Jakub Beyr
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on 3MA114 Management_test 1/2, created by Jakub Beyr on 01/12/2019.

13360
12
0
No tags specified
Jakub Beyr
Created by Jakub Beyr over 4 years ago
Close

3MA114 Management_test 1/2

Question 1 of 200

1

Pokud je vedoucí obchodního oddělení svým nadřízeným určen jako odpovědná osoba za výkonnost oddělení, na kom je tento vedoucí oddělení závislý, aby byl tento výkon splnitelný?

Select one or more of the following:

 • (a) správní rada

 • (b) vedení firmy

 • (c) zákazníci

 • (d) zaměstnanci obchodního oddělení

Explanation

Question 2 of 200

1

Když manažer knihkupectví zjišťuje denní prodeje v oddělení časopisů a porovnává je s denními prodejními cíly, je používána řídíci funkce ____________ .

Select one or more of the following:

 • (a) plánování

 • (b) nastavení agendy

 • (c) kontroly

 • (d) delegování

Explanation

Question 3 of 200

1

Proces budování a udržování dobrých pracovních vztahů s těmi, kteří by jednoho dne mohli manažerovi pomoci při realizaci jeho pracovních agend, se nazývá ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) řízení

 • (b) networking

 • (c) emoční inteligence

 • (d) podnikání

Explanation

Question 4 of 200

1

Efektivním manažerem je někdo, kdo pomáhá druhým dosáhnout vysoké úrovně ____________ a ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) platu; spokojenosti

 • (b) výkonu; spokojenosti

 • (c) výkonu; platu

 • (d) platu; kvalitního pracovního života

Explanation

Question 5 of 200

1

____________ je aktivním dohledem vrcholového řízení v takových oblastech jako je firemní strategie a podávání finančních zpráv.

Select one or more of the following:

 • (a) Analýza hodnotového řetězce

 • (b) Produktivita

 • (c) Externí zajišťování zdrojů

 • (d) Správa a řízení společnosti

Explanation

Question 6 of 200

1

Když manažer odmítá povýšit kvalifikovanou pracovnici jen proto, že se mu nelíbí, že je Romka, je to příklad ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) diskriminace

 • (b) diverzity

 • (c) využívání selského rozumu

 • (d) ekonomie volných agentů (free agent economy)

Explanation

Question 7 of 200

1

Společnost nakupuje látky v jedné zemi, návrhy vytváří v jiné zemi, oblečení šije také v jiné zemi a výsledný produkt prodává v dalších zemích. Tato společnost se aktivně zapojuje do praxe ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) migrace pracovních míst

 • (b) globální účinnosti výkonu

 • (c) vytváření globálních hodnot

 • (d) využívání globálních zdrojů

Explanation

Question 8 of 200

1

Rovnice intelektuálního kapitálu uvádí: intelektuální kapitál = ____________ X Závazek.

Select one or more of the following:

 • (a) Rozmanitost

 • (b) Důvěra

 • (c) Kompetence

 • (d) Komunikace

Explanation

Question 9 of 200

1

Jestliže se dnes manažerská praxe odklání od systému příkazů a kontrol, tak k čemu směřuje?

Select one or more of the following:

 • (a) koučování a facilitaci

 • (b) story-tellingu a prodeji

 • (c) využívání push-pull strategie

 • (d) přístup cukru a biče

Explanation

Question 10 of 200

1

V rámci „obrácené pyramidy“, jako způsobu nahlížení společnosti, je manažerova role popsána jako poskytnutí ____________ tak, aby se pracovníci mohli přímo věnovat ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) směru; vrcholovému řízení

 • (b) vedení; cílům společnosti

 • (c) podpory, zákazníkům

 • (d) agendy; vytváření kontaktů

Explanation

Question 11 of 200

1

Když vedoucí týmu vysvětlí týmu požadované pracovní cíle a lhůty, plní řídící funkci ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) plánování

 • (b) delegování

 • (c) kontroly

 • (d) dozoru

Explanation

Question 12 of 200

1

Výzkumy Mintzberga a dalších dospěly k závěru, že většina manažerů ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) pracuje většinou poklidným tempem

 • (b) má pro plánování vymezené soukromé časové bloky

 • (c) neustále žije pod tlakem výkonu odpovědnosti

 • (d) má výhodu kratších pracovních týdnů, které využívá při networkingu

Explanation

Question 13 of 200

1

Emocionální inteligence nám pomáhá efektivně řídit sebe a naše vztahy. Někdo, kdo má vysokou emoční inteligenci, bude mít schopnost ____________, schopnost přemýšlet ještě před tím než jedná a ovládnout potenciální rušivé emoce a činy.

Select one or more of the following:

 • (a) stanovit agendy

 • (b) ukázat motivaci

 • (c) sebeovládání

 • (d) jednat jako vůdce

Explanation

Question 14 of 200

1

Která z následujících odpovědností je nejvíce spojena s prací generálního ředitele (CEO) nebo generálního ředitele velké společnosti?

Select one or more of the following:

 • (a) propojení organizace s vnějším prostředím

 • (b) přezkoumávání ročních mzdových výdajů zaměstnanců

 • (c) sledování krátkodobého plnění cílů pracovních skupin

 • (d) vedení rozhovorů při přijímání nových zaměstnanců

Explanation

Question 15 of 200

1

Manažerský konzultant, který manažerům radí, aby pečlivě sledovali práci, školili pracovníky, aby byli efektivní, a propojovali plat s výkonem práce využívá nápady z ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) vědeckého managementu

 • (b) kontingenčního myšlení

 • (c) prací Henriho Fayola

 • (d) Theorie Y

Explanation

Question 16 of 200

1

Hawthornské studie se staly důležitými v dějinách managementu, protože zvýšily povědomí o vlivu ____________ na produktivitu.

Select one or more of the following:

 • (a) organizačních struktur

 • (b) lidských faktorů

 • (c) podmínek fyzické práce

 • (d) platu a odměn

Explanation

Question 17 of 200

1

Kdyby Douglas McGregor slyšel učitelku, že si stěžuje, že její žáci jsou líní a nezodpovědní, řekl by, že tyto doměnky ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) narušují ideály vědeckého managementu

 • (b) se příliš zaměřují na potřeby

 • (c) vytváří negativní sebenaplňující se proroctví

 • (d) ukazují na kontingenční myšlení

Explanation

Question 18 of 200

1

Jestliže manažer přiřadí Petra do oddělení vztahů se zákazníky, protože má silné sociální potřeby a Janu každý den velice chválí, protože má silné potřeby ega, tak předvádí ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) systémové myšlení

 • (b) Theorii X

 • (c) kontingenční myšlení

 • (d) administrativní principy

Explanation

Question 19 of 200

1

Která z následujících vlastností je jednou z charakteristik Weberovy byrokracie?

Select one or more of the following:

 • (a) málo pravidel a postupů

 • (b) neosobnost

 • (c) povýšení na základě výsad, nikoli zásluh

 • (d) nejednoznačná hierarchie pravomocí

Explanation

Question 20 of 200

1

Která zásada uvádí, že osoba by měla v organizaci přijímat příkazy pouze od jednoho šéfa?

Select one or more of the following:

 • (a) skalární

 • (b) kontingenční

 • (c) Hawthornská

 • (d) jednotnosti velení

Explanation

Question 21 of 200

1

Jedním ze závěrů Hawthornské studie bylo, že ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) studie pohybu by mohly zlepšit výkonnost

 • (b) skupiny mohou někdy omezit produktivitu svých členů

 • (c) lidé dobře reagují na peněžní odměny

 • (d) orgány dohledu by se měly vyhnout úzkým vztahům se svými podřízenými

Explanation

Question 22 of 200

1

Pokud by si organizace vedla špatně, co by s největší pravděpodobností poradil Henri Fayol jako způsob, jak věci zlepšit?

Select one or more of the following:

 • (a) naučit manažery lépe plánovat, organizovat, vést a kontrolovat

 • (b) poskytovat pracovníkům lepší technologie pro usnadnění jejich práce

 • (c) povyšovat pouze ty nejschopnější manažery

 • (d) najít způsob, jak zlepšit celkové řízení kvality (total quality management)

Explanation

Question 23 of 200

1

Pokud má zaměstnanec rodinu, splácí auto a je aktivní v místní neziskové organizaci, jak by mohl Argyris vysvětlit její špatný pracovní výkon?

Select one or more of the following:

 • (a) V práci s ním není zacházeno jako s dospělou osobou

 • (b) Manažeři používají předpoklady teorie Y

 • (c) Organizační subsystémy jsou neefektivní

 • (d) Nemá správné pracovní dovednosti

Explanation

Question 24 of 200

1

____________ management předpokládá, že lidé jsou komplexní, s široce měnícími se potřebami.

Select one or more of the following:

 • (a) Klasický

 • (b) Neoklasický

 • (c) Behaviorální

 • (d) Moderní

Explanation

Question 25 of 200

1

Konflikt mezi zralou dospělou osobností a rigidní organizací byl hlavním zájmem ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) Argyrise

 • (b) Folletta

 • (c) Gantta

 • (d) Fullera

Explanation

Question 26 of 200

1

Nejvyšší úroveň v Maslowově hyerarchii je/jsou ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) bezpečí

 • (b) úcta

 • (c) seberealizace

 • (d) fyziologické potřeby

Explanation

Question 27 of 200

1

Když se manažeři rozhodují na základě tvrdých faktů, říká se tomu ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) neustálé zlepšování

 • (b) management založený na důkazech

 • (c) Teorie Y

 • (d) Taylorismus

Explanation

Question 28 of 200

1

Majitel firmy rozhodne o snížení pracovní síly o 10%, aby snížil náklady a mohl zachovat pracovní místa zbylým 90% zaměstnanců. Rozhodnutí by mohlo být odůvodněno jako etické pomocí _________ přístupu k morálnímu uvažování.

Select one or more of the following:

 • (a) utilitaristického

 • (b) individualistického

 • (c) spravedlivého

 • (d) morálního

Explanation

Question 29 of 200

1

Pokud manažer nedokáže u všech pracovníků prosadit politiku sankcí za pozdní příchody do práce - to znamená, že umožní některým zvýhodněným zaměstnancům dorazit pozdě bez trestu - by mohlo být považováno za porušení _________.

Select one or more of the following:

 • (a) morálního absolutismu

 • (b) osobních hodnot

 • (c) procesní spravedlnosti

 • (d) kulturního relativismu

Explanation

Question 30 of 200

1

Podle výzkumů zabývajících se etikou na pracovišti je/jsou pro zaměstnance při jejich práci _____________častým zdrojem tlaků, která vytvářejí etická dilemata.

Select one or more of the following:

 • (a) klesající firemní kultura

 • (b) dlouhá pracovní doba

 • (c) nízký plat

 • (d) požadavky nadřízených

Explanation

Question 31 of 200

1

Zaměstnanec, který v organizaci odhalí etické přestupky, se obvykle nazývá _________.

Select one or more of the following:

 • (a) whistleblower

 • (b) zastánce etiky

 • (c) ombudsman

 • (d) zainteresovaná osoba (stakeholder)

Explanation

Question 32 of 200

1

Dva zaměstnanci mluví na pracovišti o etice. Jan říká, že etická výchova a etické kodexy jsou bezcenné; Katka říká, že jsou jedinými způsoby, jak zajistit etické chování všech zaměstnanců. Kdo má pravdu a proč?

Select one or more of the following:

 • (a) Jan - nikdo se doopravdy nezajímá o etiku v práci.

 • (b) Katka – pouze daná organizace může ovlivnit etické chování.

 • (c) Ani Jan, ani Katka - školení a kodexy mohou podpořit, ale nikdy nemohou zaručit, etické chování.

 • (d) Ani Jan, ani Katka – pouze reálná hrozba trestu přiměje ostatní jednat eticky.

Explanation

Question 33 of 200

1

Který etický postoj byl kritizován jako zdroj „etického imperialismu“?

Select one or more of the following:

 • (a) individualismus

 • (b) absolutismus

 • (c) utilitarismus

 • (d) relativismus

Explanation

Question 34 of 200

1

Pokud manažer stráví spoustu času vysvětlováním podřízenému, proč nebyl povýšen a upřímně naslouchá jeho obavám, je to příklad pokusu jednat eticky podle _________ spravedlnosti.

Select one or more of the following:

 • (a) utilitární

 • (b) komutativní

 • (c) interakční

 • (d) univerzální

Explanation

Question 35 of 200

1

V Kohlbergově výzvě _________ úroveň morálního vývoje znamená, že od jedince lze očekávat, že bude jednat v souladu s vrstevníky, plnit povinnosti a dodržovat pravidla společenského chování.

Select one or more of the following:

 • (a) postkonvenční

 • (b) konvenční

 • (c) předkonvenční

 • (d) nekonvenční

Explanation

Question 36 of 200

1

V souvislosti s vazbou mezi špatným řízením a etickým chováním výzkum ukazuje, že _________.

Select one or more of the following:

 • (a) manažeři, kteří stanovili pro své podřízené nereálné cíle, mohou způsobit neetické chování

 • (b) většina oznamovatelů (whistleblowers) chce zvýšit plat

 • (c) pouze top manažeři skutečně slouží jako vzory etického chování

 • (d) dobrý etický kodex urovná jakékoliv případné nedostatky v řízení

Explanation

Question 37 of 200

1

Zástupce klasického pohledu na sociální odpovědnost podniků by s největší pravděpodobností souhlasil s kterým z následujících tvrzení?

Select one or more of the following:

 • (a) Společenská odpovědnost zlepšuje veřejný obraz o podnikání.

 • (b) Primární odpovědností podniků je maximalizovat zisky.

 • (c) Zodpovědným jednáním se podniky vyhýbají vládní regulaci.

 • (d) Podniky by si měly při podnikání vést dobře.

Explanation

Question 38 of 200

1

Takzvaná triple bottom line výkonnosti organizace by měla zahrnoval prvky finanční, sociální a _________.

Select one or more of the following:

 • (a) filantropické

 • (b) životního prostředí

 • (c) právní

 • (d) ekonomické

Explanation

Question 39 of 200

1

Amorální manažer _________.

Select one or more of the following:

 • (a) vždy jedná s přihlédnutím k etickým otázkám

 • (b) vědomě se chová neeticky

 • (c) využívá znalosti etiky pro své nemorální cíle

 • d) jedná neeticky, ale neúmyslně

Explanation

Question 40 of 200

1

Manažer, který je reaktivní a tvrdě pracuje na tom, aby přišel na příčinu problémů, které nastaly
je popisován jako _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) hledač problémů

 • (b) řešitel problémů

 • (c) racionální myslitel

 • (d) strategický opportunista

Explanation

Question 41 of 200

1

Problém je nesoulad mezi _____________ situací a požadovanou situací.

Select one or more of the following:

 • (a) neočekávanou

 • (b) rizikovou

 • (c) momentální

 • (d) nejistou

Explanation

Question 42 of 200

1

Prvním krokem v procesu rozhodování je _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) vytvořit seznam alternativ

 • (b) vyhodnotit náklady a přínosy každé alternativy

 • (c) identifikovat a definovat problém

 • (d) provést etickou kontrolu

Explanation

Question 43 of 200

1

Náklady, přínosy, časové hledisko a _____________ patří mezi doporučená kritéria pro hodnocení možných postupů v rozhodovacím procesu.

Select one or more of the following:

 • (a) etičnost

 • (b) analýza minulých rozhodnutí

 • (c) dostupnost

 • (d) jednoduchost

Explanation

Question 44 of 200

1

Pokud manažer rozhodne o zvýšení něčí roční mzdy pouze na základě výše současného platu daného zaměstnance, je zde riziko, že rozhodnutí bude zkreslené z důvodu _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) klamu přeživšího

 • (b) léčky hráče

 • (c) kotvení

 • (d) strategického oportunismu

Explanation

Question 45 of 200

1

Běžná chyba manažerů čelících krizovým situacím je _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) snažit se získat příliš mnoho informací, než odpoví

 • (b) přílišné spoléhání na rozhodování ve skupině

 • (c) izolovat se, aby se sami rozhodli

 • (d) , že zapomenou použít svůj předem připravený scénář

Explanation

Question 46 of 200

1

Za jakých rozhodovacích okolností se manažer zabývá pravděpodobnostmi možných kroků a jejich důsledků?

Select one or more of the following:

 • (a) za rizika

 • (b) za jistoty

 • (c) za nejistoty

 • (d) za situace znalosti tvrdých faktů

Explanation

Question 47 of 200

1

Manažer, který se rozhodne nepřijmout nového zaměstnance, který právě ukončil studium na místní soukromé univerzitě, protože poslední zaměstnanec, který vystudoval tuto univerzitu měla nízkou výkonnost, se stává obětí zkreslení/chyby _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) dostupnosti

 • (b) přeživšího

 • (c) kotvení

 • (d) reprezentativnosti

Explanation

Question 48 of 200

1

Která chyba při rozhodování je nejvíce spojena se starým výrazem: „Pokud neuspěješ, zkus to znovu“?

Select one or more of the following:

 • (a) klam přeživšího

 • (b) klam zvyšujícího se závazku

 • (c) klam potvrzení (confirmation bias)

 • (d) příliš pozdě na neúspěch (too late to fail)

Explanation

Question 49 of 200

1

Osobní kreativita zahrnuje tvořivé dovednosti, odborné znalosti a _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) strategický oportunismus

 • (b) podporu řízení

 • (c) organizační kulturu

 • (d) úkolovou motivaci

Explanation

Question 50 of 200

1

Posledním krokem v rozhodovacím procesu je _____________.

Select one or more of the following:

 • (a) zvolit preferovanou alternativu

 • (b) vyhodnotit výsledky

 • (c) najít a definovat problém

 • (d) vytvářet alternativy

Explanation

Question 51 of 200

1

Do zásad brainstormingu nepatří___________.

Select one or more of the following:

 • (a) generování nápadů

 • (b) evaluace nápadů

 • (c) zapisování nápadů

 • (d) rozvíjení nápadů

Explanation

Question 52 of 200

1

Do zásad brainstormingu nepatří___________.

Select one or more of the following:

 • (a) zákaz evaluace

 • (b) generování zásad

 • (c) zapisování nápadů

 • (d) rozvíjení nápadů

Explanation

Question 53 of 200

1

Do zásad brainstormingu nepatří___________.

Select one or more of the following:

 • (a) generování nápadů

 • (b) pochvala dobrých nápadů

 • (c) zapisování nápadů

 • (d) rozvíjení nápadů

Explanation

Question 54 of 200

1

635 neobsahuje ___________.

Select one or more of the following:

 • (a) 5 minut

 • (b) 6 nápadů

 • (c) 6 lidí

 • (d) 3 nápady

Explanation

Question 55 of 200

1

635 neobsahuje ___________.

Select one or more of the following:

 • (a) 5 minut

 • (b) 5 lidí

 • (c) 6 lidí

 • (d) 3 nápady

Explanation

Question 56 of 200

1

635 neobsahuje ___________.

Select one or more of the following:

 • (a) 5 minut

 • (b) 6 minut

 • (c) 6 lidí

 • (d) 3 nápady

Explanation

Question 57 of 200

1

Plánování je nejlépe popsáno jako proces _________ a_________.

Select one or more of the following:

 • (a) rozvíjení budoucích předpokladů; jejich hodnocení

 • (b) měření výsledků; podnikání nápravných opatření

 • (c) měření minulých výkonů; cílení na budoucí výkon

 • (d) stanovování cílů; rozhodování o tom, jak je dosáhnout

Explanation

Question 58 of 200

1

Přínosy plánování by měly zahrnovat _________.

Select one or more of the following:

 • (a) lepší zacílení

 • (b) menší potřebu kontroly

 • (c) přesnější prognózy

 • (d) vyšší zisk

Explanation

Question 59 of 200

1

Prvním krokem v procesu plánování je _________.

Select one or more of the following:

 • (a) rozhodnout, jak se dostat k cíli

 • (b) definovat své cíle

 • (c) identifikovat možné budoucí scénáře

 • (d) jednat rychle, abychom nepřišli o příležitosti

Explanation

Question 60 of 200

1

_________ plánování identifikuje alternativní postupy k původnímu plánu, které budou spuštěny, pokud nastanou potíže s původním plánem.

Select one or more of the following:

 • (a) Benchmarkové (srovnávací)

 • b) Participační

 • (c) Kolektivní

 • (d) Kontingenční

Explanation

Question 61 of 200

1

Je-li manažer požádán, aby odůvodnil nový návrh rozpočtu vytvořený na základě předpokládaných činností a nikoliv jako úprava rozpočtu z minulého roku, představí _________.

Select one or more of the following:

 • (a) sestavování rozpočtu s nulovým základem

 • (b) strategické plánování

 • (c) provozní plánování

 • (d) kontingenční plánování

Explanation

Question 62 of 200

1

Je-li manažer požádán, aby odůvodnil nový návrh rozpočtu vytvořený na základě předpokládaných činností a nikoliv jako úprava rozpočtu z minulého roku, jedná se o příklad _________.

Select one or more of the following:

 • (a) sestavování rozpočtu s nulovým základem

 • (b) strategické plánování

 • (c) provozní plánování

 • (d) kontingenční plánování

Explanation

Question 63 of 200

1

Když manažeři v procesu plánování používají benchmarking, obvykle se pokoušejí _________.

Select one or more of the following:

 • (a) stanovit flexibilní rozpočty

 • (b) identifikovat osvědčené postupy používané jinými subjekty

 • (c) najít nejpřesnější dostupné prognózy

 • (d) používat pro plánování cílů odborníky

Explanation

Question 64 of 200

1

V hierarchii cílů mají plány na nižších úrovních působit jako _________ pro realizaci plánů na vyšší úrovni.

Select one or more of the following:

 • (a) prostředky

 • (b) cíle

 • (c) scénáře

 • (d) referenční hodnoty

Explanation

Question 65 of 200

1

Z pohledu time managementu, který manažer bude pravděpodobně nejlépe ovládat svůj čas? Ten kdo _________.

Select one or more of the following:

 • (a) se pokouší nikdy neříct „ne“ na požadavky ostatních

 • (b) nejprve pracuje na nejdůležitějších věcech

 • (c) okamžitě reaguje na telefonáty a e-maily

 • (d) má „dveře do kanceláře vždy otevřené“

Explanation

Question 66 of 200

1

Z pohledu time managementu, který manažer bude pravděpodobně nejlépe ovládat svůj čas? Ten kdo _________.

Select one or more of the following:

 • (a) nejprve pracuje na urgentních věcech

 • (b) si vytyčí priority

 • (c) nejprve pracuje na e-mailech, aby byl v obraze

 • (d) nejprve pracuje s nejnovějšími informacemi

Explanation

Question 67 of 200

1

Z pohledu managementu plánování času, který manažer bude pravděpodobně nejlépe ovládat svůj čas? Ten kdo _________.

Select one or more of the following:

 • (a) se pokouší nikdy neříct „ne“ na požadavky ostatních

 • (b) nejprve pracuje na nejdůležitějších věcech

 • (c) okamžitě reaguje na telefonáty a e-maily

 • (d) má „dveře do kanceláře vždy otevřené“

Explanation

Question 68 of 200

1

Které z následujících charakteristik by při plánování měly mít cíle a úkoly?

Select one or more of the following:

 • (a) Tak snadné, aby při jejich plnění nikdo nepohořel

 • (b) Realistické, kterých je možno dosáhnout, i když stále náročné

 • (c) Otevřené, bez jasného cíle

 • (d) Bez stanoveného harmonogramu nebo termínů, ale s jasně stanoveným cílem

Explanation

Question 69 of 200

1

Proces plánování není dokončen, dokud _________.

Select one or more of the following:

 • (a) nebyly identifikovány budoucí podmínky pro splnění cílů

 • (b) nebyly stanoveny pružné cíle

 • (c) plány nejsou implementovány a výsledky vyhodnoceny

 • (d) rozpočty vynakládají na plány prostředky

Explanation

Question 70 of 200

1

Jakmile jsou stanoveny cíle a normy, jaký další krok v kontrolním procesu nastane?

Select one or more of the following:

 • (a) Změřit výsledky

 • (b) Podniknout nápravná opatření

 • (c) Porovnat výsledky s cíli

 • (d) Upravit normy tak, aby odpovídaly okolnostem

Explanation

Question 71 of 200

1

Jakmile jsou stanoveny cíle a normy, jaký další krok v kontrolním procesu nastane?

Select one or more of the following:

 • (a) Změřit výsledky

 • (b) Podniknout nápravná opatření

 • (c) Porovnat výsledky s cíli

 • (d) Upravit normy tak, aby odpovídaly okolnostem

Explanation

Question 72 of 200

1

Když se výrobce automobilů snaží pro výrobu nakupovat pouze ty nejkvalitnější součástky, je to příklad snahy o zajištění vysokého výkonu pomocí ____________ kontroly.

Select one or more of the following:

 • (a) průběžné

 • (b) statistické

 • (c) inventární

 • (d) předběžné

Explanation

Question 73 of 200

1

Řízení pomocí výjimek znamená ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) řízení pouze v případě potřeby

 • (b) zaměření pozornosti tam, kde je potřeba jednat nejvyšší

 • (c) změna normy v průběhu činnosti

 • (d) řízení jen v situacích, kdy se běžně řídit organizace nemá

Explanation

Question 74 of 200

1

Program celkového řízení kvality je nejvíce spojován s ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) CQM

 • (b) neustálým zlepšováním

 • (c) návratností vlastního kapitálu

 • (d) analýzou bodu zvratu

Explanation

Question 75 of 200

1

Diagram ____________ graficky zobrazuje plánování úkolů potřebných k dokončení projektu.

Select one or more of the following:

 • (a) výjimky (Exception diagram, ED)

 • (b) Taylora (Taylorův diagram)

 • (c) Gantta (Ganttův diagram)

 • (d) následné akce (Diagram následné akce; NAD)

Explanation

Question 76 of 200

1

Když je MBO (řízení podle cílů) prováděno správně, kdo vytváří hodnocení výkonů člena týmu?

Select one or more of the following:

 • (a) člen týmu

 • (b) vedoucí týmu

 • (c) jak člen týmu, tak vedoucí týmu

 • (d) vedoucí týmu, člen týmu a konzultant (může být interní i externí)

Explanation

Question 77 of 200

1

Dobrý výkonnostní cíl je napsán tak, aby ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) měl flexibilní harmonogram

 • (b) byl obecný a nebyl příliš konkrétní

 • (c) ho nebylo možné dosáhnout – podporuje motivaci členů týmu

 • (d) ho bylo možné snadno měřit

Explanation

Question 78 of 200

1

Manažer neplní koncepci MBO (řízení podle cílů), pokud ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) podřízeným stanoví výkonnostní cíle

 • (b) zůstává v kontaktu a snaží se podporovat podřízené v jejich práci

 • (c) společně s podřízenými přezkoumává výsledky výkonnosti

 • (d) vede písemný záznam o výkonnostních cílech podřízených

Explanation

Question 79 of 200

1

Pokud si vrcholový management organizace stanoví cíl, že v následujících šesti měsících při najímání nových zaměstnanců o 15% zvýší počet žen a zástupců menšin, jedná se z pohledu kontroly o příklad ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) vstupního standardu

 • (b) výstupního standardu

 • (c) řízení založeného na výjimkách

 • (d) souběžného standardu

Explanation

Question 80 of 200

1

Když vedoucí pracovník pracující poblíž podřízeného v případě chyby opraví, jedná se o příklad ____________ kontroly.

Select one or more of the following:

 • (a) následné

 • (b) vnější

 • (c) souběžné

 • (d) předběžné

Explanation

Question 81 of 200

1

V rámci metody CPM / PERT pojem „CPM“ znamená ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) metoda kritické cesty

 • (b) management kontrolovaného plánování

 • (c) mapa kontrolního plánu

 • (d) aktuální plánovací matice

Explanation

Question 82 of 200

1

Když jeden člen týmu radí jinému členovi týmu, že „jeho chování překračuje hranici slušného chování na pracovišti,“ vykonává formu ________ kontroly nad nevhodným chováním ostatních

Select one or more of the following:

 • (a) klanové

 • (b) tržní

 • (c) interní

 • (d) předběžné

Explanation

Question 83 of 200

1

Kterou z otázek je nejlepší si pokládat, pokud zahajujeme proces strategického řízení?

Select one or more of the following:

 • (a) "Co je naše poslání?"

 • (b) "Jak dobře si v současné době vedeme?"

 • (c) "Jak se můžeme dostat tam, kde chceme být?"

 • (d) “Proč si nevedeme lépe?”

Explanation

Question 84 of 200

1

Schopnost firmy neustále překonávat svou konkurenci se nazývá____________.

Select one or more of the following:

 • (a) vertikální integrace

 • (b) konkurenční výhoda

 • (c) strategický záměr

 • (d) základní kompetence

Explanation

Question 85 of 200

1

____________ v BCG matici by měl/a na trhu s nízkým růstem vysoký podíl na trhu

Select one or more of the following:

 • (a) Pes

 • (b) Dojná kráva

 • (c) Otazník

 • (d) Hvězda

Explanation

Question 86 of 200

1

V Porterově modelu pěti sil, která z následujících podmínek je z pohledu atraktivity odvětví nejzajímavější?

Select one or more of the following:

 • (a) mnoho konkurentů

 • (b) mnoho substitutů

 • (c) nízká vyjednávací síla dodavatelů

 • (d) málo vstupních překážek

Explanation

Question 87 of 200

1

Pokud by vrcholový management společnosti Google oznámil, že firma bude kupovat Federal Express, znamenalo by to růstovou strategii ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) diverzifikace

 • (b) koncentrace

 • (c) horizontální integrace

 • (d) vertikální integrace

Explanation

Question 88 of 200

1

Aliance, které spojují firmy v oblasti řízení dodavatelského řetězce, jsou příkladem toho, jak se podniky snaží používat strategie ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) B2C

 • (b) růstu

 • (c) spolupráce

 • (d) koncentrace

Explanation

Question 89 of 200

1

Když Coke a Pepsi utratí miliony za reklamy, které se snaží přesvědčit zákazníky, že jejich produkty jsou jedinečné, sledují strategii ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) obráceného benchmarkingu (reverse benchmarking)

 • (b) koncentrace

 • (c) diverzifikace

 • (d) diferenciace

Explanation

Question 90 of 200

1

____________ jsou speciální silné stránky, které organizace má nebo dělá výjimečně dobře a které jí pomáhají překonat konkurenty.

Select one or more of the following:

 • (a) Klíčové kompetence

 • (b) Strategie

 • (c) Aliance

 • (d) Provozní cíle

Explanation

Question 91 of 200

1

Dvě otázky, které Porter pokládá, aby určil správnou konkurenční strategii pro podnik nebo produktovou řadu, jsou: 1 – Jaký je rozsah trhu? 2 –____________?

Select one or more of the following:

 • (a) Jaký je podíl na trhu

 • (b) Jaký je zdroj konkurenčních výhod

 • (c) Jaké jsou klíčové kompetence

 • (d) Jaká je atraktivita průmyslu

Explanation

Question 92 of 200

1

Co je příkladem strategie spolupráce?

Select one or more of the following:

 • (a) omezování

 • (b) strategické spojenectví

 • (c) konkurs

 • (d) vertikální integrace

Explanation

Question 93 of 200

1

Hlavním účelem organizování, jako řídící funkce, je ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) ujistit se, že výsledky se shodují s plány

 • (b) zajistit osoby a zdroje, aby mohla být práce vykonána

 • (c) vytvořit nadšení pro danou práci

 • (d) propojit strategie s operačními plány

Explanation

Question 94 of 200

1

Organizační schéma je nejužitečnější pro ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) mapování neformálních struktur

 • (b) odstranění efektu funkčního sila

 • (c) zobrazení stanovených vztahů podřízenosti

 • (d) popis stínové organizace

Explanation

Question 95 of 200

1

Fámy a odpor vůči změnám jsou potenciální nevýhody často spojené s ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) virtuálními organizacemi

 • (b) neformálními strukturami

 • (c) efektem funkčního sila

 • (d) týmy s různými funkcemi

Explanation

Question 96 of 200

1

Když organizační schéma ukazuje, že ředitelé pro marketing, finance, výrobu a nákup reportují generálnímu řediteli, management používá ____________ strukturu.

Select one or more of the following:

 • a) funkční

 • (b) maticovou

 • c) síťovou

 • d) produktovou

Explanation

Question 97 of 200

1

Systém reportování dvěma vedoucím je potenciálním zdrojem problémů a jedním z klíčových aspektů ____________ struktur.

Select one or more of the following:

 • a) funkčních

 • (b) maticových

 • c) síťových

 • d) produktových

Explanation

Question 98 of 200

1

Výrobní podnik s funkční strukturou nedávno získal dva další podniky s velmi odlišnými produktovými řadami. Generální ředitel zvažuje zavedení ____________ struktury, aby bylo možné se lépe zaměřit na jedinečné potřeby každé dané oblasti produktů.

Select one or more of the following:

 • (a) virtuální

 • (b) týmové

 • (c) divizní

 • (d) síťové

Explanation

Question 99 of 200

1

Organizace, která používá ____________ strukturu by měla očekávat, že více problémů bude řešeno na nižších úrovních a že top manažeři budou mít více času na to, aby se zapojili do strategického uvažování.

Select one or more of the following:

 • (a) virtuální

 • (b) maticovou

 • (c) funkční

 • (d) produktovou

Explanation

Question 100 of 200

1

Problémy efektu funkčních sil nastávají, když lidé v různých funkcích ____________.

Select one or more of the following:

 • a) mezi sebou nekomunikují

 • (b) se snaží vzájemně si pomáhat se zákazníky

 • c) tráví příliš mnoho času koordinací rozhodnutí

 • d) se zaměřují spíše na produkty než na funkce

Explanation

Question 101 of 200

1

Organizace, která zaměstnává na plný úvazek jen několik „klíčových“ nebo nezbytných zaměstnanců a outsourcují zbytek, vykazuje známky použití ____________ struktury.

Select one or more of the following:

 • a) funkční

 • b) divizní

 • c) síťové

 • d) týmové

Explanation

Question 102 of 200

1

Která organizace by byla vhodná pro dynamické a měnící se vnější prostředí?

Select one or more of the following:

 • a) vertikální

 • b) centralizovaná

 • c) organická

 • d) mechanistická

Explanation

Question 103 of 200

1

Pracovníci, kteří následují komprimovaný rozvrh pracovního týdne, nejčastěji pracují 40 hodin ____________.

Select one or more of the following:

 • a) ve 3 ½ dnech

 • b) ve 4 dnech

 • c) v 5 dnech

 • d) v rámci pružného harmonogramu

Explanation

Question 104 of 200

1

Příběhy popisující minulé úspěchy organizace a hrdiny, jako jsou zakladatelé společnosti, jsou součástí toho, co se nazývá __________ kultura.

Select one or more of the following:

 • (a) pozorovatelná

 • (b) neoficiální

 • (c) funkční

 • (d) vnitřní

Explanation

Question 105 of 200

1

Plánované a spontánní obřady a oslavy pracovních úspěchů ilustrují, jak používání __________ pomáhá budovat silnou firemní kulturu.

Select one or more of the following:

 • (a) odměn

 • (b) struktur

 • (c) obřadů a rituálů

 • (d) základních hodnot

Explanation

Question 106 of 200

1

Organizace se silnou kulturou má s největší pravděpodobností __________.

Select one or more of the following:

 • (a) těsnou, byrokratickou strukturu

 • (b) uvolněnou, flexibilní podobu

 • (c) malý počet zaměstnanců

 • (d) jasně dané poslání

Explanation

Question 107 of 200

1

Poctivost, společenská odpovědnost a služby zákazníkům jsou příklady __________, které se mohou stát základem kultury organizace.

Select one or more of the following:

 • a) obřadů a rituálů

 • b) hodnot

 • c) subsystémů

 • d) myšlenek

Explanation

Question 108 of 200

1

Inovace výrobků vytvářejí nové zboží nebo služby pro zákazníky, zatímco inovace __________ vytvářejí nové způsoby, jak v organizaci věci dělat.

Select one or more of the following:

 • a) obsahu

 • b) procesu

 • c) kvality

 • d) úkolů

Explanation

Question 109 of 200

1

Elektronická čtečka Kindle od Amazonu a iPad od Applu jsou příklady __________.

Select one or more of the following:

 • a) inovací obchodního modelu

 • b) společenských inovací

 • c) inovací výrobku

 • d) inovací procesu

Explanation

Question 110 of 200

1

Sledování filmů pomocí předplacené služby (Netflix) a příjmy z inzerce z internetových vyhledávačů (Google) jsou příklady __________.

Select one or more of the following:

 • a) inovací obchodního modelu

 • b) společenských inovací

 • c) inovací výrobku

 • d) inovací procesu

Explanation

Question 111 of 200

1

Zelená inovace je nejvíce spojena s konceptem __________.

Select one or more of the following:

 • a) pozorovatelné kultury

 • b) základní kultury

 • c) udržitelnosti

 • d) skunkworks

Explanation

Question 112 of 200

1

Inovační proces není v organizaci opravdu úspěšný, dokud není nová myšlenka __________.

Select one or more of the following:

 • a) testována jako prototyp

 • b) prokázána jako finančně proveditelná

 • c) zavedena do praxe

 • d) objevena nebo vynalezena

Explanation

Question 113 of 200

1

Základní úlohou skunkworks je __________.

Select one or more of the following:

 • a) přidat inovačnímu procesu další byrokratickou strukturu

 • b) poskytovat volný prostor, kde lidé společně pracují na dosažení inovací

 • c) zajistit, aby se každá inovace uskutečňovala podle předem stanovených plánů

 • d) poskytnout lidem volný čas v zaměstnání, aby byli kreativní

Explanation

Question 114 of 200

1

__________ má za následek velkou změnu směru organizace, zatímco __________ provádí drobné úpravy současných způsobů, jak věci dělat.

Select one or more of the following:

 • (a) Změna lámání rámce (frame breaking change); radikální

 • (b) Změna ohybu rámce (frame bending change); přírůstková

 • (c) Transformační změna; lámání rámce (frame breaking change)

 • (d) Transformační změna; přírůstková

Explanation

Question 115 of 200

1

Aby manažer, který používá strategii nátlaku, docílil plánované změny, se s největší pravděpodobností spoléhá na sílu __________ .

Select one or more of the following:

 • a) odborné znalosti

 • b) odkazu

 • c) legitimity

 • d) informace

Explanation

Question 116 of 200

1

Nejvíce participativní z plánovaných strategií změny je __________.

Select one or more of the following:

 • a) vyjednávání a dohoda

 • b) racionální přesvědčování

 • c) sdílená pravomoc

 • d) vzdělávání a komunikace

Explanation

Question 117 of 200

1

Když se lídr změny pokusí vypořádat s odporem tím, že se snaží tajně ovlivnit ostatní, vypouští pouze selektivní informace a/nebo strukturuje události ve prospěch požadované změny, je to příklad __________.

Select one or more of the following:

 • a) racionálního přesvědčování

 • b) manipulace a kooptace

 • c) vyjednávání

 • d) usnadnění

Explanation

Question 118 of 200

1

Řízení lidských zdrojů je proces ____________, rozvíjení a udržování vysoce kvalitní pracovní síly.

Select one or more of the following:

 • (a) přilákání

 • (b) kompenzace

 • (c) posouzení

 • (d) výběru

Explanation

Question 119 of 200

1

____________ je kritérium, jehož ověření mohou organizace zákonně odůvodnit při hledání uchazečů o do běžného zaměstnání.

Select one or more of the following:

 • (a) Fyzická zdatnost uchazeče

 • (b) Pracovní kvalifikace

 • (c) Reálný náhled pracovní pozice

 • (d) Věk

Explanation

Question 120 of 200

1

Přijímací pohovor, který u stejné osoby přinese v průběhu času rozdílné výsledky, postrádá ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) platnost

 • (b) spolehlivost

 • (c) realismus

 • (d) behaviorální kotvy

Explanation

Question 121 of 200

1

Přístup „Assessment centrum“ k výběru zaměstnanců se při hodnocení pracovních schopností kandidáta do značné míry opírá o ____________.

Select one or more of the following:

 • a) testy inteligence (IQ) a emoční inteligence (EQ)

 • b) simulace a zážitková cvičení

 • c) 360 ° zpětnou vazbu

 • d) formální rozhovory s účastníky

Explanation

Question 122 of 200

1

V právním kontextu řízení lidských zdrojů, na kterou z následujících otázek je s největší pravděpodobností pro tazatele bezpečné se uchazeče o zaměstnání zeptat během telefonického rozhovoru?

Select one or more of the following:

 • (a) Jste těhotná nebo plánujete brzy založit rodinu?

 • (b) Jaké máte dovednosti, které by vám pomohly tuto práci dělat opravdu dobře?

 • (c) Budete moci pracovat nejméně deset let před odchodem do důchodu?

 • (d) Získáváte finanční podporu od manžela / manželky nebo partnera, který je také výdělečně činný?

Explanation

Question 123 of 200

1

Socializace nově příchozích probíhá během ____________ kroku personálního procesu.

Select one or more of the following:

 • a) zaškolovacího

 • b) náborového

 • c) výběrového

 • d) konkurzního

Explanation

Question 124 of 200

1

Která fráze je nejvíce konzistentní s náborářem, který zájemci o zaměstnání předkládá realistický náhled na danou pozici?

Select one or more of the following:

 • (a) „V této práci nejsou žádné nevýhody.“

 • (b) „Žádná organizace není tak dobrá jako tato.“

 • (c) „Tady neexistují žádná negativa. “

 • (d) „Dovolte mi, abych vám řekl, co se vám na práci nemusí líbit.“

Explanation

Question 125 of 200

1

____________ účel hodnocení výkonu je řešen, když manažer popisuje možnosti školení, které by mohly zaměstnanci pomoci zlepšit budoucí výkonnost.

Select one or more of the following:

 • a) Rozvojový

 • b) Hodnotící

 • c) Rozhodovací

 • d) Právní

Explanation

Question 126 of 200

1

Pokud vedoucí týmu musí vyhodnotit 10% členů týmu jako „nejlepších“, 80% jako „dobrých“ a 10% jako „nepřijatelných“, je to příklad ____________ k hodnocení výkonnosti.

Select one or more of the following:

 • a) názorného přístupu

 • b) přístupu kritického průměrování

 • c) přístupu ratingové stupnice zakotvené v chování

 • d) přístupu nucené distribuce

Explanation

Question 127 of 200

1

Pokud vedoucí týmu musí vyhodnotit 10% členů týmu jako „nejlepších“, 80% jako „dobrých“ a 10% jako „nepřijatelných“, je to příklad ____________ k hodnocení výkonnosti.

Select one or more of the following:

 • a) názorného přístupu

 • b) přístupu kritického incidentu

 • c) přístupu ratingové stupnice zakotvené v chování

 • d) přístupu nucené distribuce

Explanation

Question 128 of 200

1

Když se zástupci managementu a odborového svazu setkávají a vyjednávají podmínky nové pracovní smlouvy, tento proces se nazývá ____________.

Select one or more of the following:

 • a) bojkotování

 • b) kolektivní vyjednávání

 • c) stávkování

 • d) vyjednávání o mzdách

Explanation

Question 129 of 200

1

Když manažer řekne: “Protože jsem šéf, musíš udělat co řeknu”, o jakou mocenskou záležitost se jedná?

Select one or more of the following:

 • (a) trestající

 • (b) legitimní

 • (c) morální

 • (d) autoritářskou

Explanation

Question 130 of 200

1

Osobní rysy, které jsou nyní pro manažerský úspěch považovány za důležité, zahrnují ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) sebevědomí

 • (b) pohlaví

 • (c) věk

 • (d) osobnost

Explanation

Question 131 of 200

1

Ve Fiedlerově kontingenčním modelu jsou vysoce příznivé i vysoce nepříznivé situace nejlépe řešeny ____________ motivovaným stylem vedení.

Select one or more of the following:

 • a) úkolem

 • b) vizí

 • c) etikou

 • d) vztahem

Explanation

Question 132 of 200

1

Který teoretik vedení tvrdí, že styl vedení je silně zakotven v osobnosti, a proto je velmi těžké jej změnit?

Select one or more of the following:

 • (a) Daniel Goleman

 • (b) Peter Drucker

 • (c) Fred Fiedler

 • (d) Robert House

Explanation

Question 133 of 200

1

Vize, charisma, integrita a symbolika jsou všechno atributy typicky spojené s ____________ .

Select one or more of the following:

 • a) vůdci orientovanými na lidi

 • b) demokratickými leadery

 • c) transformačními leadery

 • d) transakčními leadery

Explanation

Question 134 of 200

1

Pokud jde o chování leaderů, někdo, kdo se zaměřuje na velmi dobrou práci při plánování pracovních úkolů, stanovování výkonnostních standardů a monitorování výsledků, by byl označen jako ____________.

Select one or more of the following:

 • a) zaměřený na úkoly

 • b) orientovaný na službu

 • c) zaměřený na dosažení úspěchu

 • d) transformační

Explanation

Question 135 of 200

1

Na základě diskuse o genderu a vedení se ukázalo, že někteří vnímají, že ženy mají tendenci využívat ____________, což je styl, který se zdá být v souladu s vývojem na novém pracovišti.

Select one or more of the following:

 • a) interaktivní vedení

 • b) poziční moc

 • c) velení a kontrolu

 • d) transakční vedení

Explanation

Question 136 of 200

1

V Houseově teorii cesty a cíle by styl vedení leadera, který pro ostatní stanoví náročné cíle, by označen jako____________.

Select one or more of the following:

 • a) autokratický

 • b) zaměřený na úspěch

 • c) transformační

 • d) direktivní

Explanation

Question 137 of 200

1

Někdo, kdo má jasný smysl pro budoucnost a předává informace o krocích potřebných k tomu, aby se k ní dostal, je považován za ____________.

Select one or more of the following:

 • a) leadera zaměřeného na úkoly

 • b) leadera orientovaného na lidi

 • c) transakčního leadera

 • d) leadera – vizionáře

Explanation

Question 138 of 200

1

Manažerská moc = ____________ × ____________ .

Select one or more of the following:

 • (a) moc odměny; moc trestu

 • (b) moc odměny; moc odborníka

 • (c) legitimní moc; poziční moc

 • (d) poziční moc; osobní moc

Explanation

Question 139 of 200

1

Styl vedení vůdce, jehož činy indikují postoj „dělejte, jak chcete a neobtěžujte mě“, by byl označen jako ____________.

Select one or more of the following:

 • a) autokratický

 • b) „country club“

 • c) demokratický

 • d) „laissez-faire“

Explanation

Question 140 of 200

1

Kritická proměnná pro nepředvídané události v situačním modelu vedení Hersey a Blancharda je ____________.

Select one or more of the following:

 • a) zralost následovníka

 • b) LPC

 • c) struktura úkolu

 • d) emoční inteligence

Explanation

Question 141 of 200

1

Mezi osobnostními rysy Big five, pojem ____________ označuje někoho, kdo má tendenci být zodpovědný, spolehlivý a při plnění úkolů pečlivý.

Select one or more of the following:

 • (a) autoritářský

 • (b) příjemný

 • (c) svědomitý

 • (d) citově stabilní

Explanation

Question 142 of 200

1

Osoba s ____________ osobností, která se snaží ovlivnit druhé, aby dosáhla svých osobních cílů, preferuje jednat bez emocí a manipulativně.

Select one or more of the following:

 • (a) extrovertní

 • (b) citově založenou

 • (c) sebeovládající

 • (d) machiavellistickou

Explanation

Question 143 of 200

1

Jak se očekává, že bude jednat osoba s autoritativní osobností?

Select one or more of the following:

 • (a) Se silnou tendencí řídit se příkazy

 • (b) Napadat autoritu ostatních

 • (c) Pokoušet se snížit rozdíly v postavení

 • (d) Vždy flexibilně v osobním chování

Explanation

Question 144 of 200

1

Nová vedoucí týmu, která navrhuje pracovní místa převážně pro osoby ve svém pracovním týmu „protože bych raději pracovala novým způsobem než starým“, se dopouští percepční chyby známé jako ____________.

Select one or more of the following:

 • a) haló efekt

 • b) stereotypizace

 • c) řízení vytváření dojmů

 • d) projektování

Explanation

Question 145 of 200

1

Pokud manažer dovolí, aby jedna charakteristika osoby - řekněme, příjemná osobnost - ovlivnila celkové hodnocení výkonu daného jednotlivce, manažer podléhá percepčnímu zkreslení známému jako ____________.

Select one or more of the following:

 • a) haló efekt

 • b) řízení vytváření dojmů

 • c) stereotypizace

 • d) projektování

Explanation

Question 146 of 200

1

____________ je forma chyby přiřazení, která zahrnuje obviňování prostředí z problémů, které jsme sami způsobili.

Select one or more of the following:

 • a) Zkreslení sloužící sobě (self-serving bias)

 • b) Základní atribuční chyba (fundamental attribution error)

 • c) Projektování

 • d) Sebemonitorování (self-monitoring)

Explanation

Question 147 of 200

1

____________ je forma atribuční chyby, která zahrnuje obviňování druhých z problémů, které sami možná nezpůsobili.

Select one or more of the following:

 • a) Zkreslení sloužící sobě (self-serving bias)

 • b) Základní atribuční chyba (fundamental attribution error)

 • c) Projektování

 • d) Sebemonitorování

Explanation

Question 148 of 200

1

____________ složka postoje je to, co ukazuje na víru člověka v něco, zatímco ____________ složka označuje konkrétní pozitivní nebo negativní pocit o dané věci.

Select one or more of the following:

 • a) kognitivní; afektivní

 • b) emocionální; afektivní

 • c) kognitivní; atribuční

 • d) behaviorální; atribuční

Explanation

Question 149 of 200

1

Termín pro nepříjemné pocity, které se objeví, když se změní něčí chování, a to není v souladu s dříve vyjádřeným postojem, je ____________.

Select one or more of the following:

 • a) odcizení

 • b) kognitivní disonance

 • c) pracovní nespokojenost

 • d) syndrom vyhoření

Explanation

Question 150 of 200

1

Míra pracovní spokojenosti je z výzkumů potvrzena jako silný prediktor ____________.

Select one or more of the following:

 • a) pracovního výkonu

 • b) syndromu vyhoření

 • c) svědomitosti

 • d) absentérství

Explanation

Question 151 of 200

1

____________ představuje spíše intenzivní, ale krátkodobý pocit o osobě nebo situaci, zatímco ____________ popisuje obecnější pozitivní nebo negativní stav mysli.

Select one or more of the following:

 • a) Stresor; nejednoznačnost rolí

 • b) Vnější těžiště kontroly; vnitřní těžiště kontroly

 • c) Zkreslení sloužící sobě; haló efekt

 • d) Emoce; nálada

Explanation

Question 152 of 200

1

Které prohlášení o vztahu spokojenosti a pracovního výkonu je na základě výzkumu nejpřesnější?

Select one or more of the following:

 • (a) Spokojený zaměstnanec bude i produktivní zaměstnanec.

 • (b) Produktivní zaměstnanec bude spokojený zaměstnanec.

 • (c) Produktivní zaměstnanec, dobře odměněný za výkon, bude i spokojený zaměstnanec.

 • (d) Neexistuje žádný vztah mezi spokojeností a produktivitou v práci.

Explanation

Question 153 of 200

1

Maslowův vývojový princip je završen na úrovni potřeby ____________ .

Select one or more of the following:

 • (a) růstu

 • (b) seberealizace

 • (c) dosažení

 • (d) sebeúcty

Explanation

Question 154 of 200

1

Nižší úrovně Maslowovy pyramidy odpovídají potřebám ____________ v teorii ERG.

Select one or more of the following:

 • (a) růstu

 • (b) příslušnosti

 • (c) existence

 • (d) dosažení

Explanation

Question 155 of 200

1

Zaměstnanec s vysokou mírou ____________ moci se podle McClellandovy theorie snaží použít moc pro dobro organizace.

Select one or more of the following:

 • (a) poziční

 • (b) odborné

 • (c) osobní

 • (d) společenské

Explanation

Question 156 of 200

1

Která z následujících možností je správná?

Select one or more of the following:

 • a) McClelland – ERG teorie

 • b) Skinner – teorie zesílení

 • c) Vroom – teorie spravedlnosti (ekvity)

 • d) Locke – teorie očekávání

Explanation

Question 157 of 200

1

Když člen týmu projeví dle Maslowovy pyramidy silné potřeby ega, měl by vedoucí týmu najít způsoby, jak propojit práci této osoby ____________.

Select one or more of the following:

 • a) s odměnou vázanou na výkon týmu

 • b) s individuální chválou a uznáním

 • c) se sociální interakcí s ostatními členy týmu

 • d) se zpochybněním individuálních výkonnostních cílů

Explanation

Question 158 of 200

1

Když má někdo vysoké pozitivní „očekávání“, v motivační teorii očekávání to znamená, že daná osoba ____________.

Select one or more of the following:

 • a) věří, že může dosáhnout očekáváné výkonosti

 • b) si vysoce cení odměn, které jsou nabízeny

 • c) vidí vztah mezi výkonem a odměnou

 • d) věří, že odměny jsou spravedlivé

Explanation

Question 159 of 200

1

Zákon ____________ stanoví, že chování, po kterém následuje pozitivní důsledek, bude pravděpodobně opakováno, zatímco chování, po kterém následuje nežádoucí důsledek, se pravděpodobně opakovat nebude.

Select one or more of the following:

 • a) zesílení

 • b) nepředvídaných událostí

 • c) stanovení cílů

 • d) dopadů

Explanation

Question 160 of 200

1

Předpokladem teorie zesílení je:

Select one or more of the following:

 • a) chování je navázáno na prostředí

 • b) motivace vychází z pozitivního očekávání

 • c) potřeby vyššího řádu stimulují tvrdou práci

 • d) odměny považované za neférové jsou demotivátory

Explanation

Question 161 of 200

1

Tomáš a Markéta jsou vysoce motivovaní zaměstnanci. S vědomím toho mohu očekávat, že budou ____________.

Select one or more of the following:

 • a) tvrdě pracovat

 • b) vysoce výkonní

 • c) vysoce spokojení

 • d) vysoce nespokojení

Explanation

Question 162 of 200

1

____________ se objevuje, když skupina lidí může dosáhnout více než její členové, kdyby pracovali jednotlivě.

Select one or more of the following:

 • (a) Rozdělení rolí

 • (b) Vzájemná shoda

 • (c) Životaschopnost týmu

 • (d) Synergie

Explanation

Question 163 of 200

1

Jednou z doporučených strategií pro jednání se členem skupiny, který se poflakuje je ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) předefinovat úkoly, aby se příspěvky jednotlivců staly viditelnějšími.

 • (b) požádat jiného člena týmu, aby ho povzbuzoval. Tak lze dosáhnout vyššího zapojení následkem peer effektu

 • (c) dát mu extra odměnu s předpokladem, že se bude cítit vinen a zlepší svůj přístup.

 • (d) nechat být. Čas se o něj dříve nebo později postará.

Explanation

Question 164 of 200

1

Základní pravidlo týmové dynamiky by mohlo být stanoveno tímto způsobem: Čím větší ____________ v týmu, tím větší shoda ohledně pravidel.

Select one or more of the following:

 • a) členská rozmanitost

 • b) soudržnost

 • c) jasnost úkolu

 • d) soutěživost mezi členy

Explanation

Question 165 of 200

1

Členové týmu jsou v rámci týmového rozvoje více motivovaní a lépe schopni řešit konflikty během fáze ____________ .

Select one or more of the following:

 • a) formování

 • b) normování

 • c) optimálního výkonu

 • d) ukončení činnosti

Explanation

Question 166 of 200

1

Tým provádějící velmi kreativní a nestrukturované úkoly s největší pravděpodobností uspěje pomocí ____________.

Select one or more of the following:

 • a) decentralizované komunikační sítě

 • b) rozhodnutí podle pravidla většiny

 • c) rozhodnutí podle pravidla menšiny

 • d) spíše úkolových než udržovacích činností

Explanation

Question 167 of 200

1

Jedním ze způsobů, jak může manažer vytvořit pozitivní normy v rámci budování týmu, je __________.

Select one or more of the following:

 • a) jednat jako pozitivní vzor

 • b) zvětšit velikost skupiny

 • c) zavést groupthink (skupinové myšlení)

 • d) izolovat tým na dobu formování týmu

Explanation

Question 168 of 200

1

Nejlepší způsob, jak se pokusit zvýšit soudržnost týmu, je ____________.

Select one or more of the following:

 • a) zahájit soutěž s jinými týmy

 • b) přidat více členů

 • c) snížit izolaci od jiných skupin

 • d) zvýšit rozmanitost členů

Explanation

Question 169 of 200

1

____________ je rozhodnutí, ve kterém se všichni členové na začátku diskuse shodnou na dalším postupu.

Select one or more of the following:

 • a) konsensus

 • b) jednomyslné rozhodnutí

 • c) kompromis

 • d) synergické rozhodnutí

Explanation

Question 170 of 200

1

____________ je rozhodnutí, ve kterém se všichni členové shodnou na dalším postupu a jsou s rozhodnutím spokojení (přesvědčeni například dobrou argumentací)

Select one or more of the following:

 • a) konsensus

 • b) jednomyslné rozhodnutí

 • c) kompromis

 • d) synergické rozhodnutí

Explanation

Question 171 of 200

1

____________ je rozhodnutí, ve kterém se všichni členové shodnou na dalším postupu za účelem dosažení shody, i když nejsou spokojeni se samotným výsledkem.

Select one or more of the following:

 • a) konsensus

 • b) jednomyslné rozhodnutí

 • c) kompromis

 • d) synergické rozhodnutí

Explanation

Question 172 of 200

1

Groupthink (skupinové myšlení) se nejčastěji vyskytuje v týmech, které jsou ____________.

Select one or more of the following:

 • a) velké

 • b) různorodé

 • c) vysoce výkonné

 • d) vysoce soudržné

Explanation

Question 173 of 200

1

Když lidé v konfliktní situaci velmi spolupracují, ale nejsou příliš asertivní, je pravděpodobné, že budou používat který styl řízení konfliktů?

Select one or more of the following:

 • a) vyhýbání se

 • b) autoritativní

 • c) urovnávání neshod

 • d) spolupráce

Explanation

Question 174 of 200

1

Interpersonální styl řízení konfliktů s největším potenciálem pro skutečné řešení konfliktů je ____________.

Select one or more of the following:

 • a) kompromis

 • b) soutěž

 • c) vyhýbání se

 • d) spolupráce

Explanation

Question 175 of 200

1

Kdo je v komunikačním procesu zodpovědný za kódování zprávy?

Select one or more of the following:

 • (a) odesílatel

 • (b) příjemce

 • (c) pozorovatel

 • (d) poradce

Explanation

Question 176 of 200

1

Záležitosti "úcty" a "integrity" jsou při komunikaci spojeny s ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) poznámkami

 • (b) filtrováním

 • (c) důvěryhodností

 • (d) etnocentrismem

Explanation

Question 177 of 200

1

Který z příkladů nejlépe vystihuje vedoucího, který používá spíše popisnou než hodnotící zpětnou vazbu?

Select one or more of the following:

 • (a) Jste flákač.

 • (b) Jste nezodpovědný zaměstnanec, který chodí opakovaně pozdě do práce.

 • (c) Svým přístupem k pracovní době způsobujete týmu problémy.

 • (d) Tento měsíc jste již třikrát přišel pozdě do práce.

Explanation

Question 178 of 200

1

Při interakci s rozzlobeným spolupracovníkem, který si stěžuje na pracovní problém, by se manažer zkušený v aktivním naslouchání pravděpodobně pokusil ____________.

Select one or more of the following:

 • a) navrhnout, aby se konverzace konala později, až se spolupracovník uklidní

 • b) poukázal na to, že konverzace by se měla lépe konat na jiném místě (např. více nebo méně formálním)

 • c) vyjádřit nespokojenost v souladu se stížností spolupracovníka – synergický efekt způsobí deeskalaci napětí

 • d) přeformulovat stížnost spolupracovníka za účelem povzbudit ho, aby řekl více

Explanation

Question 179 of 200

1

Pokud je zamýšlený význam odesílatele a interpretovaný význam příjemce stejný, komunikace je ____________.

Select one or more of the following:

 • a) účinná

 • b) přesvědčivá

 • c) pasivní

 • d) výkonná

Explanation

Question 180 of 200

1

Jak může manažer vybudovat důvěryhodnost/kredibilitu pro přesvědčivou komunikaci?

Select one or more of the following:

 • (a) Zajistí, aby odměny za splnění požadavků byly jasné.

 • (b) Zajistí, aby pokuty za nedodržení požadavků byly jasné.

 • (c) Ujistí se, že každý ví, kdo je šéf.

 • (d) Zajistí navázání dobrých vztahů.

Explanation

Question 181 of 200

1

Jedním z pravidel pro konstruktivní zpětnou vazbu je zajistit, aby byla vždy ____________.

Select one or more of the following:

 • a) spíše obecná než konkrétní

 • b) nepřímá spíše než přímá

 • c) podávána v malých dávkách

 • d) předána v čase vhodném pro odesílatele

Explanation

Question 182 of 200

1

Když pracovník obdrží e-mailem interní sdělení od šéfa s informacemi o změnách ve svém úkolu a skončí zmatený, protože tomu nerozumí, šéf při komunikaci provedl špatnou volbu ____________.

Select one or more of the following:

 • a) slov

 • b) kanálu

 • c) neverbální komunikace

 • d) filtrů

Explanation

Question 183 of 200

1

Nejbezpečnější závěr o soukromí v elektronických komunikacích je, že ____________.

Select one or more of the following:

 • a) je zaručeno zákonem

 • b) může být chráněco systémovým opatřením pro chování zaměstnanců, popřípadě komplexním softwarovým nebo hardwarovým řešením

 • c) neexistuje

 • d) může být zajištěno pokročilým šifrováním

Explanation

Question 184 of 200

1

____________ je v rámci využití kanálů bohatší, než ____________.

Select one or more of the following:

 • a) interní zpráva; záznamník

 • b) dopis; video konference

 • c) okamžitá zpráva; e-mail

 • d) záznamník; telefonní rozhovor

Explanation

Question 185 of 200

1

Manažer, který chápe vliv proxemiky v komunikaci, s největší pravděpodobností ____________.

Select one or more of the following:

 • a) se vyvaruje odesílání smíšených zpráv

 • b) uspořádá pracovní prostory pro podporu interakce

 • c) bude vybíravý/opatrný při volbě slov v psané zprávě (e-mail, sms, apod.)

 • d) bude v přímé komunikaci využívat široké palety gest

Explanation

Question 186 of 200

1

Když osoba říká jednu věc, ale její řeč těla naznačuje něco docela jiného, odesílá ____________.

Select one or more of the following:

 • a) smíšenou zprávu

 • b) šum

 • c) zmatek

 • d) destruktivní zpětnou vazbu

Explanation

Question 187 of 200

1

Pokud návštěvník cizí kultury dělá gesta běžně používaná doma i poté, co se dozví, že jsou pro místní obyvatele urážlivé, lze jej označit jako ____________.

Select one or more of the following:

 • a) pasivního posluchače

 • b) etnocentrika

 • c) spíše efektní než efektivní osobu

 • d) aktivního posluchače

Explanation

Question 188 of 200

1

Které tvrzení je nejvíce shodné s argumenty, že pro organizace je různorodost (diverzita) přínosná?

Select one or more of the following:

 • (a) Mít různorodou pracovní sílu je většinou zárodkem vysokého výkonu.

 • (b) Je jednoduché zvládnout různorodost, protože je v týmu velmi ceněná.

 • (c) Různorodá pracovní síla je dobrá pro kontakt s různorodými zákazníky.

 • (d) Když je pracovní síla různorodá, společnost může vynaložit méně peněz na školení.

Explanation

Question 189 of 200

1

Názor, že starší pracovníci nejsou kreativní a upřednostňují rutinní, méně stresem zatíženou práci, jsou stereotypy, které mohou vytvořit špatné postoje mezi členy různých ____________ subkultur v organizaci.

Select one or more of the following:

 • (a) genderových

 • (b) generačních

 • (c) funkčních

 • (d) etnických

Explanation

Question 190 of 200

1

Který ze tří přístupů leadershipu k rozmanitosti (diverzitě), identifikovaných Thomasem je zaměřen na najímání zaměstnanců z řad etnických a náboženských menšin?

Select one or more of the following:

 • a) rovné pracovní příležitosti

 • b) pozitivní diskriminace

 • c) oceňování rozmanitosti (diverzity)

 • d) management rozmanitosti (diverzity)

Explanation

Question 191 of 200

1

____________ znamená, že organizace plně integruje členy menšinových i majoritních kultur.

Select one or more of the following:

 • (a) Rovná pracovní příležitost

 • (b) Pozitivní diskriminace

 • (c) Symbolické vedení

 • (d) Pluralismus

Explanation

Question 192 of 200

1

Když se členové marketingového oddělení drží při sobě, sdílejí vtipy a dokonce i slangový jazyk, je pravděpodobné, že se vytváří ____________ subkultura.

Select one or more of the following:

 • a) pracovní

 • b) generační

 • c) gendrová

 • d) etnická

Explanation

Question 193 of 200

1

Když někdo zažije kulturní šok na studijní cestě do zahraničí, první etapou bude pravděpodobně úzkost způsobená zmatkem v novém kulturním prostředí. Jaká je další fáze kulturního šoku?

Select one or more of the following:

 • (a) Prožití pocitu sebevědomí z malých vítězství při setkávání s odlišnostmi.

 • (b) Vyvolání přímého podráždění a zlosti ohledně způsobů jednání této nové kultury.

 • (c) Touha se vzdát a okamžitě jet domů.

 • (d) Přijímání reality a užívání si dobrých i špatných aspektů odlišností.

Explanation

Question 194 of 200

1

Co se týká proxemik jako tichého jazyka kultury, o co bychom se měli zajímat?

Select one or more of the following:

 • (a) Jak lidé využívají mluvené slovo ke komunikaci.

 • (b) Jak lidé používají neverbální komunikaci.

 • (c) Jak lidé využívají čas ke komunikaci.

 • (d) Jak lidé využívají prostor ke komunikaci.

Explanation

Question 195 of 200

1

Když se zahraniční návštěvník v Indii zúčastní večeře a kritizuje jako „primitivní“ místní zvyk stravování svými prsty, lze říci, že jedná ____________ způsobem.

Select one or more of the following:

 • a) kulturně inteligentním

 • b) polychronickým

 • c) monochronickým

 • d) etnocentrickým

Explanation

Question 196 of 200

1

V malajské kultuře je běžné, že si lidé cení týmové práce a projevují velkou úctu autoritě. Hofstede by tuto kulturu popsal jako ____________.

Select one or more of the following:

 • a) vyhýbající se nejistotě a feministickou

 • b) univerzalistickou a partikularistickou

 • c) kolektivistická s mocenskými vzdálenostmi

 • d) dlouhodobě orientovanou a maskulinní

Explanation

Question 197 of 200

1

Po které stránce národní kultury dosáhly nejvyššího hodnocení společně Spojené státy a Japonsko v rámci původního Hofstedova průzkumu?

Select one or more of the following:

 • a) mužskost, ženskost

 • b) dlouhodobé, krátkodobé

 • c) individualismus, maskulinita

 • d) vyhýbání se vysoké nejistotě, kolektivismus

Explanation

Question 198 of 200

1

Pokud se někdo dopustí toho, co Hofstede nazývá „ekologickým klamem“, o co se pravděpodobně jedná?

Select one or more of the following:

 • (a) O nezohlednění monochronického chování.

 • (b) O předpoklad, že všichni členové kultury vyhovují obecně rozšířenému stereotypu.

 • (c) Zdůrazňování proxemik v časové orientaci.

 • (d) Zapomínání, že kulturní inteligenci se lze naučit.

Explanation

Question 199 of 200

1

Kromě získávání nových trhů se podniky snaží směřovat do zahraničí, aby získaly ____________.

Select one or more of the following:

 • (a) politické riziko

 • (b) protectionismus (ochranářství)

 • (c) nižší náklady na pracovní sílu

 • (d) doložku nejvyšších výhod

Explanation

Question 200 of 200

1

Když zahraniční investice vytvoří nová pracovní místa, která jsou obsazena místními tuzemskými pracovníky, někteří nazývají výsledek ____________, na rozdíl od kontroverznějšího pojmu outsourcing.

Select one or more of the following:

 • a) globalizace

 • b) insourcing

 • c) joint venture

 • d) licencování

Explanation