Miroslav Heršálek
Quiz by , created more than 1 year ago

Business/Economics Quiz on Právo SEVERA v.1, created by Miroslav Heršálek on 18/01/2018.

290
0
0
Miroslav Heršálek
Created by Miroslav Heršálek over 6 years ago
Close

Právo SEVERA v.1

Question 1 of 35

1

1. 1. 2014 byl novým občanským zákoníkem nahrazen také zákoník práce.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 2 of 35

1

Akcie je cenný papír.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 3 of 35

1

Akcie na jméno: práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat v zásadě osoba zapsaná v seznamu akcionářů.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 4 of 35

1

Akcie na majitele: práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat v zásadě osoba, která ji předloží.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 5 of 35

1

Byl-li 1. 1. 2014 vlastník pozemku a stavby stejná osoba, potom se stavba stala součástí pozemku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 6 of 35

1

Civilní vykonávací řízení je řízení směřující k rozhodnutí, kterým soud zjišťuje právo nebo právo vytváří.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 7 of 35

1

Člen statutárního orgánu zastupuje právnickou osobu v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho funkci.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 8 of 35

1

Člověk je svéprávný od narození.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 9 of 35

1

Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 10 of 35

1

Člověk má právní osobnost od zletilosti až do smrti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 11 of 35

1

Čtrnáctiletý Pepa může platně uzavřít písemnou kupní smlouvu ohledně knihy za 200Kč.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 12 of 35

1

Dálkový ovladač je součástí dataprojektoru.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 13 of 35

1

Dáme-li do vozíku v hypermarketu z regálu mouku, mohu ji do zaplacení vrátit na původní místo.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 14 of 35

1

Deliktní způsobilost je způsobilost nést následky za své protiprávní jednání.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 15 of 35

1

Dluh je právo věřitele na plnění od dlužníka.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 16 of 35

1

Do SJM nepatří ze zákona majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 17 of 35

1

Dohoda o pracovní činnosti: maximální rozsah 150 hodin v kalendářním roce.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 18 of 35

1

Dohodu o pracovní činnosti lze ze zákona zrušit jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 19 of 35

1

Evropská rada je orgánem EU.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 20 of 35

1

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 21 of 35

1

Fundaci vytváří jako PO společenství osob.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 22 of 35

1

I jiná než písemná dohoda o pracovní činnosti je platná.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 23 of 35

1

I když to není ujednáno, lze obchodní podmínky měnit jednostranně.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 24 of 35

1

Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, jsou součástí pozemku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 25 of 35

1

Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 26 of 35

1

Jednotka (bytová) je věc nemovitá.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 27 of 35

1

Je-li právní norma dispositivní, mohou se osoby od ní odchýlit či vyloučit její působnost ani ujednání.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 28 of 35

1

Je-li právní norma dispositivní, nemohou se osoby od ní odchýlit či vyloučit její působnost ani ujednání

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 29 of 35

1

Je-li právní norma kogentní, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od této normy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 30 of 35

1

Je-li právní norma kogentní, nemohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od této normy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 31 of 35

1

Je-li ve firmě jméno komanditisty, ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 32 of 35

1

Je náhradní kolo dle občanského zákoníku součástí automobilu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 33 of 35

1

Jmenovitá hodnota akcie je peněžitá částka vydaná na listině akcií nebo u zaknihované akcie v evidenci emisí, kdy součet jmenovitých hodnot akcií musí odpovídat výši základního kapitálu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 34 of 35

1

K civilnímu řízení, není-li stanoveno jinak, je příslušný soud, v jehož obvodu má žalobce, jako fyzická osoba své bydliště.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 35 of 35

1

K movitostem zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation