Histologia animal

Description

Examens tipo test de citologia animal (UdG)
maria ylla
Quiz by maria ylla, updated more than 1 year ago
maria ylla
Created by maria ylla about 7 years ago
3934
3

Resource summary

Question 1

Question
Quina de les següents afirmacions és INCORRECTA?
Answer
 • les cèl·lules apoptòtiques són fagocitades per macròfags i netament eliminades del teixit sense generar inflamació
 • totes les cèl·lules mare embrionàries són totipotents
 • l’apoptosi es pot desencadenar tant per senyals externes com internes que acabaran activant les caspases
 • les cèl·lules mare somàtiques es caracteritzen per la seva capacitat d’autorenovació i multipotencialitat

Question 2

Question
Quin tipus d’unió estableix ancoratge mediat per integrines a les cèl·lules epitelials?
Answer
 • zonula adherents
 • desmosomes
 • unions estretes
 • hemidesmosomes

Question 3

Question
Un endoteli delimita totes aquestes estructures excepte
Answer
 • capil·lars
 • venes
 • conductes secretors
 • arteries

Question 4

Question
Marqueu la resposta INCORRECTA: sistemes experimentals amb l’alga Nitella per demostrar els moviments de la miosina al llarg del filament d'actina
Answer
 • han demostrat que la miosina es desplaça al llarg del filament d’actina
 • han demostrat que es les miosines es mouen cap els extrems plus del filament d’actina
 • han demostrat que es requereix ATP
 • han demostrat que la miosina del múscul llis es desplaça de forma més ràpida que la de l’esquelètic

Question 5

Question
Les fibres blanques del múscul esquelètic
Answer
 • no tenen dipòsits de glicogen
 • utilitzen la glucòlisi anaeròbica
 • tenen mitocondris amb molts enzims oxidatius
 • tenen molta mioglobina

Question 6

Question
L’arribada del potencial d’acció a la terminal presinàptica:
Answer
 • provoca el tancament de canals de Ca, un ió relacionat amb l’alliberament dels neurotransmissors a la fenedura sinàptica
 • provoca el desacoplament de les vesícules presinàptiques amb l’esquelet d’espectrina-actina i sinapsina mitjançant un procés independent de Ca.
 • activa canvis que provoquen la fusió de les vesícules presinàptiques amb la membrana plasmàtica i l'alliberament dels neurotransmissors.
 • indueix l’alliberament dels neurotransmissors a la fenedura sinàptica mitjançant un procés independent de Ca.

Question 7

Question
Quina de les següents afirmacions és INCORRECTA?
Answer
 • en teràpia regenerativa cardíaca s’està treballant amb altres tipus de cèl·lules mare per injectar-les i induir-ne la seva diferenciació a cèl·lules musculars cardíaques
 • les cèl·lules satèl·lit del teixit muscular esquelètic confereixen al teixit capacitat de regeneració amb increment del nombre total de fibres musculars madures (hiperplasia) i de la seva mida (hipertrofia)
 • tot i la presència de cèl·lules mare en el teixit cardíac , aquesta població és molt minoritària i no confereix capacitat regeneradora del teixit necròtic després d’un infart cardíac
 • en preparacions histològiques de teixit muscular cardíac es poden observar grans quantitats de figures mitòtiques en els miòcits.

Question 8

Question
Les neurones presenten un potent esquelet de microtúbuls i neurofilaments, visible en les impregnacions argèntiques,
Answer
 • que es coneixen con a grànuls de Nissl
 • que es troben solament al cos neuronal
 • que es troben al cos neuronal i a les dendrites, però no al con axonal ni l'axó
 • que s’extenen des del cos neuronal per totes les prolongacions axonals o dendrítiques

Question 9

Question
Les cèl·lules ependimàries
Answer
 • formen la capa més externa de les meninges
 • són macròfags especialitzats del teixit nerviós
 • tenen una làmina basal que les separa del teixit nerviós
 • recobreixen l'interior del tub neural

Question 10

Question
El periosti
Answer
 • és un teixit molt vascularitzat que envolta el cartílag
 • es troba envoltant l’endosti
 • és la capa de teixit connectiu dens que envolta els músculs
 • és ric en cèl·lules osteoprogenitores

Question 11

Question
Les fibres encarregades de suportar les tensions a la matriu extracel·lular són
Answer
 • actina
 • intermedis
 • col·lagen
 • fibronectina

Question 12

Question
El teixit adipós comú es caracteritza per:
Answer
 • per sintetitzar triglicèrids en resposta al glucagó
 • ser un teixit altament vascularitzat
 • realitzar una funció únicament lipogènica
 • presentar múltiples gotes lipídiques i gran quantitat de mitocondris

Question 13

Question
En el procés de segmentació que es dona durant l’embriogènesi
Answer
 • es completa la formació de l’arquènteron
 • hi ha un gran increment de la massa cel·lular
 • s’originen les tres capes germinatives: ectoderma, endoderma i mesoderma.
 • es produeixen per divisió un gran nombre de blastòmers

Question 14

Question
Indiqueu quina resposta és INCORRECTA respecte les crestes neurals:
Answer
 • tenen origen ectodèrmic
 • donaran lloc a cèl·lules pigmentàries
 • s’originen a partir de mesoderma adjacent al tub neural
 • defectes en la capacitat de migració de les seves cèl·lules poden provocar malalties intestinals

Question 15

Question
En la regeneració dels epitelis
Answer
 • a més desgast més lent és el temps de renovació
 • les cèl.lules mare tenen una alta activitat mitòtica
 • la velocitat  varia segons la relació superfície basal/superfície lliure en els epitelis simples
 • s'estableix un equilibri dinàmic entre les cèl.lules que es perden i les cèl.lules que es formen

Question 16

Question
Els mioblasts
Answer
 • són cèl.lules epitelials que fan funcions contràctils
 • són cèl.lules d'origen ectodèrmic
 • es fusionen per formar miotubs
 • han perdut la capacitat de dividir-se

Question 17

Question
El perimisi és
Answer
 • la capa de teixit connectiu dens que envolta els nervis
 • el teixit connectiu lax que es troba entre els feixos musculars d'un múscul
 • el teixit connectiu dens que envolta els feixos musculars
 • un teixit que recobreix tot l'os excepte a nivell de les epífisis

Question 18

Question
El  nòdul sinoauricular
Answer
 • està format per les cèl.lules de Purkinje
 • està format cèl.lules nervioses que condueixen el potencial d’acció al cor actuant de marcapàs
 • està format per cèl.lules musculars que condueixen l'impuls nerviós al cor actuant de marcapàs
 • està format per cèl.lules amb poques unions GAP i abundancia de tubuls T

Question 19

Question
L'epiteli de transició
Answer
 • és aquell que es troba en els conductes glandulars i que passa de cúbic a columnar
 • és un epiteli pseudostratificat que és capaç de resistir grans estiraments
 • té una funció de revestiment i glandular
 • es caracteritza per tenir una capa germinativa, una de Malpighi i una còrnia

Question 20

Question
El teixit epitelial
Answer
 • no està mai vascularitzat
 • no està mai innervat pel sistema nerviós
 • és l'únic que presenta unions adherens
 • no sintetitza mai col.lagen

Question 21

Question
Els epitelis de revestiment
Answer
 • deriven sempre de l’ectoderm
 • es diferencien dels glandulars per presentar complexes d’unió
 • estan formats per cèl.lules polaritzades
 • no sintetitzen mai col.lagen

Question 22

Question
Els filaments de desmina
Answer
 • estan relacionats amb el transport axonal
 • són responsables de la contracció del múscul cardíac
 • interconnecten els desmosomes a les fibres musculars
 • són glicoproteïnes de la matriu extracel.lular del teixit connectiu lax

Question 23

Question
El fascicle de Hiss
Answer
 • està format per cèl.lules ependimaries tapissant el tub neural
 • està format per cèl.lules nervioses que condueixen el potencial d’acció al cor actuant de marcapàs
 • està format per cèl.lules musculars que condueixen l'impuls de contracció al cor
 • és l'òrgan encarregat de detectar l'estat de contracció del múscul

Question 24

Question
Hormona
Answer
 • és una substància secretada per cèl.lules glandulars que en el cas de la secreció endocrina es transporta per la sang i en la secreció exocrina per conductes secretors
 • és una substància que actua específicament en òrgans diana controlant la seva activitat
 • és una substància que fa funcions de comunicació en l'organisme i en comparació amb els impulsos nerviosos la seva acció és de menor duració
 • és una substància amb estructura químicament definida que pot ser: mucosa, serosa o sebàcia.

Question 25

Question
En el múscul llis
Answer
 • els túbuls T es troben a nivell dels discos Z
 • els filaments de queratina convergeixen cap els desmosomes
 • s'hi troben unions tipus desmosoma i gap
 • els nuclis se situen en la perifèria de la fibra

Question 26

Question
Quin tipus de múscul consisteix en cèl.lules individuals unides les unes amb les altres per mitjà de discs intercalars
Answer
 • múscul llis
 • múscul cardíac
 • múscul esquelètic
 • múscul estriat

Question 27

Question
La làmina basal  
Answer
 • es troba sempre en la base de totes les cèlul.les epitelials
 • es troba només en la base del epitelis de revestiment
 • es troba sempre en la base dels epitelis
 • es troba al voltant de les cèl.lules epitelials glandulars

Question 28

Question
El teixit cardioconnector
Answer
 • està format per cèl.lules nodals innervades per neurones de Purkinje
 • està format per cèl.lules musculars amb contracció rítmica pròpia
 • està format per una xarxa neuronal que actua com a marcapàs del cor
 • està format per teixit connectiu lax

Question 29

Question
El fus muscular
Answer
 • capta el grau de distensió del múscul
 • es troba envoltat d'epimisi
 • és una innervació motora
 • és l'encarregat de conduir l'excitació a tot el teixit cardíac

Question 30

Question
En les fibres musculars esquelètiques el reticle sarcoplasmàtic està localitzat
Answer
 • dins les miofril.liles
 • al voltant de cada miofibril.la
 • només en la perifèria de la fibra muscular
 • concentrat aprop de les unions neuromusculars

Question 31

Question
La secreció merocrina
Answer
 • és aquella en que se secreta el producte de secreció sense pèrdua de substància cel.lular
 • és aquella en que part del citoplasma es perd amb la secreció
 • és aquella en que la velocitat de síntesi és igual a la de secreció
 • és aquella en la que es dóna la pèrdua de la cèl.lula sencera

Question 32

Question
Una glàndula endocrina es caracteritza per
Answer
 • vessar el seu producte de secreció a conductes interns com ara l'intestí
 • la presencia de conductes que recullen el producte de secreció
 • utilitzar hormones com a precursors del producte de secreció
 • una gran vascularització

Question 33

Question
Les fibres blanques del múscul esquelètic
Answer
 • no tenen dipòsits de glicogen
 • tenen mitocondris amb molts enzims oxidatius
 • tenen molta mioglobina
 • utilitzen la glucòlisi anaeròbica

Question 34

Question
Els discos intercalars de les fibres cardíaques
Answer
 • són els encarregats de transmetre l'excitació al ventricle
 • són equivalents als túbuls T de les fibres esquelètiques
 • presenten abundància d'unions gap
 • són zones d'inserció de la miosina

Question 35

Question
Quin tipus d’unió estableix  una barrera contra la difusió entre les cèl.lules epitelials?
Answer
 • unions adherents
 • unions estretes
 • unions Gap
 • desmosomes

Question 36

Question
En la secreció holocrina
Answer
 • juntament amb el producte es perd part del citoplasma apical
 • el producte se secreta per exocitosi
 • el producte se secreta per diàlisi
 • juntament amb el producte es perd tota la cèl.lula

Question 37

Question
Les fibres roges del múscul esquelètic
Answer
 • utilitzen la glucòlisi anaeròbica
 • predominen en músculs de contracció ràpida i puntual com ara els dels braços
 • es fatiguen més que les blanques
 • tenen molta mioglobina

Question 38

Question
Els filaments de desmina
Answer
 • estan relacionats amb el transport axonal
 • són responsables de la contracció del múscul cardíac
 • interconnecten els desmosomes a les fibres musculars
 • són glicoproteïnes de la matriu extracel.lular del teixit connectiu lax

Question 39

Question
Quantes fibres musculars comprenen una unitat motora
Answer
 • una
 • moltes
 • d’una a moltes depenent del tipus de múscul
 • moltes en els músculs que requereixen un control fi de la contracció

Question 40

Question
En la secreció apocrina 
Answer
 • juntament amb el producte es perd part del citoplasma apical
 • el producte es secreta en forma d’un precursor
 • el producte se secreta per diàlisi
 • juntament amb el producte es perd tota la cèl.lula

Question 41

Question
Els astròcits protoplàsmics
Answer
 • són neurones de forma estrellada que es troben a la substància blanca
 • formen el perineuri dels nervis perifèrics
 • són cèl.lules glials que formen una banda al voltant dels capil.lars, sobretot a la substància grisa
 • són cèl.lules glials ganglionars

Question 42

Question
Les cèl.lules de la micròglia són cèl.lules del sistema nerviós central
Answer
 • tenen funció tròfica i estructural en la matèria grisa
 • representen al sistema macròfag-monòcit en el sistema nerviós central
 • són responsables de la secreció de col.lagena i substància fonamental
 • col.laboren en la formació de la barrera hematoencefàlica

Question 43

Question
El fibroblast
Answer
 • és la forma no activa del fibròcit
 • no es troba en els teixits connectius esquelètics
 • la seva funció principal és tròfica
 • s'encarrega de la síntesi de la matriu extracel.lular

Question 44

Question
El teixit adipós marró
Answer
 • es troba sobretot en músculs de contracció ràpida
 • té una funció protectora actuant com a capa aïllant
 • es va acumulant al llarg de l'edat
 • metabolitza el greix per produir calor

Question 45

Question
El teixit connectiu  dens
Answer
 • és un teixit connectiu amb moltes cèl.lules mòbils
 • és un teixit connectiu amb moltes cèl.lules residents
 • és un teixit connectiu amb abundants fibres col.lagenes de tipus II
 • és un teixit connectiu amb abundants fibres col.lagenes de tipus I

Question 46

Question
El mesoderm de vertebrats
Answer
 • s’origina en la fase de blastulació
 • s’origina a partir de cèl.lules que migren de la cresta neural
 • origina el tub neural
 • origina el dermatom, el miotom i l’esclerotom

Question 47

Question
La piamàter
Answer
 • està formada per cèl.lules glials planes adherides al crani
 • està formada per teixit connectiu dens
 • connecta la duramàter amb l’aracnoides
 • és la més interna de les meninges

Question 48

Question
Els botons sinàptics
Answer
 • es caracteritzen per la presencia de grumolls de Nissl
 • contacten sempre amb una altra neurona
 • presenten molts mitocondris
 • estan separats 200-300 mm de la membrana postsinàptica

Question 49

Question
Els condroblasts
Answer
 • són cèl.lules encarregades de la reabsorció del teixit ossi
 • sintetitzen col.làgena tipus II
 • són les cèl.lules precursores dels macròfags del cartílag
 • s'originen a partir de les cèl.lules osteoprogenitores

Question 50

Question
Els tendons estan formats per
Answer
 • teixit connectiu dens irregular
 • teixit connectiu dens amb feixos paral.lels
 • teixit connectiu dens amb feixos entrecreuats
 • teixit connectiu reticular

Question 51

Question
El sistema fagocític mononuclear
Answer
 • te una resposta immunològica específica
 • està format per cèl.lules capaces de processar partícules antigèniques i presentar-les als limfòcits
 • engloba a neutròfils i eosinòfils
 • està format per cèl.lules que no són capaces de renovar els seus lisosomes

Question 52

Question
Durant el procés de segmentació que es dona durant l’embriogènesi
Answer
 • La proteïna P53 és una proteïna que s’activa en presència de lesió a l’ADN i que pot actuar afavorint la via intrínseca per a la inducció de l’apoptosi promovent l’alliberació del citocrom  al citoplasma.
 • La fragmentació de l’ADN cromosòmic en fragments de 200bp que correspon a l’espai intrernucleosomal és un canvi cel•lular característic associat a la mort cel•lular per necrosi.
 • Les cèl•lules que es moren per necrosi s’inflen i es llisen alliberant el seu contingut a l’exterior i provocant inflamació.
 • Les caspases es troben com a procaspases en el citosol de la cèl•lula en estat inactiu i en resposta a un estímul extern o intern inductor d’apoptosi s’activen les unes a les altres en forma de cascada per induir finalment la proteòlisi de diferents substrats com els inhibidors d’ADNases o les làmines nuclears.

Question 53

Question
En els embrions plans dels mamifers
Answer
 • El mesoderma de les plaques lateral dona lloc al tub digestiu
 • El notocordi dona lloc al tub neural
 • L'endoderma dona lloc al sac vitel.li
 • L'arquenteron dona lloc al tub digestiu

Question 54

Question
Durant la neurulacio es dona el proces de formacio dels somites on
Answer
 • La presencia de Delta, el lligant de Notch, a les cel.lules del tub neural activa una via de transduccio del senyal que provoca la formacio de nous somites
 • Les cel.lules que formaran els somites s'escindeixen del notocordi gracies a senyals intercel.lulars de la via Delta Noch
 • Les cel.lules del mesoderma se separen entre si per un proces que implica la constriccio apical de les cel.lules gracies a l'actina
 • Si s'inserta en una zona del mesoderma que no s'havia d'escindir una zona corresponent al marge d'un futur somita, es crea un nou somita artificialment degut a l'expressio de Notch a les cel.lules marginals

Question 55

Question
L'esclerotom
Answer
 • Deriva del miotom
 • Dona lloc al teixit connectiu dermic
 • Pot donar lloc a teixit ossi
 • Deriva de la cresta neural

Question 56

Question
El proces d'apoptosi
Answer
 • Es sempre induit per senyals extracel.lulars
 • Es un proces de mort cel.lular programada equivalent al de necrosi
 • Activa caspases que indueixen el trencament de les membranes plasmatiques i la formacio dels cossos apoptotics
 • Requereix l'activacio de les procaspases

Question 57

Question
Les cel.lules mare pluripotencials presenten una serie de caracteristiques
Answer
 • No perden la longitud dels telomers
 • A major grau de pluripotencionalitat mes diferenciades
 • Les pluripotencials es presenten solament en el mesenquima embrionari
 • Estan determinades a donar un tipus concret de cel.lula diferenciada

Question 58

Question
Els epitelis de revestiment
Answer
 • Deriven sempre de l'ectoderma
 • No sintetitzen mai col.lagen
 • Es diferencien dels glandulars per presentar complexes d'unio
 • Estan formats per cel.lules polaritzades

Question 59

Question
L'epiteli de Malpighi
Answer
 • Es un epiteli pseudostratificat que es capac de resistir grans estiraments
 • Es aquell que es troba en els conductes glandulars i que passa de cubic a columnar
 • Te una funcio de revestiment i glandular
 • Es caracteritza per tenir una capa germinativa, una espinosa i una cornia

Question 60

Question
Una persona que tingues un tipus de mutacio que disminuis la produccio de selectines
Answer
 • Degut a la dificultat de mantenir la barrera epitelial podria tenir problemes intestinals
 • Degut a la dificultat de mantenir la integritat de la capa epitelial podria tenir problemes de descamacio severa de la pell, com ara l'impetigo
 • Degut a la dificultat de formar unions amb la matriu extracel.lular subjacent a l'epiteli podria tenir problemes de descamacio severa de la pell, com ara l'impetigo
 • Degut a la dificultat de permetre el lligament i rolling dels leucocits a l'endoteli podria presentar problemes de resposta a les infeccions

Question 61

Question
Una persona que tingues un tipus de mutacio que disminuis la produccio de connexines
Answer
 • Podria tenir problemes en els musculs esqueletics degut a que les unitats motores no es contraurien sincronicament
 • Podria tenir problemes en la contraccio dels musculs llisos multiunitaris
 • Podria tenir problemes cardiacs degut a la falta de contraccio de les fibres del miocardi
 • Podria tenir problemes cardiacs degut a la falta de coordinacio de les fibres del miocardi

Question 62

Question
La secrecio serosa es una secrecio de
Answer
 • Proteines
 • Glicosaminoglicans
 • Mucopolisacarids
 • Lipids

Question 63

Question
Marca la resposta INCORRECTE respecte aquests filaments
Answer
 • Els filaments de col.lagen aguanten les tensions en els teixits connectius
 • Els filaments de vimentina aguanten les tensions intracitoplasmatiques que es generen en el proces de contraccio muscular
 • La vimentina, els neurofilaments i la queratina aguanten tensions intracitoplasmatiques
 • La queratina aguanta les tensions que es generen en els epitelis

Question 64

Question
Quina de les seguents afirmacions es INCORRECTA
Answer
 • En preparacions histologiques de teixit muscular cardiac es poden observar grans quantitats de figures mitotiques en els miocits
 • Tot i la presencia de cel.lules mare en el teixit cardiac, aquesta poblacio es molt minoritaria i no confereix capacitat regeneradora del teixit necrotitzat despres d'un infart cardiac
 • En terapia regenerativa cardiaca s'estan treballant amb altres tipus de cel.lules mare per injectarles i induir ne la seva diferenciacio a cel.lules musculars cardiaques
 • Les cel.lules satel.lit del teixit muscular esqueletic confereixen al teixit capacitat de regeneracio amb increment del nombre total de fibres musculars madures (hiperplasia) i de la seva mida (hipertrofia)

Question 65

Question
Quina de les seguents afirmacions es INCORRECTA
Answer
 • En el cor actualment no es coneix cap poblacio de cel.lules mare
 • Tot i que hi ha regeneracio miocitica, en un infart no hi ha una regeneracio cardiaca optima que supleixi el teixit muscular mort
 • Teixit muscular esqueletic tambe te capacitat de regeneracio a partir d'una poblacio de cel.lules mare anomenades satel.lit
 • Els teixits musculars esqueletics i llis son, segons els coneixements actuals, els unics amb poblacions de cel.lules mare amb capacitat de regeneracio optima del teixit danyat

Question 66

Question
En el teixit muscular cardiac, quina de les seguents afirmacions es incorrecta
Answer
 • El tubuls T propaguen els canvis induits en el potencial de membrana provocant l'obertura dels canals de Ca en el reticle sarcoplasmatic adjacent
 • Les cel.lules musculars cardiaques es troben unides a traves dels discs intercalars que inclouen unions ocludens, desmosomes i unions GAP
 • La contraccio muscular resulta de la fosforil.lacio de la miosina
 • Les fibres musculars son mononuclears com les cel.lules musculars llises i mes curtes que les del muscul esqueletic

Question 67

Question
Un muscul esqueletic encarregat de fer un tipus de contraccio sostinguda
Answer
 • Te abundancia de fibres musculars riques amb diposits de glicogen i enzims de la glucolisi anaerobica
 • Te abundancia de fibres musculars riques amb molts mitocondris i molta mioglobina
 • Te abundancia de fibres musculars que tenen l'ATPasa de la miosina mes activa
 • Te abundancia de fibres musculars riques amb mioglobina i pocs mitocondris

Question 68

Question
En el transport axonal
Answer
 • El moviment retrograd es deu a un escurcament dels microtubuls
 • Les vesicules amb neurotransmisors es transporten per un moviment lent de creixement
 • El moviment anterograd lent es deu a la quinesina
 • El moviment retrograd es deu a la dineina

Question 69

Question
Quina de les seguents afirmacions es CORRECTA
Answer
 • L'arribada del potencial d'accio a la porcio presinaptica d'una sinapsis neuronal provoca l'obertura de canals de Ca de la membrana presinaptica i l'alliberament dels neurotrasmissors a la fenedura sinaptica
 • El nombre de connexions sinaptiques en cada neurona es sempre estable tot i que nomes seran funcionals quan, segons la integracio temporal i o espaial dels diferents senyals que arriben a la neurona, es superi el llindar de despolaritzacio per la generacio del potencial d'accio
 • La fusio de les vesicules sinaptiques amb la membrana presinaptica es un proces independent de calci tot i que l'eliminacio dels neurotransmissors alliberats a la fenedura sinaptica si es un proces dependent de calci
 • La unio d'un neurotransmissor excitador amb el seu receptor postsinaptic (sempre ionotropic) causara la despolaritzacio de la membrana postsinaptica mentre que la unio d'un neurotransmissor inhibidor amb el seu receptor postsinaptic (sempre metabotropic) causara l'hiperpolaritzacio a la membrana de la neurona postsinaptica

Question 70

Question
Les sinapsis electriques
Answer
 • No es poden modular
 • La transmissio sinaptica es dona per el pas de neurotransmissors a traves d'unions GAP
 • Permeten la sincronitzacio de poblacions neuronals
 • Es el tipus de sinapsi mes abundant

Question 71

Question
Les cel.lules de Schawnn
Answer
 • Formen les beines de mielina al sistema nervios periferic
 • Formen una beina quasi continua al voltant dels capil.lars del sistema nervios central
 • Formen les beines de mielina al sistema nervios central
 • Formen fibres amieliniques en el sistema nervios central

Question 72

Question
Els astrocits
Answer
 • Son neurones de forma estrellada que es troben a la substancia blanca
 • Formen el perineuri dels nervis periferics
 • Son cel.lules glials ganglionars
 • Son cel.lules glials que formen una banda al voltant dels capil.lars

Question 73

Question
En la matriu extracel.lular
Answer
 • Les glicoproteines son molecules formades per glicosaminoglicans i una petita part proteica que es poden unir a acid hialuronic formants grans agregats molt hidrofils
 • Una proporcio alta d'acid hialuronic confereix fluides a la substancia fonamental
 • Els proteoglicans s'interconnecten amb l'elastina i els glicosaminoglicants proveint resistencia a la tensio a la matriu
 • El col.lagen tipus IV forma fibres que permeten aguantar les tensions en els tendons

Question 74

Question
La matriu extracel.lular de l'os
Answer
 • Es rica en sals minerals que se secreten en forma de vesicules que contenen fosfat calcic
 • Es formada per els condroblasts
 • Es rica en col.lagen tipus II
 • Esta formada per els osteoclasts

Question 75

Question
El teixit connectiu reticular
Answer
 • Te una estructura fibrosa que el fa idoni per formar part de capsules i trabecules
 • Es troba en estructures molt cel.lulars i amb poca matriu extracel.lular
 • Te la substancia intercel.lular solida
 • Es troba formant part de la cornia de l'ull

Question 76

Question
Els eosinofils
Answer
 • Modulen la resposta inflamatoria
 • Tenen un citoplasma que es tenyeix amb colorants basics
 • Fan una funcio equivalent a la dels mastocits
 • Produeixen IgE

Question 77

Question
Quina de les seguents relacions es INCORRECTA
Answer
 • Macrofags-lisosomes-immunitat innata-presentacio antigenica
 • Mastocits-histaminasa-regulacio de la imflamacio- vesicules de secrecio
 • Eosinofils-basofils-monocits-immunitat inespecifica.
 • Organs limfoides primaris-produccio de limfocits T i B-timus i medul.la ossia
Show full summary Hide full summary

Similar

MAPA CONCEPTUAL SISTEMA ENDOCRINO
david arroyo
mapa de genetica 4
Joel Balseca
mapa genetica 5
Joel Balseca
Mapa Conceptual Tejido Conectivo
Valentina Alvarez
CASCADAS DE ACTIVACIÓN EN LINFOCITOS
Zyanya Barquin
FOTOSINTESIS MAPA MENTAL
Adriana Estefania
Leyes de Mendel
Felix Medina
Examen de Biología
MIRILU MAYOR
Sistema nervioso y reproductivo
Victoriano Cruz
Sistema Cardiovascular
Bianca Santana