Biologia cel·lular (P2)

Description

Biología Quiz on Biologia cel·lular (P2), created by Mireia Rivas Bermúdez on 13/11/2022.
Mireia Rivas Bermúdez
Quiz by Mireia Rivas Bermúdez , updated more than 1 year ago
Mireia Rivas Bermúdez
Created by Mireia Rivas Bermúdez over 1 year ago
409
0

Resource summary

Question 1

Question
Les proteïnes sintetitzades pels ribosomes de la matriu mitocondrial s'insereixen a la membrana mitocondrial interna:
Answer
 • Per si soles, sense l'ajuda de cap complex de translocació
 • Amb l'ajuda del complex de translocació TOM
 • Amb l'ajuda del complex de translocació TIM
 • Amb l'ajuda del complex de translocació OXA

Question 2

Question
Els enzims que participen en el cicle de Calvin es localitzen a:
Answer
 • Al citosol
 • La membrana plastidial interna
 • La llum tilacoidal
 • l'estroma del cloroplast

Question 3

Question
Quina de les següents estructures està formada per microfilaments estables?
Answer
 • Lamelipodis
 • Fil·lopodis
 • Microvellositats
 • Anell contràctil

Question 4

Question
Quina de les següents afirmacions per receptors associats a protes G és certa?
Answer
 • La unió de la molècula senyal al receptor indueix la interacció d'aquest amb la proteïna G, estimulant en aquesta l'intercanvi de GDP per GTP en la subunitat alfa
 • Totes les afirmacions són certes
 • La proteïna G s'inactiva quan la subunitat alfa hidrolitza el GTP a GDP
 • Un cop la proteïna G està activa, la subunitat alfa se separa del complex beta-gamma i pot interaccionar amb una prote diana.

Question 5

Question
Quina de les següents afirmacions sobre el procés d'importació de proteïnes solubles als peroxisomes és FALSA?
Answer
 • Les protes poden portar diferent tipus de seqüències senyal: PTS1 o PTS2
 • Les proteïnes s'importen desplegades a través del complex de translocació
 • La seqüència senyal es conserva un cop la proteïna ha estat importada dins del peroxisoma
 • La importació de proteïnes és postraduccional

Question 6

Question
En les cèl·lules animals, l'oxidació dels àcids grassos té lloc a:
Answer
 • Els mitocondris
 • El REL
 • Els peroxisomes
 • Als mitocondris i els peroxisomes

Question 7

Question
La importació de proteïnes a la matriu mitocondrial requereix, com a font d'energia:
Answer
 • La hidròlisi d'ATP per part de xaperones citosòliques
 • La hidròlisi d'ATP per part de xaperones de la matriu mitocondrial
 • El potencial de membrana a través de la membrana mitocondrial interna
 • Totes les anteriors

Question 8

Question
Quin és el primer pas en l'activació dels receptors tirosina quinasa?
Answer
 • La dimerització del receptor
 • L'autofosforilació del receptor
 • La unió a proteïnes que contenen dominis SH2
 • L'activació de la proteïna RAS

Question 9

Question
A quina fase de la mitosi es produeix la unió dels cromosomes als microtúbuls del fus?
Answer
 • Telofase
 • Prometafase
 • Profase
 • Metafase

Question 10

Question
Quina proteïna participa en la nucleació de nous microfilaments que s'hagin d'organitzar formant feixos paral·lels amb altres microfilaments?
Answer
 • Formina
 • Timosina
 • Complexos ARP
 • Filamina

Question 11

Question
En quin dels següents processos no participen de forma principal els microtúbuls?
Answer
 • Segregació dels cromosomes durant la mitosi
 • Locomoció cel·lular
 • Moviment de cilis i flagels
 • Transport intracel·lular de vesícules

Question 12

Question
La gran majoría (>90%) de proteïnes mitocondrials se sintetitzen a:
Answer
 • Els ribosomes mitocondrials, a partir dels mRNA's nuclears
 • Els ribosomes mitocondrials, a partir dels mRNA's mitocondrials
 • Els ribosomes citosòlics, i s'importen al mitocondri postraduccionalment
 • Els ribosomes citosòlics, i s'importen al mitocondri cotraduccionalment

Question 13

Question
Quan la concentració d'actina G és inferior a la concentració crítica del pol positiu
Answer
 • Els microfilaments despolimeritzen pel pol positiu i polimeritzen pel negatiu
 • Els microfilaments despolimeritzen pels dos pols
 • Els microfilaments polimeritzen pels dos pols
 • Els microfilaments polimeritzen pel pol positiu i despolimeritzen pel negatiu

Question 14

Question
En el procés de la fotosíntesi, l'energiia de la llum és utilitzada per:
Answer
 • Reduir la glucosa a CO2
 • Generar ATP a partir de l'oxidació de compostos orgànics
 • Sintetitzar ATP a partir d'ADP i Pi
 • a i c

Question 15

Question
La via de senyalització del Ca2+ i dels fosfolípids d'inositol pot ser activada per receptors:
Answer
 • Associats a protes G
 • tirosina quinasa
 • serina-threonina quinasa
 • Associats a protes G i a tirosina quinasa

Question 16

Question
El pas de cèl·lules de metafase a anafase és provocat per:
Answer
 • L'activació del MPF
 • La inactivació del MPF
 • L'activació del APC
 • La inactivació del APC

Question 17

Question
Les proteïnes motores que transporten orgànuls i vesícules en direcció al pol negatiu dels microtúbuls s'anomenen:
Answer
 • Quinesines
 • Dineïnes
 • Nexines
 • Miosines

Question 18

Question
Durant l'anafase de la 1a divisió meiòtica es produeix la segregació de:
Answer
 • Cromosomes homòlegs
 • Cromàtides germanes
 • Tètrades
 • Bivalents

Question 19

Question
L'empresa farmacèutica on treballes t'encarrega un nou projecte que té com a objectiu desenvolupar un fàrmac per inhibir la via de l'AMP cíclic (AMPC). Amb el que saps sobre aquesta via de senyalització, quina de les següents proteïnes creus que podria ser una diana a inactivar amb el teu nou fàrmac?
Answer
 • Fosfolipasa C
 • Adenilat ciclasa
 • Quinasa C
 • Calmodulina

Question 20

Question
Quina de les següents afirmacions sobre la polimerització dels microtúbuls és FALSA?
Answer
 • Requereix hidròlisi de GTP
 • Comença amb la formació d'uns centres de nucleació de tubulina
 • És més ràpida al pol + que al pol -
 • Totes les afirmacions són certes

Question 21

Question
Durant l'anafase B:
Answer
 • Els microtúbuls cinetocòrics despolimeritzen i permeten la segregació de les cromàtides germanes
 • Els microtúbuls polars polimertizen i llisquen entre ells, permetent l'allargament del fus
 • Els microtúbuls astrals, amb la participació de les dineïnes, estiren els pols del fus cap a la superfície cel·lular
 • Els microtúbuls polars polimertizen i llisquen entre ells, permetent l'allargament del fus i els microtúbuls astrals, amb la participació de les dineïnes, estiren els pols del fus cap a la superfície cel·lular

Question 22

Question
En el punt de control G2 del cicle cel·lular es comprova:
Answer
 • Que hi hagi factors de creixement disponibles
 • Que els cromosomes estiguin units correctament als microtúbuls del fus
 • Que els cromosomes estiguin ben condensats
 • Que no hi hagi lesions en el DNA o regions del DNA no replicades

Question 23

Question
Quina estructura de les cèl·lules ciliades actúa com a centre organitzador dels microtúbuls que formen els cilis?
Answer
 • El centrosoma
 • El corpuscle basal
 • El complex en anell de la gamma-tubulina (gamma TuRC)
 • El centríol

Question 24

Question
De què depèn la resposta d'una cèl·lula a un tipus determinat de molècula senyal?
Answer
 • Del tipus de receptors per a aquella molècula senyal que tingui la cèl·lula
 • Del tipus de proteïnes senyalitzadores intracel·lulars que participin en la cascada de senyalització
 • Del tipus de proteïnes efectores que s'activin o s'inactivin al final de la cascada de senyalització
 • De tots els anteriors

Question 25

Question
Durant la superació del punt de control G1 del cicle cel·lular, la inactivació de la proteïna ..... permet alliberar el factor de transcripció E2F i que aquest estimuli la síntesi de les ciclines ......
Answer
 • Rb; D i E
 • Rb; E i A
 • p53; E i A
 • p53; D i E

Question 26

Question
En una cèl·lula de ratolí (2n = 40), quants cromosomes i quantes cromàtides trobaries a la profase I de la meiosi?
Answer
 • 20 cromosomes i 40 cromàtides
 • 40 cromosomes i 40 cromàtides
 • 40 cromosomes i 80 cromàtides
 • 80 cromosomes i 160 cromàtides

Question 27

Question
En els cloroplasts, el gradient electroquímic de protons s'utilitza per dirigir la importació d'algunes protes a:
Answer
 • La membrana interna del cloroplast
 • La llum del tilacoide
 • L'estroma del cloroplast
 • Tots els anteriors

Question 28

Question
Els microtúbuls que es solapen entre ells en el centre del fus mitòtic s'anomenen microtúbuls:
Answer
 • Polars
 • Astrals
 • Cinetocòrics
 • Centrals

Question 29

Question
El centrosoma és
Answer
 • Una estructura cilíndrica formada per 9 triplets de microtúbuls
 • Una regió del cromosoma que uneix les dues cromàtides germanes durant la mitosi i les uneix als microtúbuls del fus
 • Una estructura proteica que s'uneix al centròmer i que permet la unió dels microtúbuls del fus als cromosomes
 • El principal centre organitzador de microtúbuls de cèl·lules animals

Question 30

Question
Per generar una molècula d'ATP al mitocondri:
Answer
 • Els protons han de passar a favor de gradient a través de l'ATP sintasa, des de l'espai intermembranós a la matriu
 • Els protons han de passar a favor de gradient a través de l'ATP sintasa, des de la matriu a l'espai intermembranós
 • Els protons han de passar en contra de gradient a través de l'ATP sintasa, des de la matriu a l'espai intermembranós
 • Els protons han de passar en contra de gradient a través de l'ATP sintasa, des de l'espai intermembranós a la matriu

Question 31

Question
El transport de vesícules al llarg dels microfilaments ve dirigit per:
Answer
 • La polimerització dels microfilaments
 • La proteïna motora quinesina
 • La proteïna motora miosina I
 • La proteïna motora miosina II

Question 32

Question
La despolimerització dels filaments intermedis:
Answer
 • Requereix hidròlisi d'ATP
 • Requereix hidròlisi d'GTP
 • Requereis la fosforilació de les proteïnes que els formen
 • No es produeix mai. Els filaments intermedis són filaments estables

Question 33

Question
El circuit lineal dels electrons en els cloroplasts genera:
Answer
 • O2
 • NADPH
 • Gradient de H+ a través de la membrana tilacoidal
 • Totes les anteriors

Question 34

Question
Que li passaria a una cèl·lula ue no pogués activar la proteïna p53?
Answer
 • Podria dividir-se en absència de senyals extracel·lulars estimuladors (factors de creixement i mitògens)
 • Podria dividir-se encara que presentés lesions en el seu DNA
 • Entraria directament en apoptosi
 • No li passaria res. No hi hauria cap conseqüència negativa ni positiva per a la cèl·lula

Question 35

Question
El principal donador d'electrons a la cadena de transport d'electrons dels mitocondris és ..... i l'aceptor final dels electrons és .....
Answer
 • El piruvat; El NADH
 • L'aigua; L'O2
 • El NADH; L'O2
 • El NADH; El FADH2

Question 36

Question
En condicions normals, els microtúbuls que formen el citoesquelet d'una cèl·lula en interfase:
Answer
 • Polimeritzen
 • Despolimeritzen
 • Fan intercanvi rotatori
 • Presenten inestabilitat dinàmica

Question 37

Question
Quina de les següents afirmacions sobre els filaments intermedis és FALSA?
Answer
 • Són filaments més estables que els microtúbuls o microfilaments
 • Es troben presents en totes les cèl·lules eucariotes
 • Estan constituïts per diferents tipus de proteïnes, segons el tipus cel·lular
 • Cap. Totes les afirmacions són certes

Question 38

Question
El diacilglicerol (DAG) generat per l'activació de la via de senyalització del Ca2+ i els fosfolípids d'inositol actua directament:
Answer
 • Obrint els canals de Ca2+ de la membrana del RE
 • Activan la proteina quinasa A (PKA)
 • Activan la proteina quinasa C (PKC)
 • Activant la calmodulina

Question 39

Question
En les reaccions fotodependents de la fotosíntesi:
Answer
 • Se sintetizen carbohidrats a partir de CO2 i aigua
 • L'aigua es converteix en O2 i el NADP+ es redueix a NADPH
 • Es produeix ATP mitjançant fosforilació oxidativa
 • Totes les anteriors són certes

Question 40

Question
Tots els plastidis:
Answer
 • Són orgànuls envoltats per una doble membrana
 • Contenen un genoma propi
 • Contenen diferents tipus de pigments
 • Són orgànuls envoltats per una doble membrana i contenen un genoma propi

Question 41

Question
Quin dels components del citoesquelet és més abundant en la regió del còrtex cel·lular?
Answer
 • Microtúbuls
 • Microfilaments
 • Filaments intermedis
 • Tots els anteriors

Question 42

Question
La funciò principal dels peroxisomes és:
Answer
 • Generar el peròxid d'hidrogen que necessita la cèl·lula
 • Oxidar determinades molècules orgàniques i degradar el peròxid d'hidrogen generat en aquestes reaccions
 • Reduir determinades molècules orgàniques utilitzant el peròxid d'hidrogen
 • Eliminar el peròxid d'hidrogen que generen altres orgànuls de la cèl·lula com els mitocondris

Question 43

Question
En les cèl·lules eucariotes, on es produeix l'oxidació del piruvat fins a Acetil-CoA?
Answer
 • Citosol
 • Mitocondris
 • Cloroplasts
 • Peroxisomes

Question 44

Question
Quina de les següents afirmacions sobre el procés de de la fotorespiració és FALSA?
Answer
 • Consumeix O2
 • Genera CO2
 • Genera ATP
 • Competeix amb el procés de fotosíntesi

Question 45

Question
Durant la fase de creixement dels microfilaments
Answer
 • La velocitat de polimerització depèn de la concentració d'actina G
 • El pol + polimeritza i el pol - despolimeritza
 • La velocitat de polimerització = a la velocitat de despolimerització
 • Cap de les anteriors és certa

Question 46

Question
La formació dels lamelipodis, fil·lopodis i micropúes en el front d'avanç de les cèl·lules en moviment ve dirigida per:
Answer
 • La miosina II
 • La polimerització dels microfilaments
 • La polimerització dels microtúbuls
 • La contracció de la xarxa de microfilaments del còrtex cel·lular

Question 47

Question
A quina fase de la primera divisió meiòtica es produeix la recombinació genètica?
Answer
 • Leptotè
 • Diplotè
 • Zigotè-Paquitè
 • Metafase I

Question 48

Question
El cicle cel·lular de la majoria de cèl·lules eucariotes consta de 4 fases en el següent ordre:
Answer
 • G1; G2; S; M
 • G1; M; G2; S
 • S; G1; G2; M
 • G1; S; G2; M

Question 49

Question
L'inici de la citocinesi amb quina fase de la mitosi sol solapar-se?
Answer
 • Metafase
 • Prometafase
 • Telofase
 • Profase
Show full summary Hide full summary

Similar

Biología Celular
maya velasquez
Niveles de Organizaciòn
Sofi :3
1. LA CÉLULA
Vivi Riquero
PASAPALABRA  sobre  ANATOMÍA
JL Cadenas
Examen de Repaso de Biología
Diego Santos
Práctica de Biología para la Prepa 1
Raúl Fox
TEST MICROBIOLOGÍA e INMUNOLOGÍA
VICTOR MANUEL VITORIA RUIZ
Biología para la PSU
Lolo Reyes
Aparato CIRCULATORIO - De Mapa Mental
JL Cadenas
mitosis y meiosis
juan perez
La celula
juan perez