TONY MOYA VIDAL
Quiz by , created more than 1 year ago

of MOSCO Quiz on TEMA B.4. ELS DRETS HUMANS I ELS DRETS CONSTITUCIONALS, created by TONY MOYA VIDAL on 21/09/2017.

110
0
0
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL over 6 years ago
Close

TEMA B.4. ELS DRETS HUMANS I ELS DRETS CONSTITUCIONALS

Question 1 of 75

1

QUIN TÍTOL DEDICA LA CONSTITUCIÓ ALS DRETS I DEURES FONAMENTALS ?

Select one of the following:

 • AL TÍTOL III

 • AL TÍTOL I

 • AL TÍTOL II

 • AL TÍTOL PRELIMINAR

Explanation

Question 2 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS ( 1948, 1984, 1878, 1945 )

Explanation

Question 3 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS I DE LLIBERTATS FONAMENTALS DE ( 1948, 1946, 1950, 1971 )

Explanation

Question 4 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

PACTE INTERNACIONAL DE DRETS CIVILS I POLÍTICS DE ( 1950, 1966, 1948, 1978 )

Explanation

Question 5 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

PACTE INTERNACIONAL DE DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I CULTURALS DEL ( 1966, 1958, 1946, 1950 )

Explanation

Question 6 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

LA CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA DE ( 1992, 1958, 1999, 2000 )

Explanation

Question 7 of 75

1

A L'ARTICLE 10.2 DE LA CE, S'ESTABLEIX QUE LES NORMES RELATIVES ALS DRETS FONAMENTALS I A LES LLIBERTATS QUE LA CE RECONEIX S'HAN D'INTERPRETAR DE CONFORMITAT AMB LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS I ELS TRACTATS INTERNACIONALS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 8 of 75

1

ELS DRETS FONAMENTALS EN SENTIT ESTRICTE SÓN AQUELLS PREVISTOS A...

Select one of the following:

 • LA SECCIÓ II DEL CAPÍTOL II D'AQUELL TÍTOL I

 • LA SECCIÓ I DEL CAPÍTOL II D'AQUELL TÍTOL I

 • LA SECCIÓ I DEL CAPÍTOL II D'AQUELL TÍTOL II

 • LA SECCIÓ I DEL CAPÍTOL I D'AQUELL TÍTOL I

Explanation

Question 9 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

ELS DRETS FONAMENTALS I LES LLIBERTATS PÚBLIQUES ESTAN PREVISTOS ALS ARTICLES ( 14 AL 29, 18 AL 29, 15 AL 24, 15 AL 29 ) DE LA CE.

Explanation

Question 10 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A LA VID AI A LA INTEGRITAT FÍSICA I MORAL ( (ARTICLE 14), (ARTICLE 15), (ARTICLE 12) )

Explanation

Question 11 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A LA LLIBERTAT D'INFORMACIÓ I A LA LLIBERTAT DE CÀTEDRA, EL DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ ( (ARTICLE. 20), (ARTICLE. 22), (ARTICLE. 21) )

Explanation

Question 12 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

EL DRET D'ASSOCIACIÓ ( (ART.20), (ART.21), (ART.22) )

Explanation

Question 13 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

EL DRET A SUFRAGI ACTIU (DRET A VOTAR) I PASSIU ( DRET A SER ELEGIT) O DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA I EL DRET DE PETICIÓ ALS PODERS PÚBLICS ( ( ART.29.), ( ART.22.), ( ART.20.) )

Explanation

Question 14 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A LA LLIBERTAT IDEOLÒGICA I RELIGIOSA ( (ART.14.), (ART.16.), (ART.18.) )

Explanation

Question 15 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A LA LLIBERTAT ( (ART.14.), (ART.16.), (ART.17.) )

Explanation

Question 16 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

EL DRET A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, EL DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI I EL DRET AL SECRET DE LES COMUNICACIONS ( ( ART.18.), ( ART.19.), ( ART.14.) )

Explanation

Question 17 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

EL DRET A LA LLIBERTAT DE RESIDÈNCIA I DE CIRCULACIÓ ( (ART.17.), (ART.19.), (ART.20.) )

Explanation

Question 18 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

EL DRET A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ ( ( ART.20.), (ART.19.), (ART.21.) )

Explanation

Question 19 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A L'EDUCACIÓ ( (ART.27), (ART.22.), (ART.28.) )

Explanation

Question 20 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET AL TREBALL ( (ART.33), (ART.35.), (ART.19.) )

Explanation

Question 21 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A LA VAGA I EL DRET DE SINDICACIÓ ( (ART.28), (ART.29.), (ART.38.) )

Explanation

Question 22 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

EL DRET A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA ( (ART.37), (ART.35), (ART.38) )

Explanation

Question 23 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

DRET A LA PROPIETAT ( (ART.32), (ART.33), (ART.37) )

Explanation

Question 24 of 75

1

QUIN ÒRGAN HA ESTAT EL QUE HA ESTABLERT ELS CRITERIS PRINCIPALS EN RELACIÓ A LA TITULARITAT DELS DRETS ?

Select one of the following:

 • LA CONSTITUCIÓ

 • LES CORTS GENERALS

 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • EL TRIBUNAL EUROPEU

Explanation

Question 25 of 75

1

L'ARTICLE 6 DE LA LLEI ORGÀNICA 4/2000, D'11 DE GENER, DE DRETS I LLIBERTATS PÚBLIQUES, SEGONS LA MODIFICACIÓ INTRODUÏDA PER LA LLEI ORGÀNICA 2/2009, D'11 DE DESEMBRE, ELS ESTRANGERS RESIDENTS TENEN DRET AL SUFRAGI A LES ELECCIONS MUNICIPALS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 26 of 75

1

NINGÚ NO POT SER PRIVAT DEL SEU DRET A LA LLIBERTAT SI NO ÉS PER CAUSES LEGALMENT PREVISTES I DE MANERA PROPORCIONAL ART 17 DE LA CE

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 27 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

LES CAUSES DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT HAN D'ESTAR PREVISTES EN UNA ( LLEI DE BASES, LLEI ORDINÀRIA, LLEI ORGÀNICA ) QUE NOMÉS POT PREVEURE LA PRIVACIÓ SI RESULTA PROPORCIONAL AMB LA FINALITAT QUE ES PRETÉN ACONSEGUIR.

Explanation

Question 28 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

LA DETENCIÓ NO POT DURAR MÉS QUE EL TEMPS ESTRICTAMENT NECESSARI PER FER LES INDAGACIONS PER ACLARIR ELS FETS I , EN CAP CAS, COM A MÀXIM ( 24 HORES, 72 HORES, 48 HORES ). EN AQUEST TERMINI LA PERSONA HA DE SER POSADA EN LLIBERTAT O A DISPOSICIÓ DE L'AUTORITAT JUDICIAL.

Explanation

Question 29 of 75

1

PROCEDIMENT D'HABEAS CORPUS

Select one of the following:

 • ÉS UN PROCEDIMENT QUE PERMET POSAR IMMEDIATAMENT A DISPOSICIÓ JUDICIAL QUALSEVOL PERSONA DETINGUDA IL·LEGALMENT.

 • QUE LA DETENCIÓ D'NA PERSONA NO POT DURAR MÉS DE 72 HORES EN CAP CAS.

 • ÉS UN PROCEDIMENT SENZILL I ÀGIL QUE TÉ PER FINALITAT QUE EL JUTGE ES PRONUNCIÏ SOBRE SI HI HA O NO UNA SITUACIÓ DE DETENCIÓ IL·LEGAL.

 • LA A I LA C SÓN CERTES

Explanation

Question 30 of 75

1

SEGONS L'ARTICLE 18.2 DE LA CE QUAN ÉS POT VIOLAR EL DOMICILI

Select one or more of the following:

 • EN SUPÒSITS DE DELICTE FLAGRANT

 • QUAN HI HA EVIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DEL DELICTE, ENTESA L'EVIDÈNCIA COM A PERCEPCIÓ DIRECTA, I HA DE SER URGENT LA INTERVENCIÓ POLICIAL

 • QUAN HI HA MOSTRES D'UNA PRESUMPCIÓ DEL DELICTE

 • SI HI HA UNA AUTORITZACIÓ JUDICIAL.

Explanation

Question 31 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

LES PROVES QUE S'OBTINGUIN EN UN ESCORCOLLAMENT VULNERANT EL DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI SÓN ( INVÀLIDES I NO, VÀLIDES I ) PODEN SER UTILITZADES EN EL PROCÉS.

Explanation

Question 32 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

ELS DRETS I LLIBERTATS RECONEGUTS EN EL CAPITOL ( SEGON, PRIMER ) DEL ( TÍTOL II, TÍTOL I ) VINCULEN TOTS ELS PODERS PÚBLICS ( (ART.53 ), (ART.53.1) )

Explanation

Question 33 of 75

1

ELS DRETS RECONEGUTS A LA SECCIÓ PRIMERA DEL CAPÍTOL II (ARTICLES 15 A 29) NOMÉS PODEN SER REGULATS AMB

Select one of the following:

 • UNA LLEI ORDINÀRIA

 • UNA LLEI ORGÀNICA

 • UNA LLEI DE BASES

 • UN DECRET LLEI

Explanation

Question 34 of 75

1

ELS DRETS RECONEGUTS ALS ARTICLES (15 A 29) NOMÉS PODEN SER REFORMATS SEGUINT EL PROCEDIMENT DE L'ARTICLE 168 DEL TEXT CONSTITUCIONAL. AQUEST PROCEDIMENT EXIGEIX L'ACORD DE

Select one of the following:

 • 3/5 PARTS DEL CONGRÉS, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .

 • MAJORIA ABSOLUTA EN AMBDUES CAMBRES, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .

 • MAJORIA SIMPLE EN CADASCUNA DE LES CAMBRES, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .

 • 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES, LA SEVA DISSOLUCIÓ, LA CONVOCATORIA DE NOVES ELECCIONS, LA RATIFICACIÓ DE LES NOVES CAMBRES DE LA DECISIÓ DE REFORMA, L'APROVACIÓ PER 2/3 DE CADASCUNA DE LES CAMBRES I EL SOTMETIMENT A REFERÈNDUM .

Explanation

Question 35 of 75

1

QUE SÓN LES GARANTIES INSTITUCIONALS ?

Select one of the following:

 • SÓN LES GARANTIES DE QUE TOTHOM TÉ DRET A UN JUDICI JUST

 • SÓN LES GARANTIES ELS DRETS DE INVIOLABILITAT DEL DOMICILI

 • SÓN LES GARANTIES QUE TENEN PER FINALITAT LA DEFENSA DELS DRETS RECONEGUTS A LA CE.

 • SÓN LES GARANTIES QUE TENEN COMA FINALITAT LA TUTELA DELS DRETS DAVANT DE QUALSEVOL VULNERACIÓ PER ELS PODERS PÚBLICS

Explanation

Question 36 of 75

1

EL DEFENSOR DEL POBLE

Select one of the following:

 • ART 54

 • ART 55

 • ART 53

 • ART 52

Explanation

Question 37 of 75

1

EL DEFENSOR DEL POBLE: ALT COMISSIONAT DE LES CORTS GENERALS, QUI EL DESIGNA ?

Select one of the following:

 • DESIGNAT PER EL GOVERN A PROPOSTA DE LES CORTS GENERALS, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.

 • EL REI A PROPOSTA DE LES CORTS GENERALS, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.

 • EL CONGRÉS A PROPOSTA DEL GOVERN, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.

 • DESIGNAT PER LES CORTS GENERALS, DESIGNAT PER AQUESTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS COMPRESOS EN EL TÍTOL I.

Explanation

Question 38 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL POBLE ES TROBA REGULADA A LA LLEI ( ORGÀNICA, ORDINÀRIA ) ( 6/1981, DE 12 D'ABRIL., 3/1981, DE 6 D'ABRIL. )

Explanation

Question 39 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

EL DEFENSOR DEL POBLE ÉS ESCOLLIT, PER UN PERÍODE DE ( 4 ANYS PER LES CORTS GENERALS, 5 ANYS PER LES CORTS GENERALS, 4 ANYS PER EL CONGRÉS, 5 ANYS PER EL CONGRÉS ), PER LA MAJORIA DE ( 3/5 PARTS A LES CORTS GENERALS, MAJORIA SIMPLE AL CONGRÉS, MAJORIA ABSOLUTA AL CONGRÉS, 3/5 PARTS AL CONGRÉS ), I S'HA DE RATIFICAR PER AQUESTA MATEIXA MAJORIA AL SENAT.

Explanation

Question 40 of 75

1

FUNCIONS DEL DEFENSOR DEL POBLE :

Select one or more of the following:

 • INTERPOSAR RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT DAVANT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • INTERPOSAR RECURSOS D'EMPARA DAVANT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • DONAR COMPTE AL MINISTERI FISCAL DE LES CONDUCTES QUE PODEN SER CONSTITUTIVES D'UN DELICTE

 • ELEVAR UN INFORME ANUAL DE LA SEVA GESTIÓ A LES CORTS GENERALS

Explanation

Question 41 of 75

1

DIVISIÓ DE LES GARANTIES JURISDICCIONALS .

Select one of the following:

 • RECURS D'EMPARA ORDINARI I RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL .

 • RECURS D'EMPARA ORDINARI, RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL I RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT

 • RECURS D'EMPARA ORDINARI, RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL I RECURS DAVANT EL TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS

 • RECURS D'EMPARA ORDINARI, RECURS D'EMPARA CONSTITUCIONAL ,RECURS DAVANT EL TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS I RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT

Explanation

Question 42 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

QUALSEVOL CIUTADÀ POT DEMANAR LA TUTELA DE LES LLIBERTATS I ELS DRETS RECONEGUTS A ( L'ART. 14, L'ART. 14.1, L'ART. 14.2 ) I A LA SECCIÓ PRIMERA DEL ( CAPÍTOL 1, CAPÍTOL 2.1, CAPÍTOL 2 ) DEL TÍTOL ( PRIMER, SEGÓN, TERCER )

Explanation

Question 43 of 75

1

LA GARANTIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (ARTICLES 114 A 122 DE LA LLEI DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 44 of 75

1

GARANTIA JURISDICCIONAL CIVIL (ARTICLES 249 I 250 DE LA LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 45 of 75

1

EN EL CAS EN QUE L'AUTORITAT ADMINISTRATIVA PROHIBEIXI O PROPOSI LA MODIFICACIÓ D'UNA REUNIÓ ELS PROMOTORS DE LA REUNIÓ PODEN INTERPOSAR UN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU EN EL TERMINI DE

Select one of the following:

 • 48H , DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 4 DIES

 • 24H , DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 4 DIES

 • 48H ,DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 2 DIES

 • 24H , DES DE LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I EL JUTGE HA DE DECIDIR EN 2 DIES

Explanation

Question 46 of 75

1

ÉS PREVEU QUE ELS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS S'AL·LEGUI LA VULNERACIÓ DE DRETS HAN DE TENIR TRAMITACIÓ PREFERENT I S'ALLARGUEN ELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 47 of 75

1

EN LES DEMANDES EN LES QUALS S'AL·LEGUI LA VULNERACIÓ DELS DRETS I LLIBERTAT SINDICAL. LA TRAMITACIÓ HA DE TENIR

Select one of the following:

 • CARÀCTER URGENT

 • CARÀCTER URGENT I PREFERENT

 • CARÀCTER PREFERENT

 • ÉS SEGUIRIA EL PROCÉS COM UNA ORDRE JURISDICCIONAL CORRENT

Explanation

Question 48 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

L'ARTICLE ( 52.2, 53.2, 54.2 ) DE LA CE PREVEU UN RECURS D'EMPARA DAVANT ( DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DEL TRIBUNAL SUPREM, DEL DEFENSOR DEL POBLE, DEL PARLAMENT ) PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS CONSTITUCIONALS QUE PODEN SER OBJECTE DE RECURS D'EMPARA ORDINARI, MÉS L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA, PREVISTA A ( L'ARTICLE 30.1, L'ARTICLE 30, L'ARTICLE 30.2, L'ARTICLE 30.3 )

Explanation

Question 49 of 75

1

L'OBJECTE DE L'EMPARA CONSTITUCIONAL ÉS LA TUTELA DELS DRETS DAVANT DE QUALSEVOL VULNERACIÓ REALITZADA PELS PODERS PÚBLICS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 50 of 75

1

QUAN S'HAN VIOLAT ELS DRETS PER ALGUN ÒRGAN DEL PODER LEGISLATIU ÉS POT ACUDIR DE FORMA DIRECTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 51 of 75

1

QUI ESTÀ LEGITIMAT PER INTERPOSAR UN RECURS D'EMPARA

Select one or more of the following:

 • EL DEFENSOR DEL POBLE

 • 50 DIPUTATS I 50 SENADORS

 • LES PERSONES NATURALS

 • LES PERSONES JURÍDIQUES

 • EL MINISTERI FISCAL

Explanation

Question 52 of 75

1

L'INTERÈS LEGÍTIM S'IDENTIFICA AMB L'OBTENCIÓ D'UN BENEFICI O DESAPARICIÓ D'UN PERJUDICI EN EL CAS QUE EL RECURS PROSPERI.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 53 of 75

1

EN LES VIOLACIONS ORIGINADES PER ÒRGANS LEGISLATIUS COM ARA LES CORTS GENERALS O LES ASSEMBLEES LEGISLATIVES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES EL RECURS D'EMPARA HA D'INTERPOSAR-SE

Select one of the following:

 • 2 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA I S'HA D'ESGOTAR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • 2 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA I S'HA D'ACUDIR A LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • 3 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA I NO S'HA D'ACUDIR A LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • 3 MESOS DES QUE LA DECISIÓ DELS ÒRGANS LEGISLATIUS ÉS FERMA S'HA D'ESGOTAR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

Explanation

Question 54 of 75

1

EN LES VIOLACIONS ORIGINADES PER ÒRGANS EXECUTIUS QUE SÓN LES DISPOSICIONS, ELS ACTES JURÍDICS O LA SIMPLE VIA DEL FET DEL GOVERN O DELS ÒRGANS EXECUTIUS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. EL RECURS D'EMPARA HA D'INTERPOSAR-SE

Select one of the following:

 • EN EL TERMINI DELS 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • EN EL TERMINI DELS 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • EN EL TERMINI DELS 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • EN EL TERMINI DELS 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN UN PROCÉS JUDICIAL PREVI. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

Explanation

Question 55 of 75

1

EN LES VIOLACIONS ORIGINADES PER ÒRGANS JUDICIALS QUE SÓN ACTES O OMISSIONS D'UN ÒRGAN JUDICIAL, LA VIOLACIÓ HA DE SER IMPUTABLE DE MANERA IMMEDIATA I DIRECTA A UN ACCIÓ O OMISSIÓ DE L'ÒRGAN JUDICIAL; S'HA D'HAVER INVOCAT EN EL PROCÉS EL DRET QUE ES CONSIDERA VULNERAT. EL RECURS D'EMPARA HA D'INTERPOSAR-SE

Select one of the following:

 • EN EL TERMINI DE 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • EN EL TERMINI DE 30 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • EN EL TERMINI DE 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

 • EN EL TERMINI DE 20 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN EL PROCÉS JUDICIAL. NO ÉS NECESSARI EXHAURIR LA VIA JUDICIAL PRÈVIA.

Explanation

Question 56 of 75

1

EN EL CAS QUE S'ADMETI EL RECURS D'EMPARA LA COMPETÈNCIA PER CONÈIXER-LO CORRESPON...

Select one of the following:

 • AL TRIBUNAL SUPREM

 • AL TSJC

 • A LES SALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA

Explanation

Question 57 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

EL ( TÍTOL II, TÍTOL I, TÍTOL III ) DEL CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS ( (ART 15 A 51), (ART 19 A 51) ) PREVEU EL PROCEDIMENT PER ACUDIR AL ( TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MINISTERI FISCAL ) EN DEFENSA DELS DRETS RECONEGUTS AL CONVENI.

Explanation

Question 58 of 75

1

UN COP EXHAURIDES LES VIES INTERNES DE PROTECCIÓ DE DRETS, ÉS POSSIBLE ACUDIR AL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS, SEMPRE QUE EL DRET QUE ES CONSIDERI VULNERAT SIGUI DELS DRETS RECONEGUTS EN EL CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS. HI HA UN TERMINI DE 3 MESOS DES DE LA DATA DE LA DECISIÓ JUDICIAL INTERNA FERMA

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 59 of 75

1

LA SENTÈNCIA DE LA SALA DEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS ES POT RECÓRRER EN SUPÒSITS EXCEPCIONALS DAVANT LA GRAN SALA EN EL TERMINI DE 3 MESOS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 60 of 75

1

QUIN ARTICLE DE LA CE ESTABLEIX LA POSSIBILITAT QUE, EN DETERMINATS SUPÒSITS, ES DECLARIN ELS ESTATS D'ALARMA, EXCEPCIÓ I SETGE?

Select one of the following:

 • ARTICLE 115

 • ARTICLE 116

 • ARTICLE 121

 • ARTICLE 133

Explanation

Question 61 of 75

1

LA LLEI QUE REGULA ELS ESTATS D'ALARMA, EXCEPCIÓ I SETGE ÉS LA

Select one of the following:

 • LLEI ORGÀNICA 4/1985, D'1 DE JUNY

 • LLEI ORGÀNICA 4/1981, D'1 DE JULIOL

 • LLEI ORGÀNICA 4/1981, D'1 DE JUNY

 • LLEI ORGÀNICA 4/1985, D'1 DE JULIOL

Explanation

Question 62 of 75

1

Select from the dropdown lists to complete the text.

DURANT L'ESTAT D'ALARMA ( --, NO ) ES POT SUSPENDRE L'EXERCICI DELS DRETS, NOMÉS ES PRODUEIXEN DETERMINADES RESTRICCIONS EN EL SEU EXERCICI. EN CANVI , L'ARTICLE ( 55 DE LA CE, 55.1 DE LA CE, 55.2 DE LA CE ) PREVEU LA SUSPENSIÓ DE L'EXERCICI DE DETERMINATS DRETS CONSTITUCIONALS QUAN ES DECLARI L'ESTAT DE SETGE I D'EXCEPCIÓ

Explanation

Question 63 of 75

1

QUI DECLARA L'ESTAT D'EXCEPCIÓ ?

Select one of the following:

 • EL CONGRÉS

 • LES CORTS GENERALS

 • EL TRIBUNAL SUPREM

 • EL GOVERN

Explanation

Question 64 of 75

1

EL GOVERN QUAN DECLARA UN ESTAT D'EXCEPCIÓ NECESSITA

Select one of the following:

 • UN DECRET ACORDAT PER EL CONSELL DE MINISTRES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM

 • UN DECRET ACORDAT PER EL CONSELL DE MINISTRES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

 • UN DECRET ACORDAT PER EL CONSELL DE MINISTRES, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • UN DECRET ACORDAT PER EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Explanation

Question 65 of 75

1

QUINA DURACIÓ TÉ EL ESTAT D'EXCEPCIÓ ?

Select one of the following:

 • UN TERMINI MÀXIM DE 20 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI IGUAL, AMB ELS MATEIXOS REQUISITS QUE QUAN EL DEMANES PER PRIMER COP.

 • UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI IGUAL, AMB ELS MATEIXOS REQUISITS QUE QUAN EL DEMANES PER PRIMER COP.

 • UN TERMINI MÀXIM DE 20 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI D'IGUAL DURADA, MITJANÇANT UN DECRET LEGISLATIU SI L'ORDE PÚBLIC ENCARA NO HA ESTAT RESTABLERT

 • UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES PRORROGABLES PER UN TERMINI D'IGUAL DURADA, MITJANÇANT UN DECRET LEGISLATIU SI L'ORDE PÚBLIC ENCARA NO HA ESTAT RESTABLERT

Explanation

Question 66 of 75

1

QUINS DRETS CONSTITUCIONALS PODEN SER SUSPESOS EN L'ESTAT D'EXCEPCIÓ?

Select one or more of the following:

 • EL DRET A LA LLIBERTAT (ART. 17)

 • DRETS A LA INFORMACIÓ DE LA SEVA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS

 • EL DRET AL SECRET DE LES COMUNICACIONS (ART.18.3)

 • DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA

 • ELS DRETS A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, A LA PRODUCCIÓ I CREACIÓ LITERÀRIA, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA I TÈCNICA (ARTICLE 20.1.A I B I 20.5)

 • ELS DRETS DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ (ARTICLE 21)

 • ELS DRETS DE VAGA I D'ADOPCIÓ DE MESURES DE CONFLICTE COL·LECTIU (ARTICLES 28.2 I 37.2)

 • EL DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI (ART.18.2)

 • LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ I RESIDÈNCIA (ART.19)

Explanation

Question 67 of 75

1

DECLARAT L' ESTAT D'EXCEPCIÓ ÉS POT DETENIR UNA PERSONA QUAN HI HA SOSPITES FONAMENTADES QUE PROVOCARÀ ALTERACIONS DE L'ORDRE PÚBLIC. (DRET A LA LLIBERTAT ARTICLE 17).

Select one of the following:

 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 5DIES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 24 H

 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 10 DIES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 48 H

 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 10 DIES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 24 H

 • DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 72 HORES I S'HA DE COMUNICAR LA DETENCIÓ AL JUTGE EN EL TERMINI DE 24 H

Explanation

Question 68 of 75

1

DECLARAT L'ESTAT DE EXCEPCIÓ ES PERMETEN INSPECCIONS I ESCORCOLLS DOMICILIARIS, SEMPRE QUE ES CONSIDERIN NECESSARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ORDRE PÚBLIC? ( DRET A LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI ARTICLE 18.2)

Select one of the following:

 • SI EN TOT CAS

 • S'HA DE COMUNICAR DE FORMA INMEDATA AL JUTGE

 • S'HA D'HAVER REBUT PRIMER UNA ORDRE JUDICIAL

 • HI HA D'HAVER EL CONSENTIMENT PRIMER DE LA POLICÍA JUDICIAL

Explanation

Question 69 of 75

1

DECLARAT L'ESTAT DE EXCEPCIÓ ÉS POT INTERVENIR LES COMUNICACIONS QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A L'ESCLARIMENT DELS FETS PRESUMPTAMENT DELICTIUS O PER MANTENIR L'ORDRE PÚBLIC

Select one of the following:

 • S'HA DE COMUNICAR, MITJANÇANT ESCRIT MOTIVAT, AL JUTGE COMPETENT

 • S'HA DE COMUNICAR DE FORMA IMMEDIATA AL JUTGE

 • SI EN TOT CAS

 • AUTORITZACIÓ JUDICIAL ATORGADA ABANS DEL TERMINI DE 72 HORES

Explanation

Question 70 of 75

1

L'ESTAT DE SETGE ES POT DECLARAR QUAN ES PRODUEIXI O AMENACI DE PRODUIR-SE UNA INSURRECCIÓ O UN ACTE DE FORÇA CONTRA LA SOBIRANIA O LA INDEPENDÈNCIA DE L'ESTAT ESPANYOL, LA SEVA INTEGRITAT TERRITORIAL O L'ORDENAMENT CONSTITUCIONAL.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 71 of 75

1

QUI I DE QUINA MANERA DECLARA L'ESTAT DE SETGE ?

Select one of the following:

 • EL DECLARA EL GOVERN , A PROPOSICIÓ DE .LA MAJORIA ABSOLUTA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

 • EL DECLARA, A PROPOSICIÓ DEL GOVERN.

 • EL DECLARA EL REI, A PROPOSICIÓ DEL GOVERN I APROVAT PER LA MAJORIA ABSOLUTA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

 • EL DECLARA LA MAJORIA ABSOLUTA DE LES CORTS GENERALS, A PROPOSICIÓ DEL GOVERN.

Explanation

Question 72 of 75

1

QUAN ES DECLARA L'ESTAT DE SETGE S'HA DE DETERMINAR DE MANERA EXPRESSA L'ÀMBIT TERRITORIAL, LA DURADA I LES CONDICIONS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 73 of 75

1

EN L'ESTAT DE SETGE

Select one of the following:

 • ÉS POT SUSPENDRE ELS DRETS DE LA PERSONA DETINGUDA.: DRET A LA INFORMACIÓ DE LES RAONS DE LA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS I DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA.

 • ÉS POT SUSPENDRE ELS DRETS DE LA PERSONA DETINGUDA.: DRET A LA INFORMACIÓ DE LES RAONS DE LA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS.

 • NO ÉS PODEN SUSPENDRE ELS DRETS DE LA PERSONA DETINGUDA.: DRET A LA INFORMACIÓ DE LES RAONS DE LA DETENCIÓ I DELS SEUS DRETS I DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA.

Explanation

Question 74 of 75

1

Select from the dropdown list to complete the text.

( ARTICLE 12.7, ARTICLE 17.2 ) DURADA DE LA DETENCIÓ

Explanation

Question 75 of 75

1

L'ARTICLE 55.2 DE LA CE PREVEU LA POSSIBLE SUSPENSIÓ DELS DRETS RECONEGUTS ALS ARTICLES

Select one or more of the following:

 • 17.2 DURADA DE LA DETENCIÓ, EL TERMINI MÀXIM DE DETENCIÓ ES POT PRORROGAR FINS A 5 DIES PRÈVIA AUTORITZACIÓ JUDICIAL ATORGADA ABANS DE 72H

 • 18.2 (INVIOLABILITAT DEL DOMICILI), ES POT PROCEDIR A L'ENTRADA I ESCORCOLL DOMICILIARI SENSE PRÈVIA AUTORITZACIÓ JUDICIAL, PERÒ AQUESTA ACTUACIÓ HA DE SER COMUNICADA AL JUTGE COMPETENT.

 • 18.3 (SECRET DE LES COMUNICACIONS), EL JUTGE POT ACORDAR EN EL TERMINI DE 3 MESOS, PRORROGABLE PER TRES MÉS, A PERSONES SOSPITOSES DE PERTANYER O ESTAR RELACIONATS AMB GRUPS ARMATS. EN SUPÒSITS D'URGÈNCIA, POT ADOPTAR LA MESURA EL MINISTERI D'INTERIOR, O SI NO, EL DIRECTOR DE LA SEGURETAT DE L'ESTAT, I HO HA DE COMUNICAR AL JUTGE, QUE HA DE CONFIRMAR O REVOCAR LA MESURA.

Explanation