TEMA A6. ENTORN SOCIAL A CATALUNYA

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A6. ENTORN SOCIAL A CATALUNYA, created by TONY MOYA VIDAL on 22/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
108
0

Resource summary

Question 1

Question
SEGONS LES NACIONS UNIDES QUIN NOMBRE DE PERSONES QUE VIVIEN AL 2013 FORA DEL SEU TERRITORI D'ORIGEN ?
Answer
 • 231 MILIONS
 • 153 MILIONS
 • 98 MILIONS
 • 548 MILIONS

Question 2

Question
LA MIGRACIÓ ÉS UNA REALITAT QUE AFECTA A MÉS DEL [blank_start]3%[blank_end] DE LA POBLACIÓ MUNDIAL.SEGONS L'ACNUR, [blank_start]65[blank_end] MILIONS DE PERSONES EN EL MÓN HAN PERDUT LA SEVA LLAR I LES SEVES ARRELS A CAUSA DE LA GUERRA O LA VIOLÈNCIA.
Answer
 • 65
 • 125
 • 3%
 • 9%
 • 15%

Question 3

Question
GLOBALITZACIÓ : CONJUNT DE CAPITALS, MERCADERIES I PERSONES QUE ES MOUEN INTERNACIONALMENT.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
8 DE CADA 10 ESTRANGERS A ESPANYA DISPOSEN DE TARJETA DE RESIDÈNCIA PERMANENT,ALS QUALS CAL AFEGIR-NE ELS QUE JA HAN OBTINGUT LA NACIONALITAT ESPANYOLA.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
QUIN TERMINI NORMAL TENEN ELS ESTRANGERS PER ACONSEGUIR LA NACIONALITAT ESPANYOLA?
Answer
 • 5 ANYS
 • 8 ANYS
 • 15 ANYS
 • 10 ANYS

Question 6

Question
QUIN TERMINI NORMAL TENEN ELS REFUGIATS PER ACONSEGUIR LA NACIONALITAT ESPANYOLA?
Answer
 • 10
 • 3
 • 5
 • 8

Question 7

Question
EL TERMINI DE 2 ANYS PER ACONSEGUIR LA LA NACIONALITAT ESPANYOLA CORRESPON A :
Answer
 • ELS IBEROAMERICANS
 • ELS FILIPINS
 • EQUATOGUINEANS
 • PORTUGUESOS
 • PERSONES D'ORIGEN SEFARDÍ (JUEUS QUE VIVIEN A ESPANYA FINS EL 1492)

Question 8

Question
L'1 DE GENER DEL 2016 A ESPANYA HAVIA 4.418.898 ESTRANGERS REGULARITZATS, QUE REPRESENTAVA EL 9'5% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓ, UN DESCENS NOTABLE DES DEL 2011, EN QUE SIGNIFICAVEN L'11%.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
UN 56% DELS ESTRANGERS RESIDENTS A ESPANYA SÓN NACIONALS DE PAÏSOS QUE PERTANYEN A L'EUROPA COMUNITÀRIA, MENTRE QUE UN 44% PROCEDEIXEN DE PAÏSOS EXTRACOMUNITARIS.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
EL PADRÓ MUNICIPAL CONTINU D'ESPANYA REGISTRAVA A PRINCIPIS DE 2015 MÉS DE 170 NACIONALITATS DIFERENTS A ESPANYA.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
ELS ESTRANGERS AMB MÉS PRESÈNCIA A ESPANYA PER ORDRE D'IMPORTÀNCIA, DE ROMANIA, EL MARROC I EL REGNE UNIT.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
A CATALUNYA, MADRID, I VALÈNCIA, RESIDEIXEN 6 DE CADA 10 ESTRANGERS
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
CATALUNYA AL 2015 VA TENIR UN SALDO NEGATIU D'IMMIGRANTS DE 2130 PERSONES.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
CATALUNYA ES SITUA COM LA SEGONA COMUNITAT AUTÒNOMA MÉS POBLADA DE L'ESTAT, S'EXPLICA, EN BONA MESURA, PER LA INCIDÈNCIA DELS MOVIMENTS MIGRATORIS.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
S'ESTIMA QUE ENTRE ELS ANYS 1901 I 1980 EL FLUX D'IMMIGRANTS PODRIA HAVER ASSOLIT UNA XIFRA PROPERA ALS 3 MILIONS DE PERSONES. AVUI APROXIMADAMENT UN 18% DEL TOTAL D'HABITANTS DE CATALUNYA SÓN PERSONES NASCUDES EN ALTRES REGIONS O COMUNITATS AUTÒNOMES.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
EL [blank_start]13%[blank_end] DEL TOTAL DE LA POBLACIÓ RESIDENT A CATALUNYA ÉS IMMIGRANT.
Answer
 • 13%
 • 22%
 • 33%

Question 17

Question
A PARTIR DE 2011 EL RISC DE POBRESA ENTRE LA POBLACIÓ ESTRANGERA ES DISPARA FINS A ASSOLIR VALORS SUPERIORS AL 40%, EN CONTRAST AMB EL RISC DELA POBLACIÓ AMB NACIONALITAT ESPANYOLA (AL VOLTANT DEL 15%).
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
EL COL·LECTIU ESTRANGER MÉS NOMBRÓS DE CATALUNYA ÉS EL MARROQUÍ, QUE REPRESENTA MÉS DEL 20% DE TOTS ELS ESTRANGERS.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
LA POBLACIÓ IMMIGRANT VA ARRIBAR AL MÀXIM DURANT L'ANY 2007 I PRINCIPIS DEL 2008. A PARTIR DEL 2009 HI VA HABER UNA DISMINUCIÓ ESTRANGERA EN EDAT DE TREBALLAR.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
PEL QUE FA A LA TAXA D'ATUR DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA ÉS EL DOBLE QUE LA DEL TOTAL DE LA POBLACIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
EL PES DELS ATURATS AFRICANS EN EL TOTAL D'ATURATS ES CORRESPON AMB UNA TAXA D'ATUR DEL 50'9%, LA QUAL COSA SUPOSA QUE MÉS DE LA MEITAT DE LA POBLACIÓ ACTIVA D'ORIGEN AFRICÀ NO TREBALLA.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
CASTELLÓ D'EMPÚRIES O GUISSONA, TENEN MÉS EL 45% DE LA POBLACIÓ NASCUDA A L'ESTRANGER.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
EL CIUTADÀ COMUNITARI POT DESPLAÇAR-SE, ASSENTAR-SE I TREBALLAR LLIUREMENT A QUALSEVOL DELS PAÏSOS DE LA UE, SENSE MÉS REQUERIMENTS QUE ELS ADMINISTRATIUS I ELS BUROCRÀTICS, I HI POT GAUDIR D'AMPLIS DRETS LABORALS, SOCIALS(SEGURETAT SOCIAL, HABITATGE...) I POLÍTICS (DRETS DE VOT I CANDIDATURA A LES ELECCIONS EUROPEES I LOCALS), DESPRÉS DEL
Answer
 • TRACTAT DE MAASTRICHT (1992)
 • TRACTAT DE ROMA (1957)
 • TRACTAT D'AMSTERDAM (1999)
 • TRACTAT DE LISBOA(2007)

Question 24

Question
QUAN ÉS VA APROVAR A L'EUROCÀMARA EL PACTE EUROPEU SOBRE IMMIGRACIÓ I ASIL, EL QUAL BUSCA LIMITAR LA IMMIGRACIÓ A LES NECESSITATS DEL MERCAT LABORAL.
Answer
 • 1999
 • 2001
 • 2007
 • 2009

Question 25

Question
LES DIRECTIVES DE LA UE
Answer
 • SÓN OBLIGATÒRIES PELS ESTATS MEMBRES
 • ELS ESTATS TENEN CERT MARGE DE MANIOBRA
 • ELS ESTATS PODEN TRIAR SI LES APLIQUEN O NO

Question 26

Question
ELS REGLAMENTS QUE FA LA UE
Answer
 • SÓN OBLIGATORIS I DIRECTAMENT APLICABLES PELS ESTATS MEMBRES
 • SÓN D'ELECCIÓ DELS ESTATS MEMBRES
 • TENEN MARGE DE MANIOBRA ELS ESTATS MEMBRES

Question 27

Question
EL MARC LEGAL EN POLÍTICA D'IMMIGRACIÓ ÉS COMPETÈNCIA
Answer
 • DE L'ESTAT
 • DE LA GENERALITAT
 • DE L'ESTAT I S'HI AFEGEIXEN LES INICIATIVES PRESES PER LA GENERALITAT
 • DE L'ESTAT I S'HI AFEGEIXEN LES INICIATIVES DELS AJUNTAMENTS

Question 28

Question
S'HAN PRES UNA SÈRIE DE DECISIONS I MESURES PER PRETENDRE IMPULSAR UNA GESTIÓ D'ORIENTACIÓ DELS FLUXOS D'IMMIGRANTS EN FUNCIÓ DE LES DEMANDES DEL MERCAT DE TREBALL ESPANYOL DESDE L'ANY
Answer
 • 1985
 • 1978
 • 2003
 • 2008

Question 29

Question
LLEI ORGÀNICA 8/2000, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEVA INTEGRACIÓ SOCIAL.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
QUAN ES VA APROVAR A CATALUNYA EL PRIMER PLA INTERDEPARTAMENTAL D'IMMIGRACIÓ, I ES VA CONSOLIDAR AMB EL PLA INTERDEPARTAMENTAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 2005-2008.
Answer
 • L'ANY 1993
 • L'ANY 2010
 • L'ANY 1998
 • L'ANY 2004

Question 31

Question
QUAN S'APROVA EL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIÓ I ES CREA LA TAULA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ A CATALUNYA?
Answer
 • 2008
 • 2003
 • 1995
 • 2005

Question 32

Question
LÍNIES BÀSIQUES DELS MODELS TEÒRICS QUE S'INTERPRETEN ALHORA D'ORIENTAR LES FORMES DE CONVIVÈNCIA ENTRE UNA DIVERSITAT DE COL·LECTIUS:
Answer
 • L'ASSIMILACIÓ
 • EL MELTING POT
 • PLURALISME CULTURAL

Question 33

Question
PROCÉS D'ASSIMILACIÓ DE L'IMMIGRANT:
Answer
 • PROCÉS D'ADEQUACIÓ DE L'IMMIGRANT A LA SOCIETAT RECEPTORA, EN EL QUAL ADQUIREIX LA CULTURA DE LA SOCIETAT MAJORITÀRIA=PLENA INTEGRACIÓ
 • LA COMBINACIÓ I HARMONITZACIÓ DE CULTURES EN LA QUAL TOTS HAURIEM ESTAT PROTAGONISTES.
 • NI NADIUS NI IMMIGRANTS DESITGEN PERDRE LES SEVES SENYES D'IDENTITAT.

Question 34

Question
PROCÉS DE MELTING POINT (GRESOL CULTURAL) :
Answer
 • PROCÉS D'ADEQUACIÓ DE L'IMMIGRANT A LA SOCIETAT RECEPTORA, EN EL QUAL ADQUIREIX LA CULTURA DE LA SOCIETAT MAJORITÀRIA=PLENA INTEGRACIÓ
 • LA COMBINACIÓ I HARMONITZACIÓ DE CULTURES EN LA QUAL TOTS HAURIEM ESTAT PROTAGONISTES.
 • NI NADIUS NI IMMIGRANTS DESITGEN PERDRE LES SEVES SENYES D'IDENTITAT.

Question 35

Question
PROCÉS DEL PLURALISME POLÍTIC (EN LA INTEGRACIÓ IMMIGRANT):
Answer
 • PROCÉS D'ADEQUACIÓ DE L'IMMIGRANT A LA SOCIETAT RECEPTORA, EN EL QUAL ADQUIREIX LA CULTURA DE LA SOCIETAT MAJORITÀRIA=PLENA INTEGRACIÓ
 • LA COMBINACIÓ I HARMONITZACIÓ DE CULTURES EN LA QUAL TOTS HAURIEM ESTAT PROTAGONISTES.
 • NI NADIUS NI IMMIGRANTS DESITGEN PERDRE LES SEVES SENYES D'IDENTITAT.

Question 36

Question
LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES SÓN AQUELLES DECISIONS ADOPTADES PELS ÒRGANS DE GOVERN, AMB NORMES, DISPOSICIONS, ESTRATÈGIES, PLANS D'ACTUACIÓ O ACTES I QUE TENEN PER OBJECTE DETERMINAR LES ACTUACIONS QUE EL GOVERN PLANIFICA O EXECUTA EN RELACIÓ AMB UNA MATÈRIA CONCRETA, O BÉ PROPOSAR MODIFICACIONS O INNOVACIONS NORMATIVES.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
A L'ESTAT ESPANYOL, L'IMPULS DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS S'HA REFLECTIT EN L'ÀMBIT LEGISLATIU, ESPECIALMENT EN LA LLEI 39/1999, DE 5 DE NOVEMBRE, I EN LA LLEI 3/2007, DE 22 DE MARÇ, PER A LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES.
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
QUAN ES VA CREAR L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES ?
Answer
 • 1999
 • 1998
 • 2003
 • 1989

Question 39

Question
EL I PLA D'ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A LES DONES VA COMPRENDE EL PERÍODE
Answer
 • 1989-1992
 • 1989-2000
 • 1989-1999
 • 1989-1990

Question 40

Question
QUIN ANY S'APROVA LA LLEI DE MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL , FAMILIAR I LABORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA, INCLOSES LES UNIVERSITATS, LES CORPORACIONS LOCALS I EL PERSONAL SOTMÈS A RÈGIM ESTATUTARI.
Answer
 • LLEI 8/2005
 • LLEI 8/2008
 • LLEI 8/2002
 • LLEI 8/1995

Question 41

Question
QUINA LLEI INCORPORA COM A NOVETAT DESTACADA EL PERMÍS DE PATERNITAT DE 4 SETMANES, RECONEGUT RECENTMENT PER LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA ?
Answer
 • LLEI 8/2005
 • LLEI 8/2003
 • LLEI 8/2000
 • LLEI 8/2007

Question 42

Question
LA LLEI DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I RECONÈIXER ELS DRETS DE LES DONES QUE LA PATEIXEN
Answer
 • LLEI 5/2008, DEL 24 D'ABRIL
 • LLEI 8/2008, DEL 24 D'ABRIL
 • LLEI /2005, DEL 24 D'ABRIL
 • LLEI 5/2010, DEL 24 D'ABRIL

Question 43

Question
LA LLEI 17/2015, DE 21 DE JULIOL, D'IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES, L'APROVA EL PARLAMENT PERÒ RESTA SUSPESA EN ALGUNS ASPECTES PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PEL QUE FA A LA IGUALTAT EN EL TREBALL I L'ASSETJAMENT SEXUAL.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
S'ENTÉN PER ESTAT DEL BENESTAR EL CONJUNT DE POLÍTIQUES L'OBJECTIU DE LES QUALS ÉS MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DE LA CIUTADANIA I ASSEGURAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
L'ESTAT DEL BENESTAR, (MILLOREN EL BENESTAR I LA QUALITAT DE VIDA)
Answer
 • LES TRANSFERÈNCIES SOCIALS, LES PENSIONS , L'ATUR ETC...
 • ELS SERVEIS COM L'EDUCACIÓ, LA SANITAT I ELS SERVEIS SOCIALS
 • LES INTERVENCIONS NORMATIVES PER PROTEGIR LA SEGURETAT DEL TREBALLADOR, DEL CONSUMIDOR I DEL MEDI AMBIENT
 • LES INTERVENCIONS PER ESTIMULAR I GARANTIR LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ

Question 46

Question
CATALUNYA COMPTA AMB LA LLEI 12/2007, DE SERVEIS SOCIALS, QUE TÉ PER OBJECTIU ORDENAR, ESTRUCTURAR, PROMOURE I GARANTIR EL DRET A UN SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS DE RESPONSABILITAT PÚBLICA.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

German GCSE Vocab
naomisargent
Biology AQA 3.1.2 Proteins
evie.daines
Maths Revision- end of year test
hannahsquires
Statistics Equations & Graphs
Andrea Leyden
atoms and elements
Danoa400
Electrolysis
lisawinkler10
OCR GCSE History-Paper Two: The Liberal Reforms 1906-14 Poverty to Welfare State NEW FOR 2015!!!
I Turner
Principios de Vuelo
Adriana Forero
1PR101 2.test - Část 2.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 13.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 20.
Nikola Truong