maria ylla
Quiz by , created more than 1 year ago

Examens tipo test de citologia animal (UdG)

3939
3
0
maria ylla
Created by maria ylla over 7 years ago
Close

Histologia animal

Question 1 of 77

1

Quina de les següents afirmacions és INCORRECTA?

Select one of the following:

 • les cèl·lules apoptòtiques són fagocitades per macròfags i netament eliminades del teixit sense
  generar inflamació

 • totes les cèl·lules mare embrionàries són totipotents

 • l’apoptosi es pot desencadenar tant per senyals externes com internes que acabaran activant les
  caspases

 • les cèl·lules mare somàtiques es caracteritzen per la seva capacitat d’autorenovació i multipotencialitat

Explanation

Question 2 of 77

1

Quin tipus d’unió estableix ancoratge mediat per integrines a les cèl·lules epitelials?

Select one of the following:

 • zonula adherents

 • desmosomes

 • unions estretes

 • hemidesmosomes

Explanation

Question 3 of 77

1

Un endoteli delimita totes aquestes estructures excepte

Select one of the following:

 • capil·lars

 • venes

 • conductes secretors

 • arteries

Explanation

Question 4 of 77

1

Marqueu la resposta INCORRECTA: sistemes experimentals amb l’alga Nitella per demostrar

els moviments de la miosina al llarg del filament d'actina

Select one of the following:

 • han demostrat que la miosina es desplaça al llarg del filament d’actina

 • han demostrat que es les miosines es mouen cap els extrems plus del filament d’actina

 • han demostrat que es requereix ATP

 • han demostrat que la miosina del múscul llis es desplaça de forma més ràpida que la de l’esquelètic

Explanation

Question 5 of 77

1

Les fibres blanques del múscul esquelètic

Select one of the following:

 • no tenen dipòsits de glicogen

 • utilitzen la glucòlisi anaeròbica

 • tenen mitocondris amb molts enzims oxidatius

 • tenen molta mioglobina

Explanation

Question 6 of 77

1

L’arribada del potencial d’acció a la terminal presinàptica:

Select one of the following:

 • provoca el tancament de canals de Ca, un ió relacionat amb l’alliberament dels neurotransmissors a la fenedura sinàptica

 • provoca el desacoplament de les vesícules presinàptiques amb l’esquelet d’espectrina-actina i sinapsina mitjançant un procés independent de Ca.

 • activa canvis que provoquen la fusió de les vesícules presinàptiques amb la membrana plasmàtica i l'alliberament dels neurotransmissors.

 • indueix l’alliberament dels neurotransmissors a la fenedura sinàptica mitjançant un procés independent de Ca.

Explanation

Question 7 of 77

1

Quina de les següents afirmacions és INCORRECTA?

Select one of the following:

 • en teràpia regenerativa cardíaca s’està treballant amb altres tipus de cèl·lules mare per injectar-les

  i induir-ne la seva diferenciació a cèl·lules musculars cardíaques

 • les cèl·lules satèl·lit del teixit muscular esquelètic confereixen al teixit capacitat de regeneració

  amb increment del nombre total de fibres musculars madures (hiperplasia) i de la seva mida (hipertrofia)

 • tot i la presència de cèl·lules mare en el teixit cardíac , aquesta població és molt minoritària i no confereix capacitat regeneradora del teixit necròtic després d’un infart cardíac

 • en preparacions histològiques de teixit muscular cardíac es poden observar grans quantitats de figures mitòtiques en els miòcits.

Explanation

Question 8 of 77

1

Les neurones presenten un potent esquelet de microtúbuls i neurofilaments, visible en les impregnacions argèntiques,

Select one of the following:

 • que es coneixen con a grànuls de Nissl

 • que es troben solament al cos neuronal

 • que es troben al cos neuronal i a les dendrites, però no al con axonal ni l'axó

 • que s’extenen des del cos neuronal per totes les prolongacions axonals o dendrítiques

Explanation

Question 9 of 77

1

Les cèl·lules ependimàries

Select one of the following:

 • formen la capa més externa de les meninges

 • són macròfags especialitzats del teixit nerviós

 • tenen una làmina basal que les separa del teixit nerviós

 • recobreixen l'interior del tub neural

Explanation

Question 10 of 77

1

El periosti

Select one of the following:

 • és un teixit molt vascularitzat que envolta el cartílag

 • es troba envoltant l’endosti

 • és la capa de teixit connectiu dens que envolta els músculs

 • és ric en cèl·lules osteoprogenitores

Explanation

Question 11 of 77

1

Les fibres encarregades de suportar les tensions a la matriu extracel·lular són

Select one of the following:

 • actina

 • intermedis

 • col·lagen

 • fibronectina

Explanation

Question 12 of 77

1

El teixit adipós comú es caracteritza per:

Select one of the following:

 • per sintetitzar triglicèrids en resposta al glucagó

 • ser un teixit altament vascularitzat

 • realitzar una funció únicament lipogènica

 • presentar múltiples gotes lipídiques i gran quantitat de mitocondris

Explanation

Question 13 of 77

1

En el procés de segmentació que es dona durant l’embriogènesi

Select one of the following:

 • es completa la formació de l’arquènteron

 • hi ha un gran increment de la massa cel·lular

 • s’originen les tres capes germinatives: ectoderma, endoderma i mesoderma.

 • es produeixen per divisió un gran nombre de blastòmers

Explanation

Question 14 of 77

1

Indiqueu quina resposta és INCORRECTA respecte les crestes neurals:

Select one of the following:

 • tenen origen ectodèrmic

 • donaran lloc a cèl·lules pigmentàries

 • s’originen a partir de mesoderma adjacent al tub neural

 • defectes en la capacitat de migració de les seves cèl·lules poden provocar malalties intestinals

Explanation

Question 15 of 77

1

En la regeneració dels epitelis

Select one of the following:

 • a més desgast més lent és el temps de renovació

 • les cèl.lules mare tenen una alta activitat mitòtica

 • la velocitat  varia segons la relació superfície basal/superfície lliure en els epitelis simples

 • s'estableix un equilibri dinàmic entre les cèl.lules que es perden i les cèl.lules que es formen

Explanation

Question 16 of 77

1

Els mioblasts

Select one of the following:

 • són cèl.lules epitelials que fan funcions contràctils

 • són cèl.lules d'origen ectodèrmic

 • es fusionen per formar miotubs

 • han perdut la capacitat de dividir-se

Explanation

Question 17 of 77

1

El perimisi és

Select one of the following:

 • la capa de teixit connectiu dens que envolta els nervis

 • el teixit connectiu lax que es troba entre els feixos musculars d'un múscul

 • el teixit connectiu dens que envolta els feixos musculars

 • un teixit que recobreix tot l'os excepte a nivell de les epífisis

Explanation

Question 18 of 77

1

El  nòdul sinoauricular

Select one of the following:

 • està format per les cèl.lules de Purkinje

 • està format cèl.lules nervioses que condueixen el potencial d’acció al cor actuant de marcapàs

 • està format per cèl.lules musculars que condueixen l'impuls nerviós al cor actuant de marcapàs

 • està format per cèl.lules amb poques unions GAP i abundancia de tubuls T

Explanation

Question 19 of 77

1

L'epiteli de transició

Select one of the following:

 • és aquell que es troba en els conductes glandulars i que passa de cúbic a columnar

 • és un epiteli pseudostratificat que és capaç de resistir grans estiraments

 • té una funció de revestiment i glandular

 • es caracteritza per tenir una capa germinativa, una de Malpighi i una còrnia

Explanation

Question 20 of 77

1

El teixit epitelial

Select one of the following:

 • no està mai vascularitzat

 • no està mai innervat pel sistema nerviós

 • és l'únic que presenta unions adherens

 • no sintetitza mai col.lagen

Explanation

Question 21 of 77

1

Els epitelis de revestiment

Select one of the following:

 • deriven sempre de l’ectoderm

 • es diferencien dels glandulars per presentar complexes d’unió

 • estan formats per cèl.lules polaritzades

 • no sintetitzen mai col.lagen

Explanation

Question 22 of 77

1

Els filaments de desmina

Select one of the following:

 • estan relacionats amb el transport axonal

 • són responsables de la contracció del múscul cardíac

 • interconnecten els desmosomes a les fibres musculars

 • són glicoproteïnes de la matriu extracel.lular del teixit connectiu lax

Explanation

Question 23 of 77

1

El fascicle de Hiss

Select one of the following:

 • està format per cèl.lules ependimaries tapissant el tub neural

 • està format per cèl.lules nervioses que condueixen el potencial d’acció al cor actuant de marcapàs

 • està format per cèl.lules musculars que condueixen l'impuls de contracció al cor

 • és l'òrgan encarregat de detectar l'estat de contracció del múscul

Explanation

Question 24 of 77

1

Hormona

Select one of the following:

 • és una substància secretada per cèl.lules glandulars que en el cas de la secreció endocrina es transporta per la sang i en la secreció exocrina per conductes secretors

 • és una substància que actua específicament en òrgans diana controlant la seva activitat

 • és una substància que fa funcions de comunicació en l'organisme i en comparació amb els impulsos nerviosos la seva acció és de menor duració

 • és una substància amb estructura químicament definida que pot ser: mucosa, serosa o sebàcia.

Explanation

Question 25 of 77

1

En el múscul llis

Select one of the following:

 • els túbuls T es troben a nivell dels discos Z

 • els filaments de queratina convergeixen cap els desmosomes

 • s'hi troben unions tipus desmosoma i gap

 • els nuclis se situen en la perifèria de la fibra

Explanation

Question 26 of 77

1

Quin tipus de múscul consisteix en cèl.lules individuals unides les unes amb les altres per mitjà de discs intercalars

Select one of the following:

 • múscul llis

 • múscul cardíac

 • múscul esquelètic

 • múscul estriat

Explanation

Question 27 of 77

1

La làmina basal  

Select one of the following:

 • es troba sempre en la base de totes les cèlul.les epitelials

 • es troba només en la base del epitelis de revestiment

 • es troba sempre en la base dels epitelis

 • es troba al voltant de les cèl.lules epitelials glandulars

Explanation

Question 28 of 77

1

El teixit cardioconnector

Select one of the following:

 • està format per cèl.lules nodals innervades per neurones de Purkinje

 • està format per cèl.lules musculars amb contracció rítmica pròpia

 • està format per una xarxa neuronal que actua com a marcapàs del cor

 • està format per teixit connectiu lax

Explanation

Question 29 of 77

1

El fus muscular

Select one of the following:

 • capta el grau de distensió del múscul

 • es troba envoltat d'epimisi

 • és una innervació motora

 • és l'encarregat de conduir l'excitació a tot el teixit cardíac

Explanation

Question 30 of 77

1

En les fibres musculars esquelètiques el reticle sarcoplasmàtic està localitzat

Select one of the following:

 • dins les miofril.liles

 • al voltant de cada miofibril.la

 • només en la perifèria de la fibra muscular

 • concentrat aprop de les unions neuromusculars

Explanation

Question 31 of 77

1

La secreció merocrina

Select one of the following:

 • és aquella en que se secreta el producte de secreció sense pèrdua de substància cel.lular

 • és aquella en que part del citoplasma es perd amb la secreció

 • és aquella en que la velocitat de síntesi és igual a la de secreció

 • és aquella en la que es dóna la pèrdua de la cèl.lula sencera

Explanation

Question 32 of 77

1

Una glàndula endocrina es caracteritza per

Select one of the following:

 • vessar el seu producte de secreció a conductes interns com ara l'intestí

 • la presencia de conductes que recullen el producte de secreció

 • utilitzar hormones com a precursors del producte de secreció

 • una gran vascularització

Explanation

Question 33 of 77

1

Les fibres blanques del múscul esquelètic

Select one of the following:

 • no tenen dipòsits de glicogen

 • tenen mitocondris amb molts enzims oxidatius

 • tenen molta mioglobina

 • utilitzen la glucòlisi anaeròbica

Explanation

Question 34 of 77

1

Els discos intercalars de les fibres cardíaques

Select one of the following:

 • són els encarregats de transmetre l'excitació al ventricle

 • són equivalents als túbuls T de les fibres esquelètiques

 • presenten abundància d'unions gap

 • són zones d'inserció de la miosina

Explanation

Question 35 of 77

1

Quin tipus d’unió estableix  una barrera contra la difusió entre les cèl.lules epitelials?

Select one of the following:

 • unions adherents

 • unions estretes

 • unions Gap

 • desmosomes

Explanation

Question 36 of 77

1

En la secreció holocrina

Select one of the following:

 • juntament amb el producte es perd part del citoplasma apical

 • el producte se secreta per exocitosi

 • el producte se secreta per diàlisi

 • juntament amb el producte es perd tota la cèl.lula

Explanation

Question 37 of 77

1

Les fibres roges del múscul esquelètic

Select one of the following:

 • utilitzen la glucòlisi anaeròbica

 • predominen en músculs de contracció ràpida i puntual com ara els dels braços

 • es fatiguen més que les blanques

 • tenen molta mioglobina

Explanation

Question 38 of 77

1

Els filaments de desmina

Select one of the following:

 • estan relacionats amb el transport axonal

 • són responsables de la contracció del múscul cardíac

 • interconnecten els desmosomes a les fibres musculars

 • són glicoproteïnes de la matriu extracel.lular del teixit connectiu lax

Explanation

Question 39 of 77

1

Quantes fibres musculars comprenen una unitat motora

Select one of the following:

 • una

 • moltes

 • d’una a moltes depenent del tipus de múscul

 • moltes en els músculs que requereixen un control fi de la contracció

Explanation

Question 40 of 77

1

En la secreció apocrina 

Select one of the following:

 • juntament amb el producte es perd part del citoplasma apical

 • el producte es secreta en forma d’un precursor

 • el producte se secreta per diàlisi

 • juntament amb el producte es perd tota la cèl.lula

Explanation

Question 41 of 77

1

Els astròcits protoplàsmics

Select one of the following:

 • són neurones de forma estrellada que es troben a la substància blanca

 • formen el perineuri dels nervis perifèrics

 • són cèl.lules glials que formen una banda al voltant dels capil.lars, sobretot a la substància grisa

 • són cèl.lules glials ganglionars

Explanation

Question 42 of 77

1

Les cèl.lules de la micròglia són cèl.lules del sistema nerviós central

Select one of the following:

 • tenen funció tròfica i estructural en la matèria grisa

 • representen al sistema macròfag-monòcit en el sistema nerviós central

 • són responsables de la secreció de col.lagena i substància fonamental

 • col.laboren en la formació de la barrera hematoencefàlica

Explanation

Question 43 of 77

1

El fibroblast

Select one of the following:

 • és la forma no activa del fibròcit

 • no es troba en els teixits connectius esquelètics

 • la seva funció principal és tròfica

 • s'encarrega de la síntesi de la matriu extracel.lular

Explanation

Question 44 of 77

1

El teixit adipós marró

Select one of the following:

 • es troba sobretot en músculs de contracció ràpida

 • té una funció protectora actuant com a capa aïllant

 • es va acumulant al llarg de l'edat

 • metabolitza el greix per produir calor

Explanation

Question 45 of 77

1

El teixit connectiu  dens

Select one of the following:

 • és un teixit connectiu amb moltes cèl.lules mòbils

 • és un teixit connectiu amb moltes cèl.lules residents

 • és un teixit connectiu amb abundants fibres col.lagenes de tipus II

 • és un teixit connectiu amb abundants fibres col.lagenes de tipus I

Explanation

Question 46 of 77

1

El mesoderm de vertebrats

Select one of the following:

 • s’origina en la fase de blastulació

 • s’origina a partir de cèl.lules que migren de la cresta neural

 • origina el tub neural

 • origina el dermatom, el miotom i l’esclerotom

Explanation

Question 47 of 77

1

La piamàter

Select one of the following:

 • està formada per cèl.lules glials planes adherides al crani

 • està formada per teixit connectiu dens

 • connecta la duramàter amb l’aracnoides

 • és la més interna de les meninges

Explanation

Question 48 of 77

1

Els botons sinàptics

Select one of the following:

 • es caracteritzen per la presencia de grumolls de Nissl

 • contacten sempre amb una altra neurona

 • presenten molts mitocondris

 • estan separats 200-300 mm de la membrana postsinàptica

Explanation

Question 49 of 77

1

Els condroblasts

Select one of the following:

 • són cèl.lules encarregades de la reabsorció del teixit ossi

 • sintetitzen col.làgena tipus II

 • són les cèl.lules precursores dels macròfags del cartílag

 • s'originen a partir de les cèl.lules osteoprogenitores

Explanation

Question 50 of 77

1

Els tendons estan formats per

Select one of the following:

 • teixit connectiu dens irregular

 • teixit connectiu dens amb feixos paral.lels

 • teixit connectiu dens amb feixos entrecreuats

 • teixit connectiu reticular

Explanation

Question 51 of 77

1

El sistema fagocític mononuclear

Select one of the following:

 • te una resposta immunològica específica

 • està format per cèl.lules capaces de processar partícules antigèniques i presentar-les als limfòcits

 • engloba a neutròfils i eosinòfils

 • està format per cèl.lules que no són capaces de renovar els seus lisosomes

Explanation

Question 52 of 77

1

Durant el procés de segmentació que es dona durant l’embriogènesi

Select one of the following:

 • La proteïna P53 és una proteïna que s’activa en presència de lesió a l’ADN i que pot actuar afavorint la via intrínseca per a la inducció de l’apoptosi promovent l’alliberació del citocrom  al citoplasma.

 • La fragmentació de l’ADN cromosòmic en fragments de 200bp que correspon a l’espai intrernucleosomal és un canvi cel•lular característic associat a la mort cel•lular per necrosi.

 • Les cèl•lules que es moren per necrosi s’inflen i es llisen alliberant el seu contingut a l’exterior i provocant inflamació.

 • Les caspases es troben com a procaspases en el citosol de la cèl•lula en estat inactiu i en resposta a un estímul extern o intern inductor d’apoptosi s’activen les unes a les altres en forma de cascada per induir finalment la proteòlisi de diferents substrats com els inhibidors d’ADNases o les làmines nuclears.

Explanation

Question 53 of 77

1

En els embrions plans dels mamifers

Select one of the following:

 • El mesoderma de les plaques lateral dona lloc al tub digestiu

 • El notocordi dona lloc al tub neural

 • L'endoderma dona lloc al sac vitel.li

 • L'arquenteron dona lloc al tub digestiu

Explanation

Question 54 of 77

1

Durant la neurulacio es dona el proces de formacio dels somites on

Select one of the following:

 • La presencia de Delta, el lligant de Notch, a les cel.lules del tub neural activa una via de transduccio del senyal que provoca la formacio de nous somites

 • Les cel.lules que formaran els somites s'escindeixen del notocordi gracies a senyals intercel.lulars de la via Delta Noch

 • Les cel.lules del mesoderma se separen entre si per un proces que implica la constriccio apical de les cel.lules gracies a l'actina

 • Si s'inserta en una zona del mesoderma que no s'havia d'escindir una zona corresponent al marge d'un futur somita, es crea un nou somita artificialment degut a l'expressio de Notch a les cel.lules marginals

Explanation

Question 55 of 77

1

L'esclerotom

Select one of the following:

 • Deriva del miotom

 • Dona lloc al teixit connectiu dermic

 • Pot donar lloc a teixit ossi

 • Deriva de la cresta neural

Explanation

Question 56 of 77

1

El proces d'apoptosi

Select one of the following:

 • Es sempre induit per senyals extracel.lulars

 • Es un proces de mort cel.lular programada equivalent al de necrosi

 • Activa caspases que indueixen el trencament de les membranes plasmatiques i la formacio dels cossos apoptotics

 • Requereix l'activacio de les procaspases

Explanation

Question 57 of 77

1

Les cel.lules mare pluripotencials presenten una serie de caracteristiques

Select one of the following:

 • No perden la longitud dels telomers

 • A major grau de pluripotencionalitat mes diferenciades

 • Les pluripotencials es presenten solament en el mesenquima embrionari

 • Estan determinades a donar un tipus concret de cel.lula diferenciada

Explanation

Question 58 of 77

1

Els epitelis de revestiment

Select one of the following:

 • Deriven sempre de l'ectoderma

 • No sintetitzen mai col.lagen

 • Es diferencien dels glandulars per presentar complexes d'unio

 • Estan formats per cel.lules polaritzades

Explanation

Question 59 of 77

1

L'epiteli de Malpighi

Select one of the following:

 • Es un epiteli pseudostratificat que es capac de resistir grans estiraments

 • Es aquell que es troba en els conductes glandulars i que passa de cubic a columnar

 • Te una funcio de revestiment i glandular

 • Es caracteritza per tenir una capa germinativa, una espinosa i una cornia

Explanation

Question 60 of 77

1

Una persona que tingues un tipus de mutacio que disminuis la produccio de selectines

Select one of the following:

 • Degut a la dificultat de mantenir la barrera epitelial podria tenir problemes intestinals

 • Degut a la dificultat de mantenir la integritat de la capa epitelial podria tenir problemes de descamacio severa de la pell, com ara l'impetigo

 • Degut a la dificultat de formar unions amb la matriu extracel.lular subjacent a l'epiteli podria tenir problemes de descamacio severa de la pell, com ara l'impetigo

 • Degut a la dificultat de permetre el lligament i rolling dels leucocits a l'endoteli podria presentar problemes de resposta a les infeccions

Explanation

Question 61 of 77

1

Una persona que tingues un tipus de mutacio que disminuis la produccio de connexines

Select one of the following:

 • Podria tenir problemes en els musculs esqueletics degut a que les unitats motores no es contraurien sincronicament

 • Podria tenir problemes en la contraccio dels musculs llisos multiunitaris

 • Podria tenir problemes cardiacs degut a la falta de contraccio de les fibres del miocardi

 • Podria tenir problemes cardiacs degut a la falta de coordinacio de les fibres del miocardi

Explanation

Question 62 of 77

1

La secrecio serosa es una secrecio de

Select one of the following:

 • Proteines

 • Glicosaminoglicans

 • Mucopolisacarids

 • Lipids

Explanation

Question 63 of 77

1

Marca la resposta INCORRECTE respecte aquests filaments

Select one of the following:

 • Els filaments de col.lagen aguanten les tensions en els teixits connectius

 • Els filaments de vimentina aguanten les tensions intracitoplasmatiques que es generen en el proces de contraccio muscular

 • La vimentina, els neurofilaments i la queratina aguanten tensions intracitoplasmatiques

 • La queratina aguanta les tensions que es generen en els epitelis

Explanation

Question 64 of 77

1

Quina de les seguents afirmacions es INCORRECTA

Select one of the following:

 • En preparacions histologiques de teixit muscular cardiac es poden observar grans quantitats de figures mitotiques en els miocits

 • Tot i la presencia de cel.lules mare en el teixit cardiac, aquesta poblacio es molt minoritaria i no confereix capacitat regeneradora del teixit necrotitzat despres d'un infart cardiac

 • En terapia regenerativa cardiaca s'estan treballant amb altres tipus de cel.lules mare per injectarles i induir ne la seva diferenciacio a cel.lules musculars cardiaques

 • Les cel.lules satel.lit del teixit muscular esqueletic confereixen al teixit capacitat de regeneracio amb increment del nombre total de fibres musculars madures (hiperplasia) i de la seva mida (hipertrofia)

Explanation

Question 65 of 77

1

Quina de les seguents afirmacions es INCORRECTA

Select one of the following:

 • En el cor actualment no es coneix cap poblacio de cel.lules mare

 • Tot i que hi ha regeneracio miocitica, en un infart no hi ha una regeneracio cardiaca optima que supleixi el teixit muscular mort

 • Teixit muscular esqueletic tambe te capacitat de regeneracio a partir d'una poblacio de cel.lules mare anomenades satel.lit

 • Els teixits musculars esqueletics i llis son, segons els coneixements actuals, els unics amb poblacions de cel.lules mare amb capacitat de regeneracio optima del teixit danyat

Explanation

Question 66 of 77

1

En el teixit muscular cardiac, quina de les seguents afirmacions es incorrecta

Select one of the following:

 • El tubuls T propaguen els canvis induits en el potencial de membrana provocant l'obertura dels canals de Ca en el reticle sarcoplasmatic adjacent

 • Les cel.lules musculars cardiaques es troben unides a traves dels discs intercalars que inclouen unions ocludens, desmosomes i unions GAP

 • La contraccio muscular resulta de la fosforil.lacio de la miosina

 • Les fibres musculars son mononuclears com les cel.lules musculars llises i mes curtes que les del muscul esqueletic

Explanation

Question 67 of 77

1

Un muscul esqueletic encarregat de fer un tipus de contraccio sostinguda

Select one of the following:

 • Te abundancia de fibres musculars riques amb diposits de glicogen i enzims de la glucolisi anaerobica

 • Te abundancia de fibres musculars riques amb molts mitocondris i molta mioglobina

 • Te abundancia de fibres musculars que tenen l'ATPasa de la miosina mes activa

 • Te abundancia de fibres musculars riques amb mioglobina i pocs mitocondris

Explanation

Question 68 of 77

1

En el transport axonal

Select one of the following:

 • El moviment retrograd es deu a un escurcament dels microtubuls

 • Les vesicules amb neurotransmisors es transporten per un moviment lent de creixement

 • El moviment anterograd lent es deu a la quinesina

 • El moviment retrograd es deu a la dineina

Explanation

Question 69 of 77

1

Quina de les seguents afirmacions es CORRECTA

Select one of the following:

 • L'arribada del potencial d'accio a la porcio presinaptica d'una sinapsis neuronal provoca l'obertura de canals de Ca de la membrana presinaptica i l'alliberament dels neurotrasmissors a la fenedura sinaptica

 • El nombre de connexions sinaptiques en cada neurona es sempre estable tot i que nomes seran funcionals quan, segons la integracio temporal i o espaial dels diferents senyals que arriben a la neurona, es superi el llindar de despolaritzacio per la generacio del potencial d'accio

 • La fusio de les vesicules sinaptiques amb la membrana presinaptica es un proces independent de calci tot i que l'eliminacio dels neurotransmissors alliberats a la fenedura sinaptica si es un proces dependent de calci

 • La unio d'un neurotransmissor excitador amb el seu receptor postsinaptic (sempre ionotropic) causara la despolaritzacio de la membrana postsinaptica mentre que la unio d'un neurotransmissor inhibidor amb el seu receptor postsinaptic (sempre metabotropic) causara l'hiperpolaritzacio a la membrana de la neurona postsinaptica

Explanation

Question 70 of 77

1

Les sinapsis electriques

Select one of the following:

 • No es poden modular

 • La transmissio sinaptica es dona per el pas de neurotransmissors a traves d'unions GAP

 • Permeten la sincronitzacio de poblacions neuronals

 • Es el tipus de sinapsi mes abundant

Explanation

Question 71 of 77

1

Les cel.lules de Schawnn

Select one of the following:

 • Formen les beines de mielina al sistema nervios periferic

 • Formen una beina quasi continua al voltant dels capil.lars del sistema nervios central

 • Formen les beines de mielina al sistema nervios central

 • Formen fibres amieliniques en el sistema nervios central

Explanation

Question 72 of 77

1

Els astrocits

Select one of the following:

 • Son neurones de forma estrellada que es troben a la substancia blanca

 • Formen el perineuri dels nervis periferics

 • Son cel.lules glials ganglionars

 • Son cel.lules glials que formen una banda al voltant dels capil.lars

Explanation

Question 73 of 77

1

En la matriu extracel.lular

Select one of the following:

 • Les glicoproteines son molecules formades per glicosaminoglicans i una petita part proteica que es poden unir a acid hialuronic formants grans agregats molt hidrofils

 • Una proporcio alta d'acid hialuronic confereix fluides a la substancia fonamental

 • Els proteoglicans s'interconnecten amb l'elastina i els glicosaminoglicants proveint resistencia a la tensio a la matriu

 • El col.lagen tipus IV forma fibres que permeten aguantar les tensions en els tendons

Explanation

Question 74 of 77

1

La matriu extracel.lular de l'os

Select one of the following:

 • Es rica en sals minerals que se secreten en forma de vesicules que contenen fosfat calcic

 • Es formada per els condroblasts

 • Es rica en col.lagen tipus II

 • Esta formada per els osteoclasts

Explanation

Question 75 of 77

1

El teixit connectiu reticular

Select one of the following:

 • Te una estructura fibrosa que el fa idoni per formar part de capsules i trabecules

 • Es troba en estructures molt cel.lulars i amb poca matriu extracel.lular

 • Te la substancia intercel.lular solida

 • Es troba formant part de la cornia de l'ull

Explanation

Question 76 of 77

1

Els eosinofils

Select one of the following:

 • Modulen la resposta inflamatoria

 • Tenen un citoplasma que es tenyeix amb colorants basics

 • Fan una funcio equivalent a la dels mastocits

 • Produeixen IgE

Explanation

Question 77 of 77

1

Quina de les seguents relacions es INCORRECTA

Select one of the following:

 • Macrofags-lisosomes-immunitat innata-presentacio antigenica

 • Mastocits-histaminasa-regulacio de la imflamacio- vesicules de secrecio

 • Eosinofils-basofils-monocits-immunitat inespecifica.

 • Organs limfoides primaris-produccio de limfocits T i B-timus i medul.la ossia

Explanation