Tomáš Tran
Quiz by , created more than 1 year ago

Marketing Quiz on Základy marketingu pro informatiky a statistiky 1. část, created by Tomáš Tran on 08/01/2019.

120
1
0
Tomáš Tran
Created by Tomáš Tran over 5 years ago
Close

Základy marketingu pro informatiky a statistiky 1. část

Question 1 of 40

1

1. Percepční mapa jest:

Select one or more of the following:

 • ​graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii

 • ​graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích.

 • ​má typicky jen jednu osu.

 • se v marketingové praxi nevyužívá

Explanation

Question 2 of 40

1

Extenze značky: (multi)

Select one or more of the following:

 • může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují.

 • ​je rozšíření propagace značky do nových médií.​

 • ​je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment.

 • ​může skončit tzv. rozředěním značky.

Explanation

Question 3 of 40

1

Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)

Select one or more of the following:

 • ​Distribuce

 • ​Targeting

 • ​Produkt

 • ​Prodej

Explanation

Question 4 of 40

1

Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: (multi)

Select one or more of the following:

 • ​Strategii prémiových cen

 • Lokální strategii

 • Strategii rozvoje trhu

 • ​Strategii penetrace trhu

Explanation

Question 5 of 40

1

Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: (multi)

Select one or more of the following:

 • Definování podnikových cílů

 • Definování poslání firmy

 • Kontrola

 • Plánování

Explanation

Question 6 of 40

1

U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost:

Select one or more of the following:

 • Televizor

 • Sůl

 • osobní počítač

 • oblek

Explanation

Question 7 of 40

1

Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny

Select one of the following:

 • zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník

 • ​jednoduchost stanovení ceny

 • těsná vazba na náklady firmy

 • ​těsná vazba na ceny konkurence

Explanation

Question 8 of 40

1

Mezi základní techniky dotazování patří:

Select one of the following:

 • projektivní techniky a focus group

 • ​dotazování primární a sekundární

 • dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované

 • experiment, pozorování a skupinový rozhovor

Explanation

Question 9 of 40

1

Výzkum prováděný ad hoc:

Select one of the following:

 • ​je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň.

 • je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel.

 • je výzkum prováděný pro jediného zadavatele.

 • je výzkum prováděný s periodickým opakováním.

Explanation

Question 10 of 40

1

Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí (multi)

Select one or more of the following:

 • ​životní styl

 • ​osobnost - ​náboženství

 • ​náboženství

 • ​příjem

Explanation

Question 11 of 40

1

Segmentace trhu (multi)

Select one or more of the following:

 • ​spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.

 • ​rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků.

 • ​spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.

Explanation

Question 12 of 40

1

Segment trhu by měl splňovat určité požadavky: (multi)

Select one or more of the following:

 • měl by být dostupný.

 • měl by být dostatečně rozptýlený.

 • ​měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní.

 • ​měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.

Explanation

Question 13 of 40

1

Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na:

Select one of the following:

 • domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce.

 • ​skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup.

 • ​zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje.

 • zahraniční trh, a to výhradně.

Explanation

Question 14 of 40

1

Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: (multi)

Select one or more of the following:

 • ​snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků

 • neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků

 • přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem

 • využití většího množství distribučních mezičlánků

Explanation

Question 15 of 40

1

Jeden z následujících výroků není správný. Který?

Select one of the following:

 • když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu

 • ​poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská

 • ​životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit

 • ​během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty

Explanation

Question 16 of 40

1

Osy bostonské matice znázorňují:

Select one or more of the following:

 • ​Horizontální osa - relativní tržní podíl

 • Vertikální osa – cena

 • Horizontální osa – poptávka

 • Vertikální osa - tempo růstu trhu

Explanation

Question 17 of 40

1

Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu

Select one of the following:

 • ​slabá konkurence

 • ​zrychlující se tempo růstu prodejů

 • odchod konkurence z trhu

 • velké objemy prodeje

Explanation

Question 18 of 40

1

Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních
kritérií.

Select one of the following:

 • objem prodejů a relativní tržní podíl

 • ​relativní tržní podíl a cenová úroveň

 • ​relativní tržní podíl a tempo růstu trhu

 • ​objem prodejů a tempo růstu trhu

Explanation

Question 19 of 40

1

Marketingové mikroprostředí je:

Select one of the following:

 • faktor, který firma může přímo ovlivňovat.

 • ​faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat.

 • možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.

Explanation

Question 20 of 40

1

Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: (multi)

Select one or more of the following:

 • ​Kultura se přenáší z generace na generaci.

 • ​Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti.

 • Kultura je naučená.

 • Kultura je vrozená.

Explanation

Question 21 of 40

1

Tzv. výrobní koncepce (multi)

Select one or more of the following:

 • ​je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů.

 • ​je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou.

 • ​je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou.

 • ​je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.

Explanation

Question 22 of 40

1

Tzv. marketingová koncepce se:

Select one of the following:

 • zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování.

 • zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb.

 • zaměřuje primárně na konkurenci.

 • ​zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.

Explanation

Question 23 of 40

1

Tzv. tržní matice zahrnuje

Select one or more of the following:

 • marketingové cíle

 • zákazníky

 • BCG matici

 • SWOT analýzu

Explanation

Question 24 of 40

1

Panelový efekt označuje

Select one or more of the following:

 • fixní skupinu respondentů, jejíž účastníci jsou pravidelně obměňováni

 • fixní skupinu expertů na zkoumané téma

 • jev, kdy se členové panelu stávají „profesionálními“ respondenty

 • negativní jev, který se řeší obměnou části respondentů v panelu

Explanation

Question 25 of 40

1

Pro BCG matici platí:

Select one or more of the following:

 • Dojné krávy mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl

 • Dojné krávy mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl

 • Dojné krávy mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl

 • Dojné krávy mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl

Explanation

Question 26 of 40

1

Reklamu je možné popsat následujícími charakteristikami (multi)

Select one or more of the following:

 • dokáže efektivně budovat značky

 • její význam je největší na trzích B2C

 • je interaktivní

 • dokáže zasáhnout masy spotřebitelů

Explanation

Question 27 of 40

1

Direct mail je (multi)

Select one or more of the following:

 • nástroj podpory prodeje

 • nástroj direct marketingu

 • vhodný pro individuální komunikaci

 • žádná z možností

Explanation

Question 28 of 40

1

Kritické faktory úspěchu (multi)

Select one or more of the following:

 • ​jsou silné a slabé stránky firmy, které mají největší vliv na její úspěch

 • jsou příležitosti, kterým je firma na daném trhu vystavena

 • měří se ve srovnání s konkurencí

 • jsou příležitosti a hrozby, kterým je firma na daném trhu vystavena

Explanation

Question 29 of 40

1

Segmentace trhu

Select one or more of the following:

 • rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků

 • řeší výběr distribučních strategií

 • spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu

 • žádná z předchozích

Explanation

Question 30 of 40

1

Jeden z následujících výroků není správný. Který?

Select one or more of the following:

 • životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit

 • ​poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská

 • když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu

 • ​během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty

Explanation

Question 31 of 40

1

Jeden z následujících výroků není správný. Který?

Select one or more of the following:

 • znamená, že firma rozděluje trh na malé segmenty a těm přizpůsobuje nabídku

 • znamená, že firma oslovuje trh několika odlišnými nabídkami.

 • odpovídá pojmu cílený marketing.

 • znamená, že firma oslovuje celý trh jednou nabídkou.

Explanation

Question 32 of 40

1

Osobní prodej je

Select one or more of the following:

 • jednou ze základních disciplín komunikačního mixu

 • typickou součástí public relations

 • typickou součástí reklamy

 • ​typickou součástí direct marketingu

Explanation

Question 33 of 40

1

Typickými nástroji direct marketingu jsou (multi)

Select one or more of the following:

 • POP komunikace

 • tisková zpráva

 • ​mobilní marketing

 • ​telemarketing

 • e-mail

 • ​zásilkový prodej

 • katalog

 • eventy

Explanation

Question 34 of 40

1

POP komunikace (multi)

Select one or more of the following:

 • ​je jedním z klíčových nástrojů podpory prodeje

 • může zahrnovat např. direct mailing a emailing

 • může zahrnovat např. vývěsky a plakáty v prodejně

 • ​je označení pro reklamní předměty

Explanation

Question 35 of 40

1

Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi „silné a slabé stránky“?

Select one or more of the following:

 • ústup konkurence z trhu

 • špatná image značky podniku

 • růst poptávky na konkurenčních produktech

 • pokles poptávky v důsledku recese

Explanation

Question 36 of 40

1

Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: (multi)

Select one or more of the following:

 • firma X chce dosáhnout 15% podílu na trhu

 • povědomí o značce firmy X je na daném trhu vysoké

 • firma X má dominantní postavení na trhu

 • legislativa se na daném trhu zpřísňuje

 • konkurenční aktivita na daném trhu roste

 • technologie výrazně změnila podnikání na daném trhu

 • poptávka se na daném trhu mění

 • firma X chce investovat do reklamy více než konkurence

Explanation

Question 37 of 40

1

Pro firmu vyrábějící hodinky mohou být „hrozbou“ ve SWOT analýze následující položky (multi)

Select one or more of the following:

 • relativně nízký rozpočet, který má firma na reklamu a propagaci

 • ​rostoucí konkurence na trhu

 • ​nízká ziskovost u většiny produktů firmy

 • pokles poptávky po luxusních hodinkách v důsledku ekonomické recese

Explanation

Question 38 of 40

1

Označte, která z následujících možností představuje klíčovou výhodu nákladově orientované ceny

Select one or more of the following:

 • je v těsné vazbě na ceny konkurence

 • maximalizuje zisk

 • zachycuje i neracionální momenty vnímání ceny

 • stanovení ceny je v tomto případě jednoduché

Explanation

Question 39 of 40

1

Tržní zacílení (multi)

Select one or more of the following:

 • ​je fází segmentace trhu

 • je fází cíleného marketingu

 • ​se týká volby cílových segmentů

 • je totéž co targeting

 • spočívá ve volbě účastníků focus group

 • je totéž jako positioning.

 • je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing.

 • je jednou z metod kvalitativního výzkumu

 • je jednou z metod kvantitativního výzkumu

Explanation

Question 40 of 40

1

Marketingový plán obvykle zahrnuje (multi)

Select one or more of the following:

 • Tzv. Executive Summary

 • Marketingové cíle

 • Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu

 • Situační analýzu

 • Marketingovou strategii

 • Časový plán a rozpočet

 • Marketingový mix

Explanation