Biología Básica

Description

FCS Blanquerna
ivyrohd
Quiz by ivyrohd, updated more than 1 year ago
ivyrohd
Created by ivyrohd almost 10 years ago
622
1

Resource summary

Question 1

Question
El carboni, el hidrogen, l’oxigen i el nitrogen són elements químics que formen part del cos humà.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
L’enllaç covalent és un enllaç feble.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Els aminoàcids, els monosacàrids, els nucleòtids, els àcids grassos i el glicerol són unitats estructurals de les macromolècules del nostre cos.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Els ribosomes i les mitocòndries són exemples d’orgànuls que constitueixen la cèl·lula.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
La molècula d’aigua està formada per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen units entre ells per enllaç pont d’hidrogen.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
El valor normal del pH de la sang és 7,0.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Els sistemes amortidors eviten canvis importants en la concentració de protons.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Les molècules amfipàtiques no poden estar en solució aquosa.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
L’acidosi respiratòria es pot produir com a resultat d’una hiperventilació dels alvèols, amb la consegüent acumulació de diòxid de carboni en els pulmons.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Tots els aminoàcids tenen un grup amínic i un grup carboxílic en la seva composició química.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Els aminoàcids són molècules que poden comportar-se com a àcids o com a bases segons el pH del medi.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
El col·lagen és una proteïna de transport.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Els enzims són proteïnes fibroses.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
La majoria de les proteïnes globulars són insolubles en aigua.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
La mioglobina és una proteïna globular que es troba en les cèl·lules musculars.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
La mioglobina és una proteïna al·lostèrica.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Cada molècula d’hemoglobina té dos llocs de fixació d’oxigen.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
L’hemoglobina és una proteïna amortidora de pH de la sang.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
L’augment de la concentració de protons i de diòxid de carboni en el medi facilita l’oxigenació per part de l’hemoglobina.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Sempre que realitzem un exercici físic, l’organisme respon augmentant l’afinitat de l’hemoglobina per l’oxigen.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
El col·lagen és una proteïna soluble en aigua.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Els enzims són proteïnes que actuen com a catalitzadors biològics.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
Una modificació de pH no altera l’activitat d’un enzim.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Els glúcids són molècules amb molts grups OH.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
La lactosa i la fructosa són dos disacàrids.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
El glucogen és un heteropolisacàrid de reserva.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Al nostre organisme el glucogen s’acumula sobretot a les cèl·lules hepàtiques i musculars.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
Els nucleòtids són compostos químics formats bàsicament per la combinació de tres tipus de molècules: l’àcid fosfòric, una pentosa i una base nitrogenada.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
L’ATP és un nucleòtid.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Els lípids proporcionen la base estructural de les membranes biològiques.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
La membrana cel·lular permet la difusió simple de molècules petites i apolars.
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
La glucosa no necessita una proteïna transportadora de membrana per poder entrar en la cèl·lula.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
La bomba sodi-potassi és un sistema de transport que hidrolitza molècules d’ATP i que bomba tres ions potassi cap a l’interior de la cèl·lula per cada dos ions sodi que expulsa al medi extracel·lular.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
La bomba sodi-potassi dóna lloc a un gradient elèctric entre ambdós costats de la membrana cel·lular.
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
Els monosacàrids són hidrofòbics perquè formen ponts d’hidrogen amb les molècules d’aigua
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
El pont d’hidrogen es forma quan un hidrogen unit a un element molt electronegatiu és atret per un altre àtom molt electronegatiu
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
Els compostos hidrofílics necessiten proteïnes de transport per tal de moure’s ràpidament pel torrent sanguini.
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
Els compostos que s’ionitzen queden dissolts en l’aigua.
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
Els aminoàcids són biomolècules que es polimeritzen i donen lloc a les proteïnes
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
La mioglobina és una proteïna fibrosa.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
La mioglobina té una estructura quaternària
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
El col·lagen és una proteïna globular.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
El col·lagen es troba a la matriu extracel·lular dels teixits conjuntius.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
Els enzims són proteïnes amb funció catalítica
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
Els enzims augmenten l’energia d’activació de les reaccions químiques que catalitzen.
Answer
 • True
 • False

Question 46

Question
Hormones com la insulina, el glucagó i l’adrenalina poden modificar l’activitat enzimàtica.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
La introducció d’un grup fosfat en un enzim pot modificar la seva activitat.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
La glucosafosfatasa és un carbohidrat.
Answer
 • True
 • False

Question 49

Question
En les reaccions quimiques els reactius han de captar energia de l'entorn perquè es puguin formar els productes.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
Totes les biomolècules són molècules orgàniques.
Answer
 • True
 • False

Question 51

Question
Els monosacàrids són molècules hidrofiliques (hidrosolubles) perquè disposen de grups dipolars que poden formar ponts d'hidrogen amb les molècules d'aigua.
Answer
 • True
 • False

Question 52

Question
El carboni, l'hidrogen, l'oxigen i el nitrogen són elements químics (àtoms) que formen part del cos humà.
Answer
 • True
 • False

Question 53

Question
Quan ingerim productes d'origen animal no incorporem mai molècules de midó al tub digestiu.
Answer
 • True
 • False

Question 54

Question
Quan més alt és el nostre numero d'hematies, més disminueix la nostra capacitat de captar i transportar molècules d'02
Answer
 • True
 • False

Question 55

Question
No augmenta la glucèmia quan ingerim aliments amb cel •lulosa.
Answer
 • True
 • False

Question 56

Question
Quan reaccionen dos aminoàcids i s'estableix un enllaç peptídic entre ells, el dipèptid que es forma té dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen menys que els aminoàcids que han reaccionat (que el total d'àtoms de tots dos).
Answer
 • True
 • False

Question 57

Question
Els aminoàcids que es necessiten per formar les proteïnes són els que es coneixen amb el nom d'essencials.
Answer
 • True
 • False

Question 58

Question
Les molècules hidrofíliques necessiten proteïnes transportadores per desplaçar-se pel torrent sanguini.
Answer
 • True
 • False

Question 59

Question
En els hematies dels capil-lars alveolars les molècules d'02 actuen com a efectors al-lostèrics positius de les molècules d'hemoglobina.
Answer
 • True
 • False

Question 60

Question
Les molècules del grup de les fibres, com la cel•lulosa, tenen una important acció fisiològica en el nostre sistema excretor.
Answer
 • True
 • False

Question 61

Question
Si el valor de la constant d'equilibri d'una reacció química entre una substància àcida (entre les seves molècules) i l'aigua (i les molècules d'aigua) és alt, significa que la substància és un àcid dèbil.
Answer
 • True
 • False

Question 62

Question
Per a formar molècules d'hemoglobina (Hb), a més d'altres àtoms, es necessiten sempre àtoms de Fe (ferro) i de N (nitrogen).
Answer
 • True
 • False

Question 63

Question
El coenzim A, com tots els coezims, és una molècula proteica.
Answer
 • True
 • False

Question 64

Question
Les proteïnes són molècules exclusives del regne animal.
Answer
 • True
 • False

Question 65

Question
El col·lagen és una proteïna extracelular que forma determinades estructures del nostre cos.
Answer
 • True
 • False

Question 66

Question
Si augmenta la concentració d'ions d'hidrogen d'un medi aquós, el medi s'acidifica i el valor del seu pH puja.
Answer
 • True
 • False

Question 67

Question
Si ingerim un got de llet, entre d'altres molècules que absorbirem hi haurà galactoses.
Answer
 • True
 • False

Question 68

Question
Les hormones esteroides són pèptids.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

1. LA CÉLULA
Vivi Riquero
PASAPALABRA  sobre  ANATOMÍA
JL Cadenas
Examen de Repaso de Biología
Diego Santos
Práctica de Biología para la Prepa 1
Raúl Fox
TEST MICROBIOLOGÍA e INMUNOLOGÍA
VICTOR MANUEL VITORIA RUIZ
Biología para la PSU
Lolo Reyes
Práctica de Biología para la Prepa 2
Raúl Fox
Huesos del Cuerpo Humano
Diego Santos
Juego de 10 Preguntas de Ciencia
maya velasquez
Animales y sus Características
Diego Santos
Aparato CIRCULATORIO
JL Cadenas