EF

Description

examen Educación Física
marina.cuenca
Quiz by marina.cuenca, updated more than 1 year ago
marina.cuenca
Created by marina.cuenca almost 10 years ago
64
0

Resource summary

Question 1

Question
Els beneficis acadèmics obtinguts gràcies a un nivell alt d'activitat física són:
Answer
 • Concentració habilitats verbals memòria i autoconfiança
 • Concentració habilitats verbals memòria i atenció
 • concentració habilitats verbals i atenció
 • concentració habilitats verbals motivació i memòria.

Question 2

Question
Quins factors són determinants per a la salut?
Answer
 • factors genètics i ambientals
 • estil de vida i factors genètics
 • factors genètics ambientals estil de vida i assistència sanitària
 • assistència sanitària estil de vida i factors genètics.

Question 3

Question
La OMS defineix la salut con
Answer
 • l'absència de malaltia
 • un estat complet de benestar físic psicològic i social i no la simple absència d'infermetat
 • un estat físic benestar físic i mental
 • un estat complet de benestar psicològic i social amb malalties puntuals

Question 4

Question
Quins són els següents problemes de salut que solen estar associats a l'obesitat?
Answer
 • l'ansietat i els nervis.
 • L'asma els peus plans i la baixa autoestima
 • la migranya i la miopia
 • únicament la diabetis tipus 2

Question 5

Question
Segons l'OMS, quins són els serveis públics més afectats per l'obesitat infantil?
Answer
 • serveis educatius
 • serveis de transport
 • B i D són correctes
 • Serveis sanitaris

Question 6

Question
Quins dels següents problemes de salut estan associats a l'obesitat?
Answer
 • problemes psicosocials com la baixa autoestima o la bulímia
 • problemes respiratoris com la apnea de la son o l'asma
 • problemes dermatològics
 • les tres respostes anteriors són correctes

Question 7

Question
"L'estat de complet benestar físic, psicològic i social i no la simple absència d'infermetat" és com es defineix el concepte de salut segons:
Answer
 • la OMS
 • Ministeri d'educació
 • cap de les respostes és correcte
 • es troba inclosa dins el currículum d'educació física de primària

Question 8

Question
les EPS es basen en 5 valors entre els què podem trobar
Answer
 • sostenibilitat competències i sedentarisme
 • sostenibilitat benestar físic i social
 • sostenibilitat inclusió i competències
 • competències salut i benestar social

Question 9

Question
Quins d'aquests problemes estan relacionats amb l'obesitat infantil?
Answer
 • neurològiques
 • hormonals
 • psicosocials
 • totes les respostes anteriors són correctes

Question 10

Question
Els problemes com el consum de tabac, la manca d'activitat física i l'inadequada alimentació. A quin factor de la salut està associat?
Answer
 • Factors genètics
 • factors ambientals
 • factors d'estil de vida
 • assistència sanitària

Question 11

Question
El joc és un component fonamental de la salut dels infants, de cara al treball de la condició física podem distingit els jocs de:
Answer
 • resistència flexibilitat i agilitat
 • força persecució lluita i col·laboració
 • persecució relleus lluita i col·laboració
 • totes són correctes

Question 12

Question
una de les causes que més afecta, sobretot a la gent jove, en quant al deteriorament de la seva salut psicològica és:
Answer
 • La por a engreixar o a no tenir els cànons corporals d'acord amb els models vigents de bellesa que promouen l'aprimament.
 • no poder seguir el ritme dels seus companys a les classes d'Educació Física
 • tenir un estil de vida poc saludable
 • A i C són correctes

Question 13

Question
Entre els problemes psicosocials associats a l'obesitat podem trobar
Answer
 • tíbia vara i peus plans
 • baixa autoestima bulímia anorèxia i fracàs social
 • apnea de la son hipoventilació i asma
 • cap de les anteriors és correcta

Question 14

Question
una recomanació important és que els infants de 5 a 12 anys realitzin al dia al menys una hora d'activitat física de manera intermitent
Answer
 • és a dir de baixa intensitat física
 • és a dir d'intensitat física molt alta
 • és a dir entre 1 i 3 MET's
 • és a dir entre 3 i 6 MET's

Question 15

Question
Segons l'OMS la salut és
Answer
 • un estat complet de benestar físic
 • un estat complet de benestar psicològic
 • un estat complet de benestar social i no la simple absència d'infermetat
 • Totes són correctes

Question 16

Question
la inactivitat física
Answer
 • és recomanable per als nins
 • ajuda a la seva memòria auto-confiança habilitat verbal i concentració
 • és la segons causa de mort als països desenvolupats
 • cap de les respostes és correcta

Question 17

Question
està desaconsellat que els nins de 5-12 anys
Answer
 • acumulin més de 60 min al dia d'activitat físic a
 • tinguin períodes d'inactivitat física de 2 hores o més en les hores diürnes
 • participin en trams de 15 minuts o més
 • les tres són incorrectes

Question 18

Question
els qüestionaris són
Answer
 • un mètode indirecte de valoració dels nivells d'activitat física
 • un mètode directe de valoració dels nivells d'activitat física
 • cap de les anteriors és correcta
 • A i B són correctes

Question 19

Question
l'activitat física que hem de promoure és aquella que principalment
Answer
 • faci que els nins es diverteixin i aprenguin coses noves
 • millori la condició física dels nins i nines
 • promogui les relacions entre nins i nines
 • millori els resultats acadèmics

Question 20

Question
L'agilitat és
Answer
 • la velocitat de desplaçament mesurada a través dels exercicis d'anada i tornada.
 • una mesura directa de l'estat general de la salut
 • totes són correctes
 • és un tipus de força

Question 21

Question
Són tipus de força:
Answer
 • força de tronc-força abdominal
 • força explosiva
 • resistència a la força
 • totes són correctes

Question 22

Question
Per valorar la condició física és necessari mesurar
Answer
 • la capacitat aeròbica i la composició corporal
 • la capacitat aeròbica la força muscular i la composició corporal
 • la capacitat aeròbica la flexibilitat la força muscular i la composició corporal
 • no cal mesurar cap capacitat

Question 23

Question
la manca de flexibilitat pot causar
Answer
 • tendinopatia rotuliana
 • inflamació muscular
 • tendinitis tendó d'aquiles
 • totes les respostes són correctes

Question 24

Question
la capacitat aeròbica, la flexibilitat i la força muscular són
Answer
 • bàsicament les tres cames de la condició física i hem d'intentar aconseguir un equilibri
 • mètodes directes per treballar l'agilitat
 • efectes de l'educació física en la promoció de la salut
 • tres indicadors per a una educació física de qualitat

Question 25

Question
la flexibilitat pot ser considerada un indicador directe de bona condició física general en
Answer
 • nins i nines amb sobrepes
 • nins de 5 a 12 anys
 • homes
 • cap és correcta

Question 26

Question
quin és el tercer repte en la qualitat de l'educació física des de la perspectiva de la salut és
Answer
 • classes més actives
 • incorporació dels coneixements sobre l'activitat física i salut
 • desenvolupament de la competència motriu
 • promoció d'hàbits d'activitat física

Question 27

Question
es pot valorar els nivells d'activitat física a partir de
Answer
 • mètodes actius i passius
 • mètodes específics i generals
 • mètodes directes i indirectes
 • mètodes temporals i espaials

Question 28

Question
el treball funcional de la força provoca
Answer
 • hipertrofia
 • coordinacions intra i iner muscular
 • millores en el procés de decisió
 • totes són correctes

Question 29

Question
Quins tipus de velocitat hi ha?
Answer
 • cíclica semicíclica i anticíclica
 • velocitat de persecució velocitat de reacció velocitat de salt
 • cíclica acíclica velocitat de reacció
 • dinàmica cíclica velocitat de persecució

Question 30

Question
podem definir com a força
Answer
 • la màxima tensió que un múscul o grup de músculs són capaços de generar
 • el màxim impuls que pots donar en copejar un objecte
 • el número de kg que pot aguantar una persona emprant les dues mans
 • la màxima resistència que podem fer contra un objecte que es desplaça en sentit contrari al nostre.

Question 31

Question
alguns mètodes de treball de la resistència són
Answer
 • els mètodes analítics i els mètodes holísitcs
 • els mètodes globals i els anaeròbics
 • els mètodes aeròbics i els intraeròbics
 • els mètodes continus i els fraccionats

Question 32

Question
la flexibilitat
Answer
 • pot ser considerada un indicador directe de bona condició física en els homes
 • pot ser considerada un indicador directe de bona condició física en dones
 • cap de les anteriors és correcte
 • a i b són correctes

Question 33

Question
tenir un nivell mitjà - alt de capacitat aeròbica suposa
Answer
 • un augment de l'esperança de vida
 • una millori del perfil de lípids de sang
 • una disminució del rics d'infermetat cardiovascular
 • totes les respostes són correctes

Question 34

Question
quin és el procés pel qual una persona millora la seva condició física
Answer
 • estímul fatiga i recuperació
 • estímul fatiga recuperació sobrecompensació i adaptació
 • estímul recuperació i adaptació
 • sobrecompensació fatiga i adaptació

Question 35

Question
els tipus de formacions o disposicions que el grup pot adaptar són
Answer
 • frontal circulars seguint diferents formes geomètriques i lliures
 • formals semiformals i informals
 • estructurades semiestructurades i desestructurades
 • grup gran grup petits i grups reduïts

Question 36

Question
a l'hora de realitzar una sessió pràctica d'educació física és recomanable
Answer
 • realitzar moltes activitat amb moltes variants
 • realitzar poques activitat però amb moltes variants
 • realitzar moltes activitat però amb poques variants
 • realitzar poques activitats però amb poques variants

Question 37

Question
la proposta d'indicadors de qualitat de la NAPSE fa referència a
Answer
 • oportunitats per a l'aprenentatge
 • continguts significatius
 • ensenyament adequat
 • totes són correctes

Question 38

Question
facultats del bon comunicador
Answer
 • credibilitat enfocament positiu missatges molt curts i rics en informació coherència saber escoltar i comunicació no verbal
 • enfocament negatiu i no saber callar
 • transmetre lo que ha vist però no ha de tenir res més en compte
 • totes són falses

Question 39

Question
Una de les coses a tenir en compte per augmentar el temps de compromís motor de les classes d’Educació Física és:
Answer
 • Posar alguns jocs que tenguin temps mort perquè els alumnes puguin descansar.
 • Considerar els jocs i les activitats preferides pel grup.
 • Preparar activitats de molta intensitat.
 • Fomentar la participació alternada.

Question 40

Question
Quin és l'objectiu que es planteja al "Repte 2"?
Answer
 • Desenvolupar de manera eficaç la competència motriu
 • Fer classes més actives Diagnotiscar i millorar el temps de compromís motor.
 • Promoure els hàbits d'Activitat Física
 • Incorporar coneixements sobre activitat física i salut

Question 41

Question
L'àrea d'Educació Física contribueix primordialment al desenvolupament de la competència...
Answer
 • aprendre a aprendre
 • social i ciutadana
 • en el coneixement i la interacción amb el món físic
 • d'autonomia i iniciativa personal

Question 42

Question
Els diferents tipus de treball de la força són:
Answer
 • Treball estructural treball de desenvolupament i treball funcional.
 • Treball estructural treball funcional i treball cognitiu.
 • Només el treball estructural.
 • Ambdues primeres són correctes.

Question 43

Question
El currículum d'Educació Física de les Illes Balears:
Answer
 • pretèn promoure una vida saludable
 • fomenta l'autonomia en els hàbits de la pràctica física saludable
 • Cap n'és correcte
 • Totes són correctes

Question 44

Question
Estratègies per a l'augment de l'activitat física vigorosa durant les classes:
Answer
 • Realitzar treballs de resistència fent voltes a la pista un pic per setmana
 • Disseny de variants de les activitats
 • Ús d'escenaris i equipaments atractius
 • La b i la c són correctes

Question 45

Question
Què ha de promoure la qualitat de l’acció docent?
Answer
 • Optimitzar un temps limitat.
 • Optimitzar un recursos limitats.
 • Màxima eficacia en el procés educatiu.
 • Les tres respostes anteriors són correctes.

Question 46

Question
En el treball de la força, llençar un pilota medicinal a un objectiu, depenent d'un número que et representa el mestre consisteix en fer:
Answer
 • Un treball funcional que a la vegada provoca millores en el procés de decisió.
 • Un treball estructural que provoca una hipertròfia en els músculs implicats en el llencament.
 • Un treball cognitiu que provoca millores en el procés de decisió.
 • Les respostes a) i c) són correctes.

Question 47

Question
Què entenem per resistència?
Answer
 • és la capacitat que té el nostre cos per realitzar un esforç durant el major temps possible
 • el temps que podem estar corrent sense aturar-nos
 • la capacitat d'aguantar el major nombre cops sobre una part del cos
 • cap de les respostes anteriors és correcte

Question 48

Question
Imaginem que fem un joc on els nins estaran corrent sense aturar-se però a diferents intensitats. Per exemple: 2' carrera suau, 30" carrera moderada, 2' carrera suau i 30" carrera moderada. Quin tipus de treball de resistència estem fent?
Answer
 • Treball de la capacitat anaeròbica amb tolerància al lactat.
 • Treball de capacitat aeròbica amb un mètode continu variable.
 • Treball de potència aeròbica de llarga durada.
 • Treball de capacitat aeròbica amb un mètode continu uniforme

Question 49

Question
El treball de força que es recomana fer amb els infants a les classes d'educació física és:
Answer
 • Treball d'hipertròfia utilitzant peses.
 • Treball d'autocàrrega a través de jocs com per exemple formar figures d'acrosport.
 • Treball pliomètric mitjançant els salts.
 • Assistir a una classe de Body-pump

Question 50

Question
Entre els efectes DIRECTES de la EF en la promoció de la salut podem trobar:
Answer
 • Classes més actives (alt temps de compromís motor)
 • Estímuls pel desenvolupament d'un estil de vida més saludable.
 • Coneixements sobre activitat física i salut.
 • Les 3 anteriors són correctes.

Question 51

Question
Els reptes ha aconseguir per una educació física de qualitat són:
Answer
 • Incorporació dels coneixements sobre activitat física i salut i classes més actives.
 • Classes més actives i desenvolupament de la competència motriu.
 • Promoció d'hàbits saludables i classes més actives.
 • Incorporació dels coneixements sobre activitat física i salut, classes més actives, desenvolupament de la competència motriu i promoció d'hàbits d'activitats físiques.

Question 52

Question
Quina d'aquestes característiques no han de tenir les activitats d'educació física.
Answer
 • Que es controlin als alumnes en tot moment
 • Que es faciliti el màxim nombre de feedbacks i correccions.
 • Que garanteixi la seguretat de l’alumne/a
 • Que promogui la competició i la rivalitat.

Question 53

Question
Una de les estratègies a seguir perquè augmenti l'activitat física durant les classes d'educació física és:
Answer
 • Animar constantment, ser dinàmic i actiu.
 • Crear grups amb alumnes de diferents nivells dins de classe.
 • Establir finalitats que els alumnes puguin aconseguir.
 • Les respostes A i C són correctes.

Question 54

Question
Quins són els diferents àmbits d'intervenció que afavoreixen l'activitat física?
Answer
 • Individual, municipal i familiar
 • promocionar el transport actiu i realitzar esport extraescolars.
 • individual, familiar, escolar, municipal i govern regional
 • totes aquelles activitats on l'alumne tingui una despesa calòrica.

Question 55

Question
Algunes de les intervencions escolars que es poden fer per promoure la activitat física són:
Answer
 • Programar competicions esportives interescolars
 • Proveir els alumnes de material per fer a.f. durant els esplais
 • Introduir períodes actius d'a.f. entre classes
 • Totes les anteriors són correctes.

Question 56

Question
Per conèixer el nivell d'AF de la població escolar podem utilitzar:
Answer
 • Acceleròmetres
 • Dinamòmetres
 • Pedòmetres
 • Les respostes a i c són correctes

Question 57

Question
Els projectes d’innovació i millora als centres escolars relacionats amb la promoció de l’activitat física han de…
Answer
 • Estar enfocats als Alumnes, Pares, Docents i PAS.
 • Suposar la implicació de tot el centre escolar.
 • Suposar les accions a realitzar des de cada àrea i assignatura.
 • Totes les anteriors són correctes.

Question 58

Question
Des de la intervenció als menjadors escolars es pot …
Answer
 • Realitzar un control nutricional òptim així com també de la tipologia d’aliments en els esplais.
 • Evitar que a l’escola hi hagi nens que presentin sobrepes o d’altres patologies derivades d’una mala alimentació.
 • Potenciar el consum de fruites, verdures i unes pautes d’hidratació correctes a banda de proporcionar informació del consell nutricional als pares a través del centre de salut més proper.
 • A i C són correctes.

Question 59

Question
La provisió de material per a la realització d’activitat física en el temps d’esplai suposa…
Answer
 • Un augment de les lesions en els escolars a causa del descontrol en les activitats.
 • Un alt increment del nivell d’activitat física dels escolars
 • Una disminució del nivell d’activitat física del escolars.
 • A i B són correctes.

Question 60

Question
Les capacitats físiques bàsiques de la salut són:
Answer
 • Mobilitat i velocitat. Velocitat i coordinació.
 • Força, resistència i mobilitat.
 • Velocitat, resistència i coordinació.
 • Velocitat i coordinació.

Question 61

Question
Quin tipus de fatiga hi ha:
Answer
 • Muscular i aguda.
 • Metabòlica, muscular, neuro-muscular, a més, pot ser aguda, sub-aguda o crònica.
 • Metabòlica i muscular.
 • Neuro-muscular, metabòlica i sub-aguda.

Question 62

Question
D'aquests, quins són els tipus de treball de força?
Answer
 • treball hipertrofia
 • treball estructural
 • treball funcional i cognitiu
 • totes són correctes

Question 63

Question
Assenyala quina d'aquestes intervencions per promoure l'activitat física a nivell escolar és incorrecta:
Answer
 • Provisió de material per realitzar activitat física en el temps d'esplai
 • Transports actius
 • Reconversió de part de l'assignatura d'educació física a partir del tercer cicle de primària
 • Elaboració de projectes d'innovació en els centres escolars relacionats amb la materia

Question 64

Question
El condiciament físic actúa sobre:
Answer
 • Sistema locomotor, sistema cardio-vascular i sistema neuro-muscular
 • Sistema circulatori i sistema neuro-muscular
 • Sistema cardio-vascular, sistema neuro-muscular i sistema circulatori
 • Sistema locomotor, sistema respiratori i sistema cardio-muscular

Question 65

Question
Pretendre promoure l'activitat física en els infants a partir de motivacions relacionades amb la salut...
Answer
 • és una vía molt efectiva, sobretot a l'adolescència.
 • no és una vía efectiva, tampoc a l'adolesència.
 • és una vía en procés d'avaluació i, per ara, gens recomanable
 • és una vía poc efectiva, al manco fins a l'adolesència

Question 66

Question
Quines d'aquestes estratègies serveixen per incrementar l'activitat física a les classes?
Answer
 • Considerar els jocs i les activitats preferides pel grup-classe
 • Efectuar grups de nivell dins la classe.
 • Animar constantment, ser dinàmic i actiu.
 • Totes són correctes.

Question 67

Question
L’avaluació objectiva…
Answer
 • És el resultat de la utilització de procediments i proves que poden ésser quantificades, sense que hi intervingui apreciacions de l’observador
 • É s el resultat de la utilització de procediments i proves que poden ésser quantificades, intervenint apreciacions de l’observador
 • Està fomentada en l’emissió del judici per part de l’observador
 • No té una definició clara

Question 68

Question
Quins d'aquests procediments d'avaluació són propis de l'experimentació:
Answer
 • Registres d'intervals, entrevistes i proves d'execució
 • Llistes de control, examen objectiu, examen oral o escrit i cronometratge.
 • Registres d'esdeveniments, llistes de control, mostratges de temps, registres d'intervals i cronometratge
 • examen o prova objectiva, examen oral o escrit, entrevistes, tècniques sociomètriques, proves d'execució i bateria de tests.

Question 69

Question
En una avaluació contínua, es realitzen activitats d' avaluació per...
Answer
 • Determinar el nivell inicial dels alumnes.
 • A la contínua constatació del procés.
 • Comprovar el nivell d' assoliment de les fites proposades
 • Cap de les anteriors es correcte

Question 70

Question
Quins instruments d'avaluació podem utilitzar a l'Educació Física?
Answer
 • Procediments d'observació
 • Procediments d'observació i experimentació
 • Procediments d'experimentació
 • Cap de les anteriors

Question 71

Question
Quina avaluació es realitza durant el procés i té com a finalitat proporcionar als alumnes el suport pedagògic més adequat:
Answer
 • Avaluació inicial.
 • Avaluació final.
 • Avaluació sumativa.
 • Avaluació formativa.

Question 72

Question
El registre d'aconteixements, el registre d'intervals, el cronometratge són mètodes d'avaluació dels procediments de:
Answer
 • experimentació
 • observació
 • d'experimentació i d'observació
 • cap de les anteriors

Question 73

Question
De quin tipus de proves estem parlant si “s’exigeix que l’alumne/a realitzi una tasca posant de manifest l’eficàcia de l’aprenentatge”?
Answer
 • Proves d’evocació.
 • Proves de correspondència.
 • Proves d’execució.
 • Proves de vertader i fals.

Question 74

Question
El mètode d'avaluació menys estructurat i sistemàtic, que serveix per registrar observacions i anotar comportaments dels alumnes que poden ser destacables i significatius pel professor, i que a més, va acompanyat per la seva interpretació s'anomena:
Answer
 • llistat de control
 • registre anecdòtic d'aconteixements
 • escala de classificació
 • registre d'aconteixements

Question 75

Question
L'avaluació sumativa s'encarrega de...
Answer
 • Tracta de determinar el nivell inicial de competència motriu dels alumnes en aspectes concrets.
 • Es realitza durant el procés i té com a finalitat proporcionar als alumnes el suport pedagògic més adequat a les necessitats de cada moment.
 • Ha de permetre determinar si s’ha aconseguit o no i fins a quin punt les instencions educatives proposades.
 • Totes les respostes són correctes.

Question 76

Question
La definició "És l'avaluació que esta fonamentada en l'emisió del judici per part de l'observador en base a la pròpia experiència o coneixements" fa referència a:
Answer
 • L'avaluació objectiva
 • L'avaluació formativa
 • L'avaluació subjectiva
 • Cap de les anteriors

Question 77

Question
Les proves d'evocació:
Answer
 • Tracta de relacionar en fletxes dos elements que es troben en dues columnes.
 • És un instrument per avaluar aspectes conceptuals de l'àrea.
 • Són qüestionaris d'elecció múltiple o de vertader i fals.
 • totes les anterios són falses.

Question 78

Question
Les proves d'evocació
Answer
 • Tracta de relacionar en fletxes dos elements que es troben en dues columnes.
 • És un instrument per avaluar aspectes conceptuals de l'àrea.
 • Són qüestionaris d'elecció múltiple o de vertader i fals.
 • totes les anterios són falses.

Question 79

Question
Quin tres tipus d'avaluacions són recomanables per fer en aquesta àrea?
Answer
 • avaluació inicial, formativa i creativa
 • avaluació general, formativa i sumativa
 • avaluació inicial, formativa i sumativa
 • avaluació inicial, creativa i sumativa

Question 80

Question
Quins d'aquests instruments pertanyen als procediments d'observació?
Answer
 • llistes d'observació, escales de classificació i registre d'aconteixements
 • llistes de control, escales de classificacó i registre d'accions
 • llistes de control, llistes d’observació i registre d’aconteixements
 • cap de les anteriors

Question 81

Question
Què és una prova d’evocació?
Answer
 • És una eina per avaluar aspectes procedimentals de l’àrea.
 • És un instrument per avaluar aspectes instrumentals de l’àrea.
 • És un instrument per avaluar aspectes conceptuals de l’àrea.
 • Cap de les anteriors

Question 82

Question
Quan serà eficaç una entrevista a l’alumne?
Answer
 • Quan segueixi unes preguntes generals per a tots els alumnes
 • Quan es centri en les característiques i problemes de cada entrevistat
 • Quan es centri en la personalitat i procedència de l’alumne
 • Quan segueixi unes preguntes per a qualsevol cicle de primària

Question 83

Question
Perquè l'educació física sigui de qualitat , el docent ha de promoure:
Answer
 • Màxima eficàcia en elprocés educatiu
 • Optimizar un temps limitat i uns recursos limitats
 • Formar persones físicament educades
 • Les respostes anteriors són correctes

Question 84

Question
Els valors en que es basen les escoles promotores de salut són:
Answer
 • Equitat, sostenibilitat, inclusió i competències
 • Equitat, sostenibilitat, inclusió, competències i democràcia
 • Equitat, sostenibilitat, individualització i competències
 • Cap de les respostes anteriors són correctes

Question 85

Question
¿Quin o quins es poden considerar objectius de les EPS?
Answer
 • Proporcionar informació
 • Incloure l'Educació per a la salut en qualsevol planificació escolar
 • Fomentar la investigació en el camp de la salut escolar
 • A i C són correctes

Question 86

Question
L'equip docent s'ha de comunicar i treballar en equip per aconseguir que la seva escola sigui una EPS. Per això, hauran de prendre unes decisions que hauran de ser:
Answer
 • Preactives (abans d'aplicar la programació),interactives (canvis durant la programació) i postactives (al finalitzar la programació).
 • Preactives (abans d'aplicar la programació) i postactives (al finalitzar la programació).
 • Basta que siguin interactives (canvis durant la programació).
 • Basta triar un tipus de decisió a seguir, la que vulgui l'escola.

Question 87

Question
La xarxa SHE és:
Answer
 • Una plataforma Americana per a la salut dels infants.
 • Una plataforma Europea per a la salut a les Escoles.
 • Una plataforma Espanyola per a una millora de l’educació dels infants.
 • Una associació de pares i mares preocupats per las salut dels infants

Question 88

Question
Quins són els objectius de les EPS.
Answer
 • Proporcionar informació i incloure l'educació per a la salut en qualsevol planificació escolar.
 • Només fomentar la investigació en el camp de la salut escolar.
 • No hi ha cap correcta.
 • Proporcionar informació, fomentar la investigació i compartir bones pràctiques.

Question 89

Question
Alguns dels pilars de les escoles promotores de salut són:
Answer
 • enfocament de la salut i millora dels recursos materials dels centres
 • enfocament de la salut, qualitat educativa i millora dels recursos materials dels centres
 • enfocament global de la salut i qualitat educativa
 • cap de les anteriors

Question 90

Question
La Xarxa SHE té com a principal objectiu...
Answer
 • recolsar només a les comunitats autònomes per fomentar un estil de vida més actiu recomanant, per exemple, itineraris a peu o en bici per arribar a escola.
 • donar ajudes directament a les famílies que puguin tenir un membre amb obesitat, ja que pot repercutir sobre els serveis sanitaris d'una manera brutal
 • recolsar a les organitzacions i professionals, en el desenvolupament de la salut a les Escoles
 • únicament la recollida de dades per tota Europa a través de qüestionaris i proves físiques cada any per avaluar el nivell físic dels infants a les escoles.

Question 91

Question
Les escoles promotores de salud han de treballar conjuntament amb les familes i organitzacions esportives i de salud del seu entorn?
Answer
 • Si, sempre
 • No, mai
 • Sempre que siga precís
 • Solament amb les famílie

Question 92

Question
El valor d'inclusió dins les EPS significa:
Answer
 • que tots els infants han d'aconseguir actuar en benefici de la seva salut
 • assegurar l'accés igualitari a l'educació i la salut
 • que les EPS s'han de basar en valors democràtics
 • cap de les anteriors és correcta

Question 93

Question
La xarxa SHE és:
Answer
 • Una plataforma europea per a la salut a les escoles.
 • Una plataforma impulsada des del Govern de les Illes Balears, "Suma't, a l'hivern més exercici".
 • Cap de les dues respostes anteriors és correcta.
Show full summary Hide full summary

Similar

laurh
lauhth483
ejercicio de Comprensión Lectora
juan david pacheco
LA EF EN ESO Y BACH (CURRÍCULO OFICIAL)
Begoña Learreta Ramos
Test Fundamentos Analytics - Glosario términos
Aula CM Tests
JoJos' Bizarre Adventure - Nivel Intermedio
NeroRedRising
Examen final 2- tipo test Farmacología
Angcurot
Test de Conjuntos
Ariel Abad
Test de electricidad Número 2
Alberto Turienzo
RESISTENCIA
kevin.
Examen final 1- tipo test Farmacología
Angcurot
test francés 002
Joan Perez