Unitat 2 de Català Public

Unitat 2 de Català

Florencia Montans
Course by Florencia Montans, updated more than 1 year ago Contributors

Description

En aquest curs aprendrem a utilitzar sinònims i antònims, a utilitzar i identificar els pronoms i per últim però no menys important a fer ús de la dièresi.

Module Information

No tags specified
La sinonímia i l´antonímia   Anem a començar per el primer apartat:    La sinonímia: El sinonímia és la relació que s´estableix entre dos mots que tenen el mateix significat o un de molt semblant. Hi ha dos tipus de sinònims  els sinònims parcials i els totals: Parcials:                                                                                                   Totals: Son els sinonims els quals tenen un significat                                  Son els sinonims els qualas tenen un significat semblant però no exacte com: mestre/professor                             totalment exacte com: Ocell/Au   L´antonímia: L´antonímia és la relació que s´estableix entre dos mots que tenen significat oposat o contrari. Hi Han tres tipus d´antònims:   De gradació: presenten graus intermitjos Petit/Mitjà/Gran D´acceptació: L´afiramció d´un accepta la negació de l´altre Sencer/Trencat D´Existència: Un terme implica l´existència de l´altre  pare/fill
Show less
No tags specified
Els pronoms s´utilitzen per a subtituir elements ja coneguts en una oració o un text per tal de no repetir-los. Hi han 7 tipus:   1. Pronoms demostratius: Idiquen proximitat o l llunyania L´estoig era groc, aquesta era l´unica tonalitat de groc que m´agradaba.   2.Pronoms possesius: Els pronoms possesius indiquen la propietat o pertinença d´un objecte o d´una persona. Tenia la llum més gran i més blanca que la meva.   3.Pronoms Indefinits: Fan referència al nom al qual substitueixen de forma poc precisa. Qualsevol acció menys jugar als videojocs   4. Pronoms quantitatius: Assenyalen una quantitat de forma poc concreta Molt de allò però massa de l´altre cosa...   5.Pronoms numerals: Expressen una quantitat concreta del nom al qual fan referència.Distingim entre cardinals i ordinals:Cardinals: Un, Dos, Tres, Quatre... Ordinals: Primer, Segon , Tercer, Quart...   6.Pronoms relatius: Fan referència a un nom que ha aparegut anteriorment a l´oració; aquest nom es coneix com a antecedent. El monstre del qual t´havia parlat és un vampir.   7.Pronoms interrogatius: Els pronoms interrogatius serveixen per a preguntat directament o indirectament sobre persones, objectes, llocs, temps o la manera en què es duu a terma una acció. Qui Què On Quan Com
Show less
No tags specified
La Dièresi: És un signe gràfic¨ que s´esciu sobre les vocals u i i als mots on: Quan la u ha de pronunciar-se en els grups qüi, qüe, güi,qüe. Quan la i  o la u forma un hiat amb la vocal anterior.
Show less
Show full summary Hide full summary