics de l'epoca. Natàlia no es sols un personatge , representa a totes les dones d'aquella època. Personatges femenins: Griselda , Mare de Natàlia , Mare de Quimet, Rita, Julieta, Senyora Enriqueta. Personatges masculins: Quimet, Antoni adroguer, Antoni fill, Mateu
QUINA TEMÀTICA PRÒPIA DE L'OBRA ES VEU EN EL FRAGMENT? QUINES ALTRES TEMÀTIQUES SÓN CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA? L'obra té diferents temàtiques com: La vida de una noia ,de les classes populars en un barri i ciutat en un periode molt concret de la història de Catalunya. La història d'opressió i d'alliberament d'una dona. Les relacions tenses entre un home i una dona
IDENTIFICA EL SÍMBOL QUE APAREIX EN AQUEST FRAGMENT I EXPLICA LA FUNCIÓ DELS SÍMBOLS EN L'OBRA. POTS ESMENTAR ALTRES SÍMBOLS EN L'OBRA. ELS COLOMS: símbol principal i més important . L' arribada dels coloms en començ de problemes de Natàlia, per lo tant, va paral.lelament amb la vida de natalia , dues etapes: 1º de pessimisme i angoixa , Natalia esta com una colom en un colomari després com invadeixen el seu territori les coloms com Quimet invadio la seua vida. 2º Optimisme i bellesa , es casa de nou , recupera la seua identitat i en recorda dels colom com un somni preciós i perfecte . També es troba un paral.lelisme entre els coloms i el marits. El Quimet que sols la volia per fer filla com als coloms i Antoni que és on comprava el menjar dels coloms i després l'alimentara ell. Altres símbols: EMBUT: la vida de natàlia plena de dificultatsi cada vegada pitjor i més abundants. Balances: necesita estabilitat en la seua vida. GAVINET: Vengança al patiment MON VEGETAL: contraris al dolor i angoixa NINES: infantesa perdua CARGOL DE MAR: vol tranquilitat CORDÓ UMBILICAL: ofegament de la vida PLAÇA DEL DIAMANT EL CRIT: alliberador de l'angoixa del passat POBRA MARIA I EL MAL DE CAMA : maltratament psicologic Y MÉS
EN QUIN (SUB)GÈNERE, MODEL O CORRENT SITUARIES AQUESTA OBRA? EXPLICA'N LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES. NOVEL.LA PSICOLÒGICA. Segle XX Marcel Proust , James Joyce i les teories del psicoanal.lisis de Sigmund Freud apareix la novel.la psicologica gracies a ells. Es caracteritza: -Monoleg interior -subjectivació -Estil indirecte lliure -Interes per el mon interior del personatge -Interes per el mon de les dones - estil directe sense guions
QUINS AUTORS DESTAQUEN EN EL GÈNERE (NARRATIVA) AMB POSTERIORITAT AL CONTEXT D'ESCRIPTURA D'AQUESTA OBRA (ANYS 70)? QUINES SEMBLACES O DIFERÈNCIES PRESENTA L'ESCRIPTURA D'AQUESTS ALTRES AUTORS RESPECTE A L'AUTORA DEL FRAGMENT? Anys 60 acaba la censura forta i poc desprès en la literatura es abandona el realisme social. Començara una etapa de reivindicacions feministes i revoltes per les guerres i les discriminacions que es veuran en la literatura. Generació literaria del 70 algun nascuts en la postguerra començen a fer editorials i premis i es fara una restauració de la llengua. Anys 80 apareixen dues corrents : - Més realista Toni Cucallera -Propera a la al.legoria que es propet al simbol Quim Monzo Es consoliden al pricipi de la democracia i trauen una llengua menys normativa al public. Tematiques narratives: -arquetip generacional -analogies culturals -psicologia del personatge. S'aparten a Rododera en molts sentits formals i tematics
CARACTERÍSTIQUES DE LA NARRATIVA AMB ANTERIORITAT AL CONTEXT D'ESCRIPTURA (GENERACIÓ DE PREGUERRA). QUE DIFERENCIES TROBEM ENTRE AQUESTS DOS PERIODES? La PLAÇA DEL DIAMANT 1962 novel.la psicologica on veiem el us del monoleg interior , el mon interior del protagonista, subjectivitat, estil directe lliure, etc . Va eixir gracies a James Joyce , Marce Proust i les teories del psicoanalisis de Freud. Autores famosos : Virginia Woolf. Principals corrents per a artistes i filosofics eran amb tematiques sexuals, amor entre home i dona, destrucciò familiar: novela tradicional A partir de 1925 trobem diferents tendencies. a) vells modernistes: Prudenci Bertrana b) Novel.la psicologica: Miguel Llor c) Novel.la avantguardista: Francesc Trabal d) Jodep M. de Sagarra i Sebastià Juan Arbo e) Despres de la guerra : Merce Rodoreda, Pere Calders, Llorenç Villalonga
ÉS DESTACADA LA PRESENCIA DE D'AUTORES EN EL CONTEXT DE L'ESCRIPTURA? I AMB POSTERIORITAT? ESMENTA I UBICA TEMPORALMENT ALTRES AUTORES QUE DESTAQUEN EN EL PERIODE QUE VA DES DE LA POSTGUERRA FINS LA ACTUALITAT. La dona en la escriptura se,mpre es secundaria i la llista de autores es menys abundant que la de homes. Perìo mereixen un lloc en la literatura catalana. Autores epoca PLAÇA DEL DIAMANT: Maria Aurelia Capmany BETUNIA 1956 Carmen Sanchez-Cutillas 1960-70 MATERIA DE BRETANYA. Autores posteriors: Maria Merce Marçal 1977 CAU DE LLUNES Carme Riera novel.les historiques Isabel Clara Simó 1978 +50 treballs
Show full summary Hide full summary

Similar

MERCÈ RODOREDA
NEREA GARCÍA TORRES
MIRALL TRENCAT
Nuria Pizarro
JOAN PUIG I FERRETER (1882-1956)
Aroa López Vivas
Nova antologia de poesia catalana
judith moya
Antologia de la Poesia Catalana
marina.larumbe
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Los niños tontos: Resumen y estudio de la obra
D. D.
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS
Natalia Cardona
Introducció de Tirant
Laia Folch Valdés
La casa de Bernarda Alba
arual aru al
La Prehistoria y la Edad Media (bloque 1 y 2)
Daniela Rodríguez